27

Tơlơi Pơklaih Hĭ Ƀing Israel

1Amăng rơnŭk anŭn,
  Yahweh či djă̱ đao Ñu
   jing đao khăng kơtang laih anŭn tơma biă mă,
   hăng đao anŭn Ñu či pơkơhma̱l hĭ abih bang ƀing khua kơtang,
   jing ƀing kar hăng Liweyathan, jing ala krin arăng akhan hlâo adih.
  Liweyathan, jing ala krin anŭn, rui đuaĭ hĭ kiăng kơ tơklaih hĭ mơ̆ng tơlơi pơkơhma̱l.
  Yahweh či pơdjai hĭ ƀing khua anŭn kar hăng pơdjai hĭ tơgrai anŭn jing hlô krin dŏ amăng ia rơsĭ anŭn yơh.
2Ăt amăng rơnŭk anŭn mơ̆n, Yahweh či pơtă kơ ƀing ană plei Ñu tui anai,
  “Adoh bĕ kơ tơlơi đang boh kơƀâo hơmâo lu boh čroh tui anai:
  3Kâo, Yahweh yơh, wai lăng kơ đang anŭn.
   Kâo pruih ia kơ đang anŭn nanao.
   Kâo gak wai đang anŭn hrơi mlam
   kiăng kơ ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi pơrăm hĭ.
  4Kâo ƀu hil ƀrŭk hơget gĕt ôh kơ đang hơma Kâo Israel anŭn.
   Tơdah arăng pla phŭn drơi ƀôdah rơ̆k amăng đang anŭn ƀơi anăp Kâo,
  Kâo či kơsung tơbiă pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu amăng tơlơi pơblah,
   laih anŭn Kâo či čuh hĭ abih bang ƀing gơñu amăng apui yơh.
  5Kơđai glaĭ, tơdah ƀing rŏh ayăt ƀing ană plei Kâo anŭn kiăng kơ Kâo pơgang brơi kơ ƀing gơñu,
   brơi kơ ƀing gơñu pơjing bĕ tơlơi rơnŭk rơno̱m hăng Kâo,
   Ơ, brơi bĕ ƀing gơñu pơjing tơlơi rơnŭk rơno̱m hăng Kâo yơh.”

  6Amăng rơnŭk pơanăp ƀing lŏn čar Israel, jing ƀing ană tơčô Yakôb, či đĭ kơyar kar hăng sa ƀĕ kơyâo čăt akha kơjăp,
   laih anŭn čơnŭh hăng bluh bơnga
   tơl pơbă hĭ abih bang lŏn tơnah hăng boh čroh hiam yơh.

  7Hiư̆m ngă, Yahweh hơmâo kơsung blah ƀing lŏn čar Israel anŭn
   kar hăng Ñu pơrai hĭ ƀing hlơi pô kơsung blah ƀing gơñu mơ̆?
  Hiư̆m ngă, ƀing gơñu tŭ tơlơi djai lu biă mă
   kar hăng ƀing pơdjai hĭ ƀing gơñu tŭ tơlơi djai mơ̆?
  8Ƀu hơmâo ôh! Hăng tơlơi mă pơđuaĭ hĭ pơ lŏn čar ataih yơh Ih pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu,
   anŭn jing hăng tơlơi pơgŏ̱ yơh Ih puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu,
   kar hăng angĭn pơiă mơ̆ng gah ngŏ̱ thut kơtang yơh.
  9Hơnŭn yơh, anai jing tơlơi ƀing ană tơčô Yakôb či ngă kiăng kơ Ơi Adai pap brơi tơlơi soh gơñu,
   sĭt tơlơi anai yơh jing tơlơi hơnăl tuč kơ tơlơi mă pơđuaĭ hĭ tơlơi soh ñu:
  Ƀing gơñu či pơglưh hĭ abih bang kơnưl ƀing gơñu pơkra laih hăng boh pơtâo kiăng kơ kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng.
   Ƀing gơñu či pơphač hĭ khul pơtâo anŭn tơl jing kar hăng tơpŭng čur.
   Laih anŭn kŏn hơmâo lơi khul tơmĕh yang rup trah HʼAsêrah ƀôdah khul kơnưl čuh gơnam ƀâo mơngưi dŏ dơnơ̆ng ƀu răm rai hĭ.

  10Tơdang Yahweh puh pơđuaĭ hĭ ƀing Israel,
   khul plei kơđông kơjăp dŏ hĭ hông hang,
   ƀu hơmâo mơnuih dŏ ôh, yuakơ ƀing ană plei hơngah lui hĭ kar hăng tơdron ha̱r yơh.
  Pơ anŭn hơmâo khul ană rơmô ƀơ̆ng rơ̆k,
   pơ anŭn yơh gơñu dŏ pun,
   laih anŭn tơluăh ƀơ̆ng hĭ abih khul hla than kơyâo yơh.
  11Tơdang khul than kơyâo anŭn krô hĭ laih anŭn jŏh hĭ yơh,
   ƀing đah kơmơi rai duñ mă ngă djŭh yơh.
  Yuakơ ƀing ană plei Israel ƀu thâo hluh ôh,
   tui anŭn Pô Pơkra gơñu ƀu hơmâo tơlơi pap kơ ƀing gơñu ôh,
   sĭt Pô Hrih Pơjing gơñu ƀu khăp kơ ƀing gơñu ôh.
12Amăng hrơi anŭn, mơ̆ng Krong Huphrat hlŏng truh pơ hơnŏh ia ƀơi guai lŏn čar Êjip, Yahweh či hruăč pioh ƀing gih kar hăng hruăč pioh pơdai, Ơ ƀing Israel hơi. Sĭt Ñu či pơƀut glaĭ ƀing gih tui ƀrư̆ ƀrư̆ yơh. 13Ăt amăng hrơi anŭn mơ̆n, arăng či ayŭp đĭ kraih tơki prŏng kiăng kơ iâu pơƀut glaĭ ƀing Israel. Ƀing hlơi pô arăng mă pơđuaĭ hĭ ataih mơ̆ng lŏn čar gơñu pô hăng jĕ či răm rơngiă hĭ amăng dêh čar Assiria hăng amăng dêh čar Êjip či rai kơkuh pơpŭ kơ Yahweh ƀơi čư̆ rơgoh hiam Ziôn anai amăng plei prŏng Yerusalaim.