3

Boh Hiăp Mơit Kơ Sang Ơi Adai Sardis

1“Čih bĕ kơ ling jang hiam Sang Ơi Adai Sardis:
“Anai jing hơdôm boh hiăp Ñu jing Pô djă̱ tơjuh yang bơngăt Ơi Adai laih anŭn tơjuh boh pơtŭ. Kâo thâo krăn bruă ngă gih; ƀing gih hơmâo tơlơi hing ang dŏ hơdip samơ̆ ƀing gih djai laih.
2Tui anŭn, mơdưh bĕ! Pơkơtang bĕ tơlơi ƀing gih ăt dŏ hơmâo, jing tơlơi jĕ či djai laih, yuakơ Kâo ƀu hơmâo hơduah ƀuh laih ôh khul tơlơi bruă gih jing hiam hlo̱m ƀo̱m ƀơi anăp Ơi Adai Kâo. 3Hơnŭn yơh, hơdơr bĕ kơ tơlơi ƀing gih hơmâo tŭ mă hăng hơmâo hơmư̆ laih. Ngă tui bĕ kơ tơlơi anŭn laih anŭn kơhma̱l bĕ. Samơ̆ tơdah ƀing gih ƀu mơdưh ôh, Kâo či rai kar hăng mơnuih klĕ dŏp laih anŭn ƀing gih ƀu či thâo krăn ôh hrơi mông Kâo či rai pơ ƀing gih.
4“Samơ̆ ƀing gih hơmâo ƀiă mơnuih amăng plei Sardis, jing ƀing mơnuih ƀu hơmâo pơgrĭ hĭ ôh sum ao gơñu pô. Ƀing gơñu či rơbat hrŏm hăng Kâo, buh sum ao kô̱̆, yuakơ ƀing gơñu jing ƀing năng lăp. 5Hlơi pô dưi hĭ, ñu anŭn či tŭ buh sum ao kô̱̆ hrup hăng ƀing gơñu yơh. Kâo ƀu či sut lui hĭ anăn ñu mơ̆ng sŏp hră tơlơi hơdip ôh, samơ̆ Kâo či pơthâo anăn ñu ƀơi anăp Ama Kâo laih anŭn ƀing ling jang hiam Ñu yơh. 6Hlơi pô hơmâo tơngia kiăng kơ hơmư̆, brơi kơ ñu hơmư̆ bĕ kơ tơlơi Yang Bơngăt Hiam laĭ kơ ƀing Sang Ơi Adai.

Boh Hiăp Mơit Kơ Sang Ơi Adai Philadêlphi

7“Čih bĕ kơ ling jang hiam Sang Ơi Adai Philadêlphi:
“Anai yơh jing hơdôm boh hiăp Ñu jing Pô rơgoh hiam hăng tơpă, jing Pô djă̱ jĕh khuă pơtao Dawid. Hơget tơlơi Ñu pŏk ƀu hơmâo hlơi pô dưi krư̆ ôh, laih anŭn hơget tơlơi Ñu krư̆ ăt kŏn hơmâo hlơi pô dưi pŏk lơi.
8Kâo thâo krăn bruă ngