4

Pêtrôs Hăng Yôhan Gah Anăp Tơpul Phat Kơđi Sanhedrin

1Tơdang Pêtrôs hăng Yôhan dŏ pơtô pơblang kơ ƀing ană plei, ƀing khua ngă yang, ƀing khua gak wai sang yang laih anŭn ƀing Saddukai nao pơ dua ƀing gơ̆. 2Ƀing gơñu rŭng răng biă mă yuakơ ƀing ding kơna pơjao anŭn hlak pơtô pơblang kơ ƀing ană plei laih anŭn pơhaih kơ tơlơi Ơi Adai či ngă kơ mơnuih kiăng kơ jing hĭ hơdip glaĭ dơ̆ng yơh kar hăng Ñu ngă laih kơ Yêsu. 3Tui anŭn, ƀing gơñu mă Pêtrôs hăng Yôhan laih anŭn yuakơ hlak anŭn jing klăm laih, ƀing gơñu mă krư̆ hĭ ƀing gơ̆ amăng sang mơnă tơl truh kơ hrơi tŏ tui yơh. 4Samơ̆ hơmâo lu mơnuih hơmư̆ kơ tơlơi pơtô pơblang anŭn hăng đaŏ kơnang kơ Yêsu, laih anŭn ƀing mơnuih đaŏ kơnơ̆ng ƀing đah rơkơi đôč hơmâo jĕ truh kơ rơma-rơbâo čô đaŏ mơtam.
5Amăng hrơi tŏ tui, ƀing khua moa, ƀing kŏng tha laih anŭn ƀing nai pơtô tơlơi juăt pơjơnum glaĭ amăng plei Yerusalaim. 6Pơ anih anŭn hơmâo Annas jing khua ngă yang prŏng hloh, hrŏm hăng Kaiaphas, Yôhan, Aleksander laih anŭn wơ̆t hăng ƀing mơnuih pơkŏn jing ƀing ăt lŏm kơ sang anŏ khua ngă yang prŏng hloh mơ̆n. 7Ƀing gơñu brơi arăng ba rai Pêtrôs hăng Yôhan dŏ gah anăp gơñu laih anŭn tơña kơ dua gơ̆ tui anai, “Hlơi jing pô pơdưi kơ ƀing gih ƀôdah jing pô brơi tơlơi dưi kơ ƀing gih kiăng kơ ngă tơlơi anŭn lĕ?”
8Giŏng anŭn, Pêtrôs bă blai hăng Yang Bơngăt Hiam laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Ơ ƀing khua moa hăng ƀing kŏng tha ană plei hơi! 9Tơdah hrơi anai ƀing gih tơña kơsem kơ ƀing gơmơi yuakơ tơlơi bruă ngă hiam kơ sa čô pô rơwen anŭn laih anŭn kiăng tơña hiư̆m ñu dưi suaih hĭ laih. 10Ơ ƀing gih laih anŭn abih bang ƀing ană Israel pơkŏn hơi, brơi kơ ƀing gih thâo krăn bĕ tơlơi anai: Anŭn jing yua mơ̆ng Pô anăn Ñu jing Yang Yêsu Krist pô Nazaret yơh, jing Pô ƀing gih hơmâo pŏng pơdjai hĭ laih ƀơi kơyâo bơrơkal, samơ̆ Ơi Adai hơmâo pơhơdip glaĭ laih Ñu mơ̆ng mơnuih djai, yuakơ mơ̆ng Ñu yơh pô rơwen hlak dŏ ƀơi anăp gih anŭn dưi suaih hĭ. 11Ñu jing kar hăng
  “ ‘boh pơtâo ƀing gih, jing ƀing ma̱n sang, hơngah lui hĭ laih,
