27

Sự Giải Cứu Y-sơ-ra-ên

1Vào ngày ấy,
  CHÚA sẽ dùng gươm cứng,
   Lớn và mạnh để trừng phạt:
  Lê-vi-a-than, là con rắn lanh lẹ,
   Phạt Lê-vi-a-than, là con rắn uốn khúc.
  Ngài sẽ giết con rồng dưới biển.
2Vào ngày ấy
  “Hãy hát về một vườn nho sinh rượu.
   3Chính Ta, CHÚA là Đấng canh giữ nó,
   Ta thường xuyên tưới nước.
  Ta sẽ canh giữ nó ngày đêm
   Kẻo có người phá hại chăng.
   4Ta không nóng giận.
  Nhưng nếu nó chỉ sinh chà chuôm và gai gốc cho Ta,
   Ta sẽ ra trận chiến đấu nghịch chúng nó,
   Ta sẽ thiêu đốt chúng nó với nhau.
  5Ngoại trừ chúng nó nhờ Ta bảo vệ,
   Hãy làm hòa với Ta,
   Hãy làm hòa với Ta.”
  6Trong những ngày đến, Gia-cốp sẽ đâm rễ,
   Y-sơ-ra-ên sẽ nẩy mầm và trổ hoa;
   Trái đầy trên khắp thế giới.
  7Có phải Đức Chúa Trời đã đánh chúng
   Như Ngài đã đánh kẻ đánh chúng không?
  Hay chúng có bị giết
   Như những kẻ đã giết hại chúng bị giết không?
  8Cùng một cách ấy Ngài bằng lòng để cho chúng nó bị lưu đày.
   Ngài dùng ngọn gió mạnh dời chúng đi
   Trong ngày gió đông thổi.
  9Cho nên, nhờ điều này mà tội của Gia-cốp sẽ được tha;
   Và đây là tất cả kết quả của sự xóa bỏ tội lỗi nó đi
  Khi nó làm cho tất cả đá bàn thờ
   Như đá vôi bị đập nát;
  Không còn tượng Át-tạc-tê
   Hay bàn thờ dâng hương đứng vững.
  10Vì thành bền vững đã trở nên hoang vắng,
   Nơi định cư đã bị bỏ hoang và quên lãng như sa mạc.
  Ở đó bò tơ ăn cỏ;
   Ở đó nó nằm
   Và gặm các cành cây.
  11Khi cành khô gãy;
   Các phụ nữ đến lấy mà nhóm lửa.
  Vì dân này không hiểu biết
   Nên Đấng làm nên chúng không thương xót
   Và Đấng tạo ra chúng không ban ơn cho.
12Vào ngày ấy CHÚA sẽ đập lúa từ sông Ê-phơ-rát đến suối Ai Cập; hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, các ngươi sẽ được thu nhặt từng người một. 13Vào ngày ấy, có tiếng kèn lớn thổi lên; những kẻ thất lạc trên đất A-si-ri và những kẻ bị lưu đày trên đất Ai Cập sẽ đến thờ phượng CHÚA trên núi thánh tại Giê-ru-sa-lem.