14

Amăng Plei Ikoniom

1Ƀơi plei Ikoniom Paul hăng Barnabas mŭt pơ sang jơnum ƀing Yehudah tui hăng tơlơi ƀing gơñu juăt ngă. Pơ anŭn ƀing gơñu pơtô pơblang pơpư̆ pran jua biă mă tơl hơmâo lu ƀing Yehudah hăng ƀing Tuai đaŏ kơnang kơ Yang Yêsu mơ̆n. 2Samơ̆ đơđa ƀing Yehudah, jing ƀing hơngah ƀu kiăng đaŏ kơnang kơ Yang Yêsu ôh, pơsur ƀing Tuai hăng pơplih hĭ tơlơi pơmĭn gơñu kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing adơi ayŏng đaŏ. 3Tui anŭn, Paul hăng Barnabas dŏ glaĭ sui ƀiă pơ anih anŭn laih anŭn pơtô pơblang hăng tơlơi khĭn kơ Khua Yang. Khua Yang pơkơjăp hiư̆m Ñu khăp pap pơklaih mơnuih mơnam hăng tơlơi pơdưi hĭ dua gơñu kiăng kơ ngă lu gru tơlơi mơsêh mơyang biă mă. 4Ƀing mơnuih amăng plei anŭn pơkăh pơpha tơdruă gơñu yơh. Đơđa amăng ƀing gơñu dŏ gah ƀing Yehudah, jing ƀing ƀu đaŏ kơnang kơ Yang Yêsu ôh, đơđa ƀing pơkŏn dŏ gah ƀing ding kơna pơjao Paul hăng Barnabas. 5Hơmâo hơdră mơneč pơčrŏng sai tŏng krah ƀing Tuai hăng ƀing Yehudah, hrŏm hăng ƀing khua wai lăng gơñu, kiăng kơ kơtư̆ juă hăng glŏm boh pơtâo kơ ƀing dua čô ding kơna pơjao anŭn. 6Samơ̆ dua gơñu thâo hlâo kơ tơlơi anŭn laih anŭn ƀing gơñu tơbiă đuaĭ hĭ kiăng kơ nao pơ tring Likaonia, jing plei Lustra hăng plei Derbê laih anŭn pơ plei pla jum dar tring anŭn, 7jing anih ƀing gơñu ăt nanao pơtô pơblang kơ Tơlơi Pơthâo Hiam.

Amăng Plei Lustra Hăng Plei Derbê

8Amăng plei Lustra hơmâo sa čô mơnuih rơwen hlak dŏ be̱r. Ñu rơwen tơkai ñu čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi amĭ ñu tơkeng kơ ñu laih anŭn aka ƀu rơbat djơ̆ ôh. 9Ñu dŏ hơmư̆ Paul pơtô pơblang tơdang ñu hlak pơtô. Paul lăng pơñen ƀơi ñu laih anŭn ñu thâo krăn pô rơwen anŭn đaŏ kơnang laih kơ tơlơi Yang Yêsu dưi pơsuaih hĭ ñu. 10Tui anŭn, Paul iâu kraih kơ gơ̆ tui anai, “Tơgŭ dŏ dơ̆ng hăng tơkai ih pô bĕ.” Ƀơi mông anŭn mơtam, pô rơwen anŭn pơyôt tơgŭ kơdăt laih anŭn čơdơ̆ng rơbat yơh.
11Tơdang ƀing mơnuih lu ƀuh tơlơi Paul hơmâo ngă laih, ƀing gơñu pơhiăp kraih hăng tơlơi pơhiăp Likaonia tui anai, “Ƀing yang hơmâo rai laih pơ ƀing ta amăng drơi jan mơnuih!” 12Ƀing gơñu laĭ kơ tơlơi Barnabas jing yang Zeus laih anŭn kơ Paul jing yang Hermês yuakơ Paul jing pô pơhiăp phŭn. 13Khua ngă yang Zeus, sang yang ñu jing gah rơngiao kơ plei anŭn, ba rai khul rơmô tơno laih anŭn tơpŭng bơnga pơ khul amăng ja̱ng plei, yuakơ ñu hăng ƀing ană plei kiăng kơ pơyơr gơnam ngă yang kơ ƀing dua ding kơna pơjao anŭn.
14Samơ̆ tơdang ƀing ding kơna pơjao Barnabas hăng Paul thâo kơnăl kơ tơlơi anŭn, ƀing gơñu pơkơdơ̆ng hăng hek hĭ ao gơñu pô laih anŭn đuaĭ mŭt pơ ƀing mơnuih lu anŭn hăng pơhiăp kraih tui anai, 15“Ơ ƀing gơyut hơi, ƀing gih ƀu dưi ngă tui anŭn ôh! Ƀing gơmơi ăt kơnơ̆ng jing mơnuih kar hăng ƀing gih mơ̆n. Ƀing gơmơi ba rai pơ ƀing gih tơlơi pơthâo hiam, kiăng kơ ƀing gih pơdơi hĭ tơlơi kơkuh pơpŭ kơ hơdôm mơta tơlơi ƀu tŭ yua laih anŭn kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai hơdip, jing Pô pơjing rai adai, lŏn tơnah, rơsĭ laih anŭn abih bang tơlơi mơnơ̆ng amăng anŭn. 16Amăng rơnŭk đưm adih, Ơi Adai hơmâo brơi laih kơ abih bang mơnuih ƀu djơ̆ ƀing Yehudah kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng gơñu pô. 17Samơ̆ Ñu ăt pioh kơ Ñu pô sa tơlơi gơ̆ng jơlan tui anai: Ñu hơmâo pơrơđah laih kơ tơlơi Ñu jing hiam klă tơdang Ñu pha brơi ia hơjan mơ̆ng adai laih anŭn gơnam tăm amăng khul bơyan gơñu. Ñu pha brơi kơ ƀing gih gơnam tăm djŏp mơta laih anŭn ngă brơi kơ ƀing gih mơak mơai biă mă.” 18Wơ̆t tơdah hăng hơdôm boh hiăp anŭn, dua gơñu tơnap biă mă kiăng kơ pơgăn hĭ ƀing mơnuih lu mơ̆ng tơlơi pơyơr gơnam ngă yang kơ ƀing gơñu.
19Tơdơi kơ anŭn biă, đơđa ƀing Yehudah rai mơ̆ng plei Antiok hăng plei Ikoniom laih anŭn plư pơsur hĭ ƀing mơnuih lu anŭn. Ƀing gơñu mă glŏm boh pơtâo kơ Paul hăng dui hua ba gơ̆ gah rơngiao kơ plei anŭn yuakơ ƀing gơñu pơmĭn Saul djai laih. 20Samơ̆ tơdơi kơ ƀing đaŏ hơmâo pơƀut glaĭ jum dar Paul, ñu tơgŭ hăng mŭt glaĭ pơ plei anŭn dơ̆ng yơh. Ƀơi hrơi tŏ tui, ñu hăng Barnabas đuaĭ hĭ mơ̆ng anŭn hăng nao pơ plei Derbê yơh.

