42

Y-Yôp Hưn Klei Soh

1Y-Yôp lŏ wĭt lač kơ Yêhôwa:
  2“Kâo thâo leh kơ ih dưi ngă jih jang klei,
   leh anăn arăng amâo dưi bi weh klei ih čiăng ngă ôh.
  3 ‘Hlei pô anei mdăp klei kčĕ hŏng klei blŭ amâo mâo klei thâo săng ôh?’
   Kyua anăn kâo blŭ leh klei kâo amâo thâo săng ôh,
  mnơ̆ng yuôm bhăn đei kơ kâo,
   klei kâo amâo dưi thâo săng ôh.
  4 ‘Dôk hmư̆ bĕ, leh anăn kâo srăng blŭ;
   kâo srăng êmuh kơ ih, leh anăn ih srăng bi êdah kơ kâo.’
  5Kâo tuôm hmư̆ leh arăng yăl dliê kơ ih hŏng ƀăng knga kâo,
   ƀiădah ară anei hin ală kâo ƀuh ih;
  6snăn yơh kâo bi êmut kơ kâo pô,
   leh anăn kmhal kơ klei soh êjai dôk gŭ hlăm bruih lăn leh anăn hbâo.”
7Leh Yêhôwa blŭ klei anăn kơ Y-Yôp, Yêhôwa lač kơ Y-Êlipas mnuih Têman: “Kâo čuh leh ai ngêñ kơ ih leh anăn kơ dua čô mah jiăng ih; kyuadah diih amâo tuôm blŭ klei djŏ kơ kâo ôh, msĕ si dĭng buăl kâo Y-Yôp blŭ leh. 8Snăn ară anei mă bĕ kjuh drei êmô knô leh anăn kjuh drei biăp knô, nao bĕ kơ dĭng buăl kâo Y-Yôp, leh anăn myơr kyua diih pô sa mnơ̆ng myơr čuh. Leh anăn dĭng buăl kâo Y-Yôp srăng wah lač brei kơ diih, leh anăn kâo srăng tŭ klei ñu wah lač akâo kơ kâo đăm ngă ôh kơ diih tui si klei mluk diih; kyuadah diih amâo tuôm blŭ ôh klei djŏ kơ kâo msĕ si dĭng buăl kâo Y-Yôp blŭ leh.” 9Snăn Y-Êlipas mnuih Têman, Y-Bildat mnuih Suah, leh anăn Y-Sôphar mnuih Naama nao ngă tui si klei Yêhôwa mtă leh kơ diñu. Leh anăn Yêhôwa tŭ leh klei Y-Yôp wah lač.

Klei Lŏ Bi Wĭt Klei Jăk Mơak kơ Y-Yôp

10 Yêhôwa lŏ bi wĭt klei jăk mơak kơ Y-Yôp, tơdah leh ñu wah lač brei kơ phung mah jiăng ñu; leh anăn Yêhôwa brei kơ Y-Yôp dua bliư̆ lu hĭn kơ mnơ̆ng ñu mâo leh êlâo. 11Hlăk anăn jih jang phung ayŏng adei amai adei leh anăn jih jang phung thâo kral ñu êlâo nao kơ ñu, leh anăn ƀơ̆ng huă mbĭt hŏng ñu hlăm sang ñu. Digơ̆ bi êdah klei pap kơ ñu leh anăn bi juh ñu kyua jih jang klei jhat Yêhôwa bi truh kơ ñu leh. Grăp čô digơ̆ brei sa klŏ prăk leh anăn sa boh kông mah kơ ñu. 12Yêhôwa tuh klei jăk jĭn kơ Y-Yôp lu hĭn hlăm ênuk êdei kơ ênuk êlâo. Ñu mâo pluh pă êbâo drei biăp, năm êbâo drei aseh samô, dua êbâo drei êmô đoh wăng kai, leh anăn sa êbâo aseh dliê ana. 13Ñu mâo msĕ mơh kjuh čô anak êkei leh anăn tlâo čô anak mniê. 14Ñu bi anăn anak mniê tal êlâo H'Jêmima, bi anăn anak mniê tal dua H'Kêsia, leh anăn bi anăn pô tal tlâo H'Karen-Hapuč. 15Hlăm jih čar amâo mâo ôh mniê jing kƀăt siam msĕ si phung anak mniê Y-Yôp. Ama digơ̆ brei ngăn dưn kơ digơ̆ ti krah phung ayŏng adei digơ̆. 16Êdei kơ anăn Y-Yôp dôk hdĭp sa êtuh pă pluh thŭn, leh anăn ñu ƀuh phung anak êkei ñu leh anăn čô čĕ ñu tơl truh kơ pă ênuk. 17Y-Yôp djiê mduôn jŏk.