27

Yawmsaub paab Yixayee dim

1Nub ntawd Yawmsaub yuav xuas nwg raab ntaaj kws yog hlau tawv hab luj hab muaj fwjchim rau txem rua Levi‑athaa kws yog tug zaaj kws txawj txawj tswv, yog Levi‑athaa tug zaaj kws nkhaus caaj nkhaus ceeg. Yawmsaub yuav tua tug zaaj kws nyob huv havtxwv.

  2Nub ntawd Yawmsaub has tas,
  “Muaj ib lub vaaj txwv maab kws ntxwm sab,
   ca le hu nkauj txug lub vaaj hov.
  3Kuv kws yog Yawmsaub tsom kwm lub vaaj hov,
   kuv ywg dej txhua lub swjhawm.
  Ntshai tsaam muaj lwm tug ua phem rua lub vaaj
   kuv txhad zuv taag nub taag mo.
  4Kuv tsw npau tawg rua lub vaaj.
   Kuv xaav kuas muaj xuav paug ntsaaj xuav paug ntswm tuaj tawm tsaam kuv,
  kuv txhad tau ua rog rua puab
   hab muab puab hlawv pov tseg huvsw.
  5Lossws ca puab nyob huv qaab kuv kev tsom kwm,
   ca puab cog lug nrug kuv sws raug zoo,
   ca puab cog lug nrug kuv sws raug zoo los maj.”

  6Lwm nub tom hauv ntej Yakhauj yuav ntsa caag tub,
   Yixayee yuav tawg paaj hlaav ntsuag
   hab txw txwv puv nkaus lub nplajteb.

  7Yawmsaub tau nplawm puab yaam nkaus le kws nwg nplawm
   cov kws tau nplawm puab lawm lov?
  Lossws puab raug muab tua yaam nkaus le
   cov kws tua puab raug muab tua lawm lov?
  8Qhov kws muab lawv tswv moog
   hab qhov kws muab kuav hlo moog poob tebchaws
   tub yog Yawmsaub tawm tsaam puab.
  Yawmsaub tej cua kws hlub heev ntsawj puab moog
   zoo yaam le nub kws cua ntsawj saab nub tuaj tuaj.
  9Ua le nuav txhad ntxuav tau Yakhauj tej kev txhum txem,
   hab zaam hlo tau nwg lub txem huvsw,
  yog thaus nwg ua rua tej pob zeb kws ua lub thaaj xyeem daab
   zoo yaam nkaus le tej pob zeb phom phom kws muab tsoo mog nyoos taag,
  yuav tsw tshuav tej ncej daab Asela
   lossws tej thaaj hlawv moov xyaab nyob hlo le.
  10Tsua qhov lub nroog kws muaj ntsaa loog ruaj khov
   kuj tsw muaj tuabneeg nyob lawm,
  tej chaw nyob kuj muab tso tseg nyob do cuas
   ib yaam nkaus le tebchaws moj saab qhua.
  Mivnyuas nyuj kuj nog zaub hov ntawd, hab pw hov ntawd
   hab noj tej nplooj ntawm tej ceg ntoo du lug.
  11Thaus tej ceg ntoo qhuav lawm,
   kuj luv mas cov quaspuj tuaj khaws coj moog rauv.
  Cov nuav yog ib co tuabneeg kws tsw thoob tswb.
   Yog le ntawd tug kws tswm puab yuav tsw taab ncuab puab,
   tug kws muab puab puab yuav tsw hlub puab lawm.

12Nub ntawd Yawmsaub yuav ntaus txwj nrho tug dej Yufeti moog txug ntawm tug dej Iyi ib yaam le ntaus qoob. Cov Yixayee 'e, mej yuav raug muab sau zog ib tug zuj zug lug. 13Hab nub hov luas yuav tshuab lub raaj xyu luj hu, mas cov tuabneeg kws saamswm yuav puam tsuaj huv Axilia tebchaws hab cov kws raug muab lawv tswv moog rua Iyi tebchaws, yuav rov lug pe hawm Yawmsaub sau lub roob dawb huv ntawm Yeluxalee.