Paul Hăng Barnabas Wơ̆t Glaĭ Pơ Plei Antiok Amăng Kwar Čar Siria

21Ƀing gơñu pơtô pơblang tơlơi pơthâo hiam amăng plei anŭn laih anŭn hơmâo lu biă mă mơnuih jing hĭ ƀing ding kơna. Giŏng anŭn, ƀing gơñu wơ̆t glaĭ pơ plei Lustra, plei Ikoniom laih anŭn plei Antiok. 22Ƀing gơñu pơkơjăp gah mơyang kơ ƀing đaŏ pơ anŭn laih anŭn pơtrŭt ƀing gơ̆ kiăng kơ tŏ tui đaŏ kơnang kơjăp kơ Yang Yêsu. Ƀing gơñu laĭ tui anai, “Ƀing ta khŏm gir run tŭ tơlơi gleh tơnap biă mă hlâo kơ ƀing ta mŭt pơ plei hiam jing anih Ơi Adai git gai.” 23Paul hăng Barnabas ruah ƀing kŏng tha brơi kơ ƀing gơñu amăng rĭm boh Sang Ơi Adai. Giŏng anŭn, hăng tơlơi iâu laĭ kŏm ƀơ̆ng huă, ƀing gơñu jao pơyơr ƀing kŏng tha anŭn kơ Khua Yang, jing Pô ƀing gơñu đaŏ kơnang. 24Tơdơi kơ ƀing gơñu găn tring Pisidia, ƀing gơñu nao pơ kwar Pamphulia, 25laih anŭn tơdang ƀing gơñu hơmâo pơtô pơblang laih boh hiăp amăng plei Pergê, ƀing gơñu trŭn nao pơ plei Attaleia yơh.
26Mơ̆ng plei Attaleia anŭn, ƀing gơñu đĭ sŏng wơ̆t glaĭ pơ plei Antiok amăng kwar čar Siria, jing anih ƀing đaŏ anŭn hơmâo jao pơyơr laih ƀing gơñu kiăng kơ ngă bruă kơ tơlơi Ơi Adai hơmâo khăp pap pơdưi hĭ laih ƀing gơñu kiăng kơ pơgiŏng hĭ. 27Tơdang ƀing gơñu truh pơ anih anŭn laih, ƀing gơñu pơjơnum glaĭ Sang Ơi Adai anŭn laih anŭn pơruai glaĭ kơ ƀing gơñu abih bang tơlơi Ơi Adai hơmâo ngă laih mơ̆ng ƀing gơñu laih anŭn hiư̆m Ơi Adai hơmâo pơdưi hĭ laih lu ƀing mơnuih Tuai kiăng kơ đaŏ kơnang kơ Yang Yêsu. 28Giŏng anŭn, ƀing gơñu dŏ glaĭ pơ plei anŭn sui ƀiă yơh hrŏm hăng ƀing đaŏ pơ anŭn.