4

Maiv Dungx Caux Baamh Gen Zoux Doic

1Yiem meih mbuo gu'nyuoz haaix nyungc bun meih mbuo nzaeng jaax mborqv jaax? Se laaix meih mbuo nyei hnyouv maaih hanc nyei sic cingx hoic meih mbuo mborqv jaax maiv zeiz? 2Meih mbuo hanc oix duqv ga'naaiv yaac maiv haih duqv ziouc daix mienh. Mauv mienh nyei ga'naaiv mv baac maiv haih duqv ziouc nzaeng jaax mborqv jaax. Meih mbuo oix longc nyei meih mbuo maiv maaih weic zuqc meih mbuo maiv tov Tin-Hungh. 3Meih mbuo tov liuz yaac maiv duqv weic zuqc meih mbuo tov dorngc, kungx oix longc dorh mingh zoux henh mbienx hnangv. 4Maaih hieh hnyouv nyei mienh aah! Meih mbuo maiv hiuv duqv fai? Caux baamh gen zoux doic se caux Tin-Hungh daav win. Haaix dauh dingc caux baamh gen zoux doic, wuov dauh benx Tin-Hungh nyei win-wangv aqv.
5Meih mbuo hnamv daaih naaiv deix Ging-Sou nyei waac maiv maaih eix leiz fai? Ging-Sou gorngv,
  “Tin-Hungh bun yiem mbuo nyei hnyouv
   wuov dauh Singx Lingh nzaeng jienv oix gunv mbuo.”
6Mv baac ninh yaac jaa ceix en gauh camv. Weic naaiv Ging-Sou gorngv,
  “Tin-Hungh ngaengc jienv ceng-hlo nyei mienh,
   mv baac ninh ceix en bun nyiemc ganh zoux faix nyei mienh.”
7Hnangv naaic oix zuqc mbuoqc Tin-Hungh gunv. Oix zuqc ngaengc jienv mienv nyei hungh, Saadaan, ninh ziouc biaux meih mbuo aqv. 8Oix zuqc mingh nitv jienv Tin-Hungh, Tin-Hungh ziouc daaih nitv jienv meih mbuo. Zuiz-mienh aah! Oix zuqc nzaaux nzengc buoz. I diuc hnyouv nyei mienh aah! Oix zuqc nzaaux meih mbuo nyei hnyouv cing-nzengc daaih. 9Oix zuqc nzauh haic, bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv. Meih mbuo kuh jatv, oix zuqc goiv daaih nyiemv. Meih mbuo njien-youh, orn-lorqc, oix zuqc goiv daaih benx you-nzauh. 10Oix zuqc yiem Ziouv nyei nza'hmien nyiemc ganh zoux faix, ninh ziouc taaih meih mbuo faaux.

Maiv Dungx Daanh Gorx-Youz

(Beiv mangc Matv^taai 7:1-5; Lomaa 14:10)

11Gorx-youz aac, laanh maiv dungx daanh laanh. Haaix dauh daanh ninh nyei gorx-youz fai dingc gorx-youz maaih zuiz, wuov dauh yaac fih hnangv nyei daanh leiz-latc yaac dingc leiz-latc se maiv horpc. Se gorngv meih dingc leiz-latc se maiv horpc, meih ziouc maiv zeiz ei leiz-latc nyei mienh. Meih zoux dingc leiz-latc nyei mienh. 12Kungx maaih nduqc dauh liepc jiez Leiz-Latc yaac zoux Siemv Zuiz Jien, se dongh Tin-Hungh, dongh haih njoux mienh yaac haih mietc mienh wuov dauh. Wuov nyungc meih ganh ni? Meih zoux haaix dauh cingx daaih haih dingc meih gorx-youz nyei zuiz?

Maiv Dungx Bungx Waac-Maux Gorngv Njang Hnoi Nyei Sic

13Gorngv naaiv deix waac nyei mienh muangx yie maah! Meih mbuo gorngv, “Ih hnoi fai njang hnoi yie mbuo oix mingh naaiv norm zingh fai wuov norm zingh, yiem wuov zoux yietc hnyangx nyei saeng-eix duqv leic.” 14Mv baac meih mbuo liemh maiv hiuv duqv njang hnoi meih mbuo nyei maengc oix hnangv haaix nor. Meih mbuo se hnangv diqv dien mouc nor, cuotv dangh hnangv aengx mitc mi'aqv. 15Meih mbuo horpc zuqc gorngv, “Se gorngv Ziouv nyei za'eix, yie mbuo haih ziangh jienv zoux naaiv nyungc, zoux wuov nyungc.” 16Mv baac meih mbuo ceng-hlo, bungx waac-maux. Bungx naaiv nyungc domh waac yietc zungv se orqv haic.
17Hnangv naaic, haaix dauh hiuv duqv ninh horpc zuqc zoux haaix nyungc kuv sic, ninh yaac maiv zoux, wuov dauh ziouc maaih zuiz aqv.