27

Yawmsaub pab Yixayee dim

1Hnub ntawd Yawmsaub yuav xuas nws rab ntaj uas yog hlau tawv thiab loj thiab muaj hwjchim rau txim rau Leviathas uas yog tus zaj uas txawj txawj khiav, yog Leviathas tus zaj uas nkhaus caj nkhaus cees. Yawmsaub yuav tua tus zaj uas nyob hauv hiavtxwv.

  2Hnub ntawd Yawmsaub hais tias,
   “Muaj ib lub vaj txiv hmab uas ntxim siab,
   cia li hu nkauj txog lub vaj ntawd.
  3Kuv uas yog Yawmsaub tsom kwm
   lub vaj ntawd, kuv ywg dej txhua lub sijhawm.
  Ntshai tsam muaj lwm tus ua phem rau lub vaj
   kuv thiaj zov tag hnub tag hmo.
  4Kuv tsis npau taws rau lub vaj.
   Kuv xav kom muaj pos kaus ntsaj
   pos kaus ntsim tuaj tawm tsam kuv,
  kuv thiaj tau ua rog rau lawv
   thiab muab lawv hlawv pov tseg huvsi.
  5Lossis cia lawv nyob
   hauv kuv qab kev tsom kwm,
  cia lawv cog lus nrog kuv sib raug zoo,
   cia lawv cog lus nrog kuv sib raug zoo los maj.”

  6Lwm hnub tom hauv ntej
   Yakhauj yuav ntsia cag tob,
  Yixayee yuav tawg paj hlav ntsuag
   thiab txi txiv puv nkaus lub ntiajteb.

  7Yawmsaub tau nplawm lawv
   yam nkaus li uas nws nplawm
   cov uas tau nplawm lawv lawm lov?
  Lossis lawv raug muab tua
   yam nkaus li cov uas tua lawv
   raug muab tua lawm lov?
  8Qhov uas muab ntiab khiav mus
   thiab qhov uas muab kuav kiag mus poob tebchaws
   twb yog Yawmsaub tawm tsam lawv.
  Yawmsaub tej cua uas hlob heev
   ntsawj lawv mus zoo yam li
   hnub uas cua ntsawj sab hnub tuaj tuaj.
  9Ua li no thiaj ntxuav tau Yakhauj
   tej kev txhaum txim,
   thiab zam kiag tau nws lub txim huvsi,
  yog thaum nws ua rau tej pob zeb
   uas ua lub thaj xyeem dab
  zoo yam nkaus li tej pob zeb phom phom
   uas muab tsoo mos nyoos tag,
  yuav tsis tshuav tej ncej dab Asela
   lossis tej thaj hlawv hmoov xyab nyob kiag li.
  10Rau qhov lub nroog uas
   muaj ntsa loog ruaj khov
   kuj tsis muaj neeg nyob lawm,
  tej chaw nyob kuj muab tso tseg nyob do cuas
   ib yam nkaus li tebchaws moj sab qhua.
  Menyuam nyuj kuj noj zaub qhov ntawd,
   thiab pw qhov ntawd thiab noj tej nplooj
   ntawm tej ceg ntoo du lug.
  11Thaum tej ceg ntoo qhuav lawm, kuj lov
   mas cov pojniam tuaj khaws coj mus rauv.
   Cov no yog ib co neeg uas tsis thoob tsib.
  Yog li ntawd tus uas tsim lawv
   yuav tsis khuvleej lawv,
  tus uas muab lawv puab
   yuav tsis hlub lawv lawm.

12Hnub ntawd Yawmsaub yuav ntaus txij ntua tus dej Yufeti mus txog ntawm tus dej Iyi ib yam li ntaus qoob. Cov Yixayee 'e, nej yuav raug muab sau zog ib tug zuj zus los. 13Thiab hnub ntawd luag yuav tshuab lub raj xyu loj hu, mas cov neeg uas tabtom yuav puam tsuaj hauv Axilia tebchaws thiab cov uas raug muab ntiab khiav mus rau Iyi tebchaws, yuav rov los pe hawm Yawmsaub saum lub roob dawb huv ntawm Yeluxalees.