27

Nau Tâm Rklaih Jêh Ri Nau Plơ̆ Tâm Rƀŭn Phung Israel

1Tâm nar nây Yêhôva mra tâm rmal Lêviathan, bêh du ngăch, ma đao păng dăng, toyh katang; păng mra tâm rmal Lêviathan, bêh kue kuăt; jêh ri păng mra nkhĭt bêh nhŭk nhak gŭ tâm dak mƀŭt. 2Tâm nar nây, "Mprơ hom ma đang play kriăk ƀâu ueh!
3Gâp, jêng Yêhôva, jêng nơm chiă gâp djrah dak ma păng ƀaƀơ, gâp chiă uănh păng, nar jêh ri măng, klach bu ƀư mhĭk ma păng. 4Gâp mâu geh nau nuih ôh. Ueh lơn tơ lah geh tơm si lok mâu lah rtau lok tâm rdâng đah gâp. Tơ lah pô nây gâp mra hăn tâm lơh đah khân păng, gâp mra su lơi khân păng ndrel n'grŭp. 5Mâu lah ăn khân păng sŏk dơn nau gâp n'gang, ăn khân păng joi nau đăp mpăn đah gâp." 6Tâm rnôk kandơ̆ phung. Yakôp mra njŭr reh, phung Israel mra ăn jêng kao jêh ri nkeh, jêh ri khân păng mra ăn bêng neh ntu ma play.
7Yêhôva mâp dong jêh lĕ khân păng tâm ban ma păng dong jêh phung dong khân păng? Mâu lah bu nkhĭt jêh lĕ khân păng tâm ban ma bu nkhĭt phung nkhĭt jêh khân păng? 8Ma nau veh keh yơh may tâm rmal jêh khân păng ma nau nsot khân păng bơh bri; Păng nsot khân păng ma nau păng ntrŭt katang tâm nar geh sial bơh lơ.
9Yor nây ma nau aơ bu mra ƀư kloh nau kue phung Yakôb jêh ri pô aơ jêng lĕ nau tât yor nau ƀư kloh nau tih khân păng: Brah Ndu mra ăn lĕ rngôch lŭ nơng jêng tâm ban ma lŭ klo lêk jêh, mâu mra geh brah Asêrim jêh ri nơng gŭch mpa ƀâu kah ăt hôm ôh. 10Yor lah ƀon pôih gŭ êng, jêng ntŭk gŭ bu chalơi jêh, hŏng tâm ban ma bri ndah. Ta nây ntŭk kon ndrôk sa gơ̆, khân păng bêch jêh ri sa n'ha n'gĭng si ta nây. 11Tơ lah n'gĭng păng kro, bu kêch lơi, phung bu ur sŏk gay ƀư long. Yor lah phung ƀon lan aơ mâu geh nau gĭt rbăng ôh. Yor nây nơm njêng khân păng mâu mra yô̆ ma khân păng ôh; nơm njêng khân păng mâu mra tâm mpơl nau ueh ma khân păng ôh.
12Tâm nar nây Yêhôva mra rchŭ n'gŏch ntơm bơh dak krong Me tât ta dak n'hor bri Êjipt, jêh ri ơ phung ƀon lan Isarael, bu mra dônh khân may du huê du huê. 13Tâm nar nây bu mra uh nŭng toyh. Phung roh jêh tâm bri Asiri jêh ri phung bu nsot jêh ta bri Êjipt mra văch mbah yơk ma Yêhôva ta yôk kloh ueh ta ƀon Yêrusalem.