127

Vajtswv pub tej yam zoo

Zaj nkauj hu nce mus. Yog Xalaumoo sau.
  1Yog Yawmsaub tsis ua tsev,
   cov uas ua tsev kuj txog siav do xwb.
  Yog Yawmsaub tsis tsom kwm lub nroog,
   tus faj xwm kuj zov do xwb.
  2Qhov uas koj sawv ntxov ntxov pw lig lig,
   ua haujlwm khwv huas qas ntshis
   kev noj kev haus tsis muaj qabhau.
  Rau qhov Yawmsaub yeej pub
   rau tus uas nws hlub pw tsaug zog zoo.

  3Tej tub ki yog qub txeeg qub teg
   ntawm Yawmsaub,
  tej menyuam uas yug hauv lub plab los
   yog tshav ntuj.
  4Tej tub uas yug thaum leej txiv tseem hluas
   kuj zoo yam nkaus li
   rab xub hauv tus tub rog txhais tes.
  5Tus yawg twg muaj xub hneev puv lub raj,
   kuj kaj siab lug.
  Thaum nrog nws cov yeeb ncuab ua plaub
   ntawm rooj loog,
   nws yuav tsis txaj muag.