   boh pơtâo anŭn hơmâo jing hĭ laih boh pơtâo yom phŭn hloh kơ abih bang boh pơtâo pơkŏn amăng sang anŭn.’
12“Tui anŭn, kơnơ̆ng hơjăn Ñu đôč yơh dưi pơklaih hĭ ƀing ta, yuakơ Ơi Adai ƀu hơmâo brơi tơlơi dưi kơ hlơi pô ôh amăng abih lŏn tơnah anai kiăng pơklaih hĭ ƀing ta.”
13Tơdang ƀing gơñu kơnăl kơ tơlơi khĭn Pêtrôs hăng Yôhan laih anŭn thâo krăn kơ ƀing gơ̆ jing ƀing ƀu hơmâo hrăm hră ôh, kơnơ̆ng jing mơnuih đôč đač đôč, ƀing gơñu dŏ kơtuă biă mă laih anŭn ăt thâo krăn mơ̆n dua ƀing gơ̆ hơmâo dŏ hrŏm hăng Yang Yêsu laih. 14Samơ̆ yuakơ ƀing gơñu dưi ƀuh pô rơwen anŭn hơmâo suaih hĭ laih hlak dŏ dơ̆ng pơ anŭn hrŏm hăng ƀing gơñu, ƀing gơñu ƀu dưi pơhiăp hơget gĕt dơ̆ng tah. 15Tui anŭn, ƀing gơñu pơđar kơ dua ƀing gơ̆ tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng sang phat kơđi Sanhedrin laih anŭn pơčrŏng sai tơdruă gơñu yơh. 16Ƀing gơñu pơtơña tui anai, “Hơget tơlơi ƀing ta či ngă kơ dua čô anŭn lĕ? Yuakơ abih bang mơnuih amăng plei Yerusalaim le̱ng kơ thâo kơ tơlơi ƀing gơñu hơmâo ngă laih tơlơi mơsêh mơyang rơđah rơđo̱ng laih anŭn ƀing ta ƀu dưi hơngah hĭ ôh. 17Samơ̆ kiăng pơkhư̆ hĭ ƀing arăng mơ̆ng tơlơi hơmư̆ kơ tơlơi mơsêh mơyang anŭn, ƀing ta khŏm pơkơđiăng kơ ƀing dua anŭn ƀu dưi pơhiăp hăng ƀing arăng amăng anăn anŭn dơ̆ng tah.”
18Giŏng anŭn, ƀing gơñu iâu rai ƀing dua anŭn dơ̆ng laih anŭn pơđar kơ ƀing gơ̆ ƀu dưi pơhiăp ƀôdah pơtô pơblang kơ tơlơi Pô anŭn amăng anăn Yang Yêsu dơ̆ng tah. 19Samơ̆ Pêtrôs hăng Yôhan laĭ glaĭ tui anai, “Gih pô phat kơđi bĕ kơ tơlơi anai ƀơi anăp Ơi Adai tơdah ƀing gih jing djơ̆ kiăng kơ ƀing gơmơi tui gưt ƀing gih hloh kơ tui gưt kơ Ơi Adai. 20Ƀing gơmơi ƀu thâo tui gưt ƀing gih ôh, yuakơ ƀing gơmơi ƀu thâo pơkhư̆ hĭ ôh kiăng pơhiăp kơ hơdôm tơlơi ƀing gơmơi hơmâo ƀuh hăng hơmư̆ laih.”
21Tơdơi kơ lu tơlơi pơhiăp pơhuĭ, ƀing gơñu brơi kơ dua ƀing gơ̆ đuaĭ hĭ yơh. Ƀing gơñu ƀu thâo khưp ngă kiăng kơ pơkơhma̱l hĭ ƀing gơ̆ ôh, yuakơ abih bang ană plei le̱ng kơ bơni hơơč kơ Ơi Adai kơ tơlơi bruă hơmâo truh laih. 22Pô rơwen anŭn, jing pô hơmâo suaih hĭ laih, hơmâo rơbeh kơ pă̱pluh thŭn laih.

