3

Tug nplaig

1Kuv cov kwvtij, mej tsw xob ua xwbfwb coob leej tsua qhov mej yeej paub tas peb cov kws qhuab qha yuav raug txav txem nruj dua, 2vem tas peb txhua tug ua yuam kev ntau yaam. Yog leejtwg tsw tau has lug yuam kev le tug hov kuj yog tug kws zoo kawg nkaus hab tswj tau nwg lub cev huvsw. 3Yog peb muab xauv lug saam neeg qhov ncauj kuas noog lug, peb kuj tswj tau neeg lub cev huvsw. 4Swm saib tej nkoj txwg kuj ib yaam. Txawm yog luj hab raug cua ntsawj hlub heev, los daim duav miv miv tseed tswj tau lub nkoj moog lawv le tug tsaav nkoj xaav kuas lub nkoj moog. 5Ib yaam le ntawd tug nplaig yog yaam miv miv tassws khaav theeb luj heev.
 Swm xaav saib ib nyuas qhov suavtawg kub tau haav zoov daav heev npaum le caag.
6Tug nplaig yog suavtawg, tug nplaig yog yaam kws phem puv nkaus rua huv peb lub cev, nwg ua rua lub cev huvsw qas tsw huv hab hlawv txujsa taag moog ib swm neej, hab tug nplaig zwg tawg ntawm ntuj tawg kub lug. 7Txhua yaam tsaj naag noog hab tej tsaj nkaag huv aav hab tej tsaj huv havtxwv puavleej cob tau kuas seej hab tuabneeg los cob tau kuas seej hab, 8tassws tug nplaig tsw muaj leejtwg cob tau kuas seej. Tug nplaig phem kawg nyob tsw tug hab puv nkaus tej taug kws ua kuas tuag. 9Peb swv tug nplaig qhuas tug Tswv kws yog leej Txwv hab swv tsawm foom tuabneeg kws raug tswm lawv le Vaajtswv tug yaam ntxwv. 10Lu lug qhuas hab lu lug tsawm foom tawm huv tuab lub qhov ncauj lug. Cov kwvtij, tsw tswm nyog ua le ntawd. 11Lub qhov dej txhawv yuav muaj dej tsuag hab dej qaab ntsev txhawv ua ke huv tuab lub qhov lug tau hab lov? 12Cov kwvtij, tsob txwv cua txw tau txwv aulib lov, lossws tsob txwv maab txw tau txwv cua lov? Lub qhov dej txhawv qaab ntsev yeej tsw txhawv dej tsuag.

Tug tswvyim sau ntuj

13Mej cov leejtwg muaj tswvyim hab nkaag sab? Ca tug hov xyum nwg lub neej kuas zoo hab ua ob yaam nuav tshwm lug, hab ua nwg teg num ntawm lub sab mog sab muas hab muaj tswvyim. 14Tassws yog mej cib nyeej khib sab hab xaav ua luj, tsw xob khaav theeb hab tsw xob ntxeev txujkev tseeb. 15Tug tswvyim zoo le nuav tsw yog tug tswvyim kws lug sau ntuj lug, tassws yog tswvyim huv nplajteb hab yog lub cev nqaj daim tawv le hab lug ntawm daab lug. 16Qhov twg muaj kev sws khib hab xaav ua luj, qhov ntawd yuav muaj kev kub ntxhuv hab ua txhua yaam kev phem kev qas. 17Tassws tug tswvyim kws lug sau ntuj lug, qhov ib yog dawb huv, hab ua kuas nyob sws hum xeeb, ua sab zaam xeeb, yoojyim has lug, muaj txujkev khuvleej puv npo hab ua tau txhua yaam num zoo, tsw saib leejtwg ntsej muag hab tsw ua sab nkhaus. 18Cov kws tswm kev sws hum xeeb hab tseb txujkev sws hum yuav tau sau txujkev ncaaj nceeg.