4

Nrog lub ntiajteb ua kwvluag

1Dabtsi ua kom muaj kev ua rog thiab muaj kev sib cav sib ceg rau hauv nej? Twb yog los ntawm tej kev ntshaw uas ua rog rau hauv nej lub siab los tsis yog? 2Nej xav yuav tiamsis tsis tau, nej txawm sib tua. Nej ntshaw los tsis tau nej txawm sib ceg thiab ua rog. Nej tsis muaj vim nej tsis thov. 3Nej thov los tsis tau, vim nej thov yuam kev, yuav coj mus siv kom tau tej uas nej lub siab ntshaw. 4Nej cov neeg fav xeeb, nej tsis paub tias qhov uas nrog ntiajteb ua kwvluag twb nrog Vajtswv ua yeeb ncuab lov? Vim li no leejtwg nrog ntiajteb ua kwvluag nws kuj nrog Vajtswv ua yeeb ncuab. 5Nej xav tias qhov uas Vajtswv txojlus hais tias, “Tus ntsuj plig uas Vajtswv pub nyob rau hauv peb khib xeeb heev kawg,” tsis muaj qabhau lov? 6Tiamsis Vajtswv pub txojkev hlub ntau dua. Vim li no muaj lus hais tias,
  “Vajtswv tawm tsam cov uas khav theeb,
   tiamsis pub txojkev hlub
   rau cov uas txo hwjchim.”
7Vim li no nej cia li nyob hauv Vajtswv qab kev tswjhwm. Cia li tawm tsam Ntxwg Nyoog, Ntxwg Nyoog thiaj li khiav ntawm nej mus. 8Cia li txav los ze Vajtswv mas nws yuav los ze nej. Nej cov neeg muaj txim, cia li ntxuav nej txhais tes kom huv. Nej cov uas muaj ob lub siab, cia li ntxuav nej lub siab kom dawb huv. 9Cia li txhawj xeeb thiab quaj ntsuag thiab quaj. Cia nej lub suab luag ntxeev ua lub suab quaj ntsuag, thiab cia nej kev xyiv fab ntxeev ua kev poob siab. 10Nej cia li txo nej lub siab rau ntawm tus Tswv, nws thiaj li tsa nej sawv.

Ib leeg tsis txhob hais phem ib leeg

11Cov kwvtij, nej ib leeg tsis txhob muab ib leeg hais phem. Tus uas muab kwvtij hais phem lossis txiav txim rau kwvtij kuj yog muab txoj kevcai hais phem thiab thuam txoj kevcai. Yog koj thuam txoj kevcai koj kuj tsis yog xyaum raws li txoj kevcai tiamsis yog tus uas thuam xwb. 12Muaj tib tug rhawv txoj kevcai thiab ua tus txiav txim, nws cawm tau kom dim thiab ua kom puam tsuaj tau. Tiamsis koj yog leejtwg es koj yuav txiav txim rau koj kwvtij zej zog?

Tsis txhob khav theeb

13Nej cov uas hais tias, “Hnub no lossis tagkis peb yuav mus rau lub moos ub lub moos no thiab nyob ntawd ib xyoos ua lag ua luam kom tau tshaj thawj,” mloog tib zoo ov. 14Tiamsis nej twb tsis paub yuav muaj xwm dabtsi rau tagkis. Nej txojsia zoo li cas? Kuj zoo ib yam li tej huab uas nyob ib pliag xwb kuj ploj tag lawm. 15Tsis txhob hais li ntawd, tsim nyog nej hais tias, “Yog Vajtswv pom zoo, peb yuav muaj txojsia nyob thiab yuav ua yam ub yam no.” 16Tiamsis nimno nej muab hlob thiab khav theeb. Txhua yam kev khav theeb li ntawd yog kev phem. 17Vim li no tus uas paub qhov zoo uas nws yuav tsum ua tiamsis tsis ua, tus ntawd thiaj muaj txim.