Ƀing Đaŏ Iâu Laĭ Rơkâo Tơlơi Khĭn

23Tơdang ƀing arăng brơi kơ ƀing gơñu rơngai laih, Pêtrôs hăng Yôhan glaĭ pơ ƀing gŏp gơñu hăng ruai glaĭ abih bang tơlơi ƀing khua ngă yang prŏng hăng ƀing kŏng tha hơmâo pơhiăp laih kơ ƀing gơñu. 24Tơdang ƀing gơñu hơmư̆ tơlơi anŭn, ƀing gơñu hrŏm hơbĭt iâu laĭ kơ Ơi Adai tui anai, “Ơ Khua Yang Dưi Kơtang, jing Pô hơmâo hrih pơjing adai, lŏn, rơsĭ laih anŭn abih bang tơlơi mơnơ̆ng amăng anŭn. 25Ih hơmâo pơhiăp laih yua mơ̆ng Yang Bơngăt kiăng pơdưi hĭ ding kơna Ih pơtao Dawid, jing ơi adon gơmơi, kiăng pơhiăp tui anai,
  “ ‘Yua hơget hơmâo lu ƀing lŏn čar tuai tơgŭ đĭ pơkơdơ̆ng lĕ?
   Yua hơget ƀing ană plei gơñu pơkra hơdôm hơdră mơneč đôč đač lĕ?
  26Ƀing pơtao lŏn tơnah tơgŭ pơkơdơ̆ng
   laih anŭn ƀing khua djă̱ akŏ gơñu pơƀut glaĭ hrŏm hơbĭt
   kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ kơ Khua Yang
   laih anŭn hăng Pô Krist Ñu.’
27“Sĭt yơh, pơtao Hêrôd hăng khua Pontius Pilat pơbưp hrŏm hơbĭt laih hăng ƀing Ană Tuai, wơ̆t hăng ƀing ană plei Israel amăng plei anai kiăng kơ pơkra mơneč pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ding Kơna Rơgoh Hiam Ih Yang Yêsu, jing Pô Ih hơmâo ruah laih kiăng kơ jing Pô Messiah. 28Ƀing gơñu hơmâo ngă laih mơta tơlơi jing tơlơi hăng tơlơi dưi mơyang Ih hăng tơlơi kơñăm Ih hơmâo khưp pơmĭn laih hlâo khŏm truh hĭ. 29Ră anai, Ơ Khua Yang ăh, pơmĭn ƀlơ̆ng hiư̆m ƀing gơñu hơmâo pơhiăp pơhuĭ laih, rơkâo kơ Ih pơkơjăp bĕ ƀing gơmơi jing ding kơna Ih anai kiăng kơ pơtô pơblang boh hiăp Ih hăng tơlơi khĭn kơtang. 30Rơkâo kơ Ih dưi mơyang pơsuaih hĭ tơlơi duăm ruă laih anŭn ngă lu tơlơi mơsêh mơyang hăng tơlơi yom pơphan hăng anăn ding kơna rơgoh hiam Ih Yang Yêsu pơdưi hĭ ƀing gơmơi kiăng kơ ngă anŭn.”
31Tơdơi kơ ƀing gơñu iâu laĭ laih, Ơi Adai rơyŭh anih ƀing gơñu pơjơnum anŭn. Laih anŭn abih bang ƀing gơñu tŭ git gai hlo̱m ƀo̱m hăng Yang Bơngăt Hiam hăng pơtô pơblang boh hiăp Ơi Adai hăng tơlơi khĭn biă mă yơh.

Ƀing Đaŏ Pơpha Hrŏm Dram Gơnam Gơñu

32Abih bang ƀing đaŏ pơgop pơlir hăng tơdruă hơdrăm hlo̱m ƀo̱m. Ƀu hơmâo ôh hlơi pô yap dram gơnam ñu jing gơnam ñu pô, samơ̆ ƀing gơñu pơpha hrŏm rĭm gơnam ƀing gơñu hơmâo yơh. 33Ƀing ding kơna pơjao nanao dưi mơyang ngă gơ̆ng jơlan kơ tơlơi Khua Yang Yêsu hơdip glaĭ, laih anŭn Ơi Adai khăp pap bơni hiam kơ abih bang ƀing gơñu. 34Tui anŭn, amăng ƀing gơñu ƀu hơmâo hlơi pô kơƀah ôh, yuakơ ƀing hlơi pô hơmâo đang hơma ƀôdah khul sang dŏ, ƀing gơñu sĭ hĭ laih anŭn ba hơdôm prăk mơ̆ng tơlơi sĭ anŭn, 35hăng nao jao pơyơr prăk ƀơi plă̱ tơkai ƀing ding kơna pơjao, laih anŭn ƀing ding kơna pơjao pơpha glaĭ kơ hlơi pô hơmâo tơlơi kơƀah kiăng yơh.
36Yôsêp, jing pô Lêwi mơ̆ng plao ia Kupros, jing pô ƀing ding kơna pơjao pơanăn kơ ñu jing Barnabas, kiăng laĭ pô pơkơjăp arăng, 37sĭ hĭ sa blah hơma ñu hơmâo laih anŭn ba prăk anŭn nao jao pơyơr kơ ƀing ding kơna pơjao.