4

Nrug lub nplajteb ua kwvluag

1Daabtsw ua kuas muaj kev ua rog hab muaj kev sws caav sws tshe rua huv mej? Tub yog lug ntawm tej kev ntshaw kws ua rog rua huv mej lub sab los tsw yog? 2Mej xaav yuav tassws tsw tau, mej txawm sws tua. Mej ntshaw los tsw tau mej txawm sws tshe hab ua rog. Mej tsw muaj vem mej tsw thov. 3Mej thov los tsw tau, vem mej thov yuam kev, yuav coj moog swv kuas tau tej kws mej lub sab ntshaw. 4Mej cov tuabneeg faav xeeb, mej tsw paub tas qhov kws nrug nplajteb ua kwvluag tub nrug Vaajtswv ua yeeb ncuab lov? Vem le nuav leejtwg nrug nplajteb ua kwvluag nwg kuj nrug Vaajtswv ua yeeb ncuab. 5Mej xaav tas qhov kws Vaajtswv txujlug has tas, “Tug ntsuj plig kws Vaajtswv pub nyob rua huv peb khib xeeb heev kawg,” tsw muaj qaabhau lov? 6Tassws Vaajtswv pub txujkev hlub ntau dua. Vem le nuav muaj lug has tas,
  “Vaajtswv tawm tsaam cov kws khaav theeb,
   tassws pub txujkev hlub rua cov kws txu fwjchim.”
7Vem le nuav mej ca le nyob huv qaab Vaajtswv kev tswjfwm. Ca le tawm tsaam Ntxwg Nyoog, Ntxwg Nyoog txhad le tswv ntawm mej moog. 8Ca le txaav lug ze Vaajtswv mas nwg yuav lug ze mej. Mej cov tuabneeg muaj txem, ca le ntxuav mej txhais teg kuas huv. Mej cov kws muaj ob lub sab, ca le ntxuav mej lub sab kuas dawb huv. 9Ca le txhawj xeeb hab quaj ntsuag hab quaj. Ca mej lub suab luag ntxeev ua lub suab quaj ntsuag, hab ca mej kev xyiv faab ntxeev ua kev poob sab. 10Mej ca le txu mej lub sab rua ntawm tug Tswv, nwg txhad le tsaa mej sawv.

Ib leeg tsw xob has phem ib leeg

11Cov kwvtij, mej ib leeg tsw xob muab ib leeg has phem. Tug kws muab kwvtij has phem lossws txav txem rua kwvtij kuj yog muab txuj kevcai has phem hab thuaj txuj kevcai. Yog koj thuaj txuj kevcai koj kuj tsw yog xyum lawv le txuj kevcai tassws yog tug kws thuaj xwb. 12Muaj tuab tug rhawv txuj kevcai hab ua tug txav txem, nwg cawm tau kuas dim hab ua kuas puam tsuaj tau. Tassws koj yog leejtwg es koj yuav txav txem rua koj kwvtij zej zog?

Tsw xob khaav theeb

13Mej cov kws has tas, “Nub nua lossws pigkig peb yuav moog rua lub moos nuav lub moos u hab nyob hov ib xyoos ua laag ua luam kuas tau tshaaj thawj,” noog tuab zoo ov. 14Tassws mej tub tsw paub yuav muaj xwm daabtsw rua pigkig. Mej txujsa zoo le caag? Kuj zoo ib yaam le tej fuab kws nyob ib plag xwb kuj pluj taag lawm. 15Tsw xob has le ntawd, tswm nyog mej has tas, “Yog Vaajtswv pum zoo, peb yuav muaj txujsa nyob hab yuav ua yaam nuav yaam u.” 16Tassws nwgnuav mej muab hlub hab khaav theeb. Txhua yaam kev khaav theeb le hov yog kev phem. 17Vem le nuav tug kws paub qhov zoo kws nwg yuav tsum ua tassws tsw ua, tug hov txhad muaj txem.