2

Ích Lợi của Sự Khôn Ngoan

  1Con ơi, nếu con ghi nhận lời Ta
  Và chất chứa các mệnh lệnh của Ta trong lòng;
  2Nếu con chăm chú lắng nghe sự khôn ngoan dạy bảo,
  Ðể lòng con làm theo trí tuệ chỉ bày;
  3Vì nếu con cầu xin được thông minh khôn sáng,
  Và cất tiếng khẩn nài được hiểu biết khôn ngoan,
  4Nếu con kiếm nó như kiếm tiền kiếm bạc,
  Và tìm nó như tìm kho báu đang bị chôn giấu,
  5Bấy giờ con sẽ hiểu thế nào là hết lòng kính sợ CHÚA,
  Và khám phá ra làm sao để hiểu biết Ðức Chúa Trời.
  6Vì CHÚA ban cho người ta sự khôn ngoan thông sáng,
  Từ miệng Ngài ban ra tri thức và trí tuệ;
  7Ngài để dành sự khôn ngoan cho người ngay thẳng,
  Ngài là thuẫn khiên che chở kẻ thanh liêm;
  8Ngài bảo vệ đường lối của người công chính;
  Ngài gìn giữ lối đi của các thánh đồ.
  9Bấy giờ con sẽ hiểu thế nào là công chính và công lý,
  Thế nào là bình đẳng và mọi đường lối tốt đẹp ngay lành.
  10Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con,
  Sự tri thức sẽ làm cho hồn con khoan khoái.
  11Tính thận trọng sẽ trông nom con,
  Sự thông sáng sẽ gìn giữ con.
  12Những điều ấy sẽ giải thoát con khỏi đường lối gian tà,
  Cùng cứu con khỏi kẻ nói những lời xảo quyệt;
  13Tức những kẻ bỏ các đường ngay nẻo chánh,
  Ðể bước vào những đường bất hảo tối tăm;
  14Ấy là những kẻ ham thích những điều gian ác,
  Lấy làm vui trong xảo quyệt gian tà.
  15Ðường của chúng là những đường lươn lẹo;
  Lối chúng đi luôn quẹo quọ không ngay.

  16Con sẽ được giải thoát khỏi người đàn bà trắc nết,
  Và khỏi tay người phụ nữ lăng loàn.
  17Nàng đã bỏ người bạn đời nàng kết hôn thời xuân trẻ;
  Nàng đã quên lời thệ nguyện lập trước mặt Ðức Chúa Trời.
  18Vì nhà nàng dẫn ngay vào cõi chết;
  Lối nàng đi đưa đến chỗ của kẻ qua đời.
  19Chẳng ai đến với nàng mà trở về được nữa;
  Cũng chẳng ai tìm lại được nẻo sự sống cho mình.

  20Vậy con hãy bước đi trong đường người lương thiện;
  Giữ chân con theo những lối người ngay lành.
  21Vì người ngay thẳng sẽ được an cư trên đất;
  Người trọn lành sẽ sống trong đó luôn luôn;
  22Nhưng phường gian ác sẽ bị dứt bỏ khỏi đất,
  Bọn bất trung sẽ bị nhổ bật gốc khỏi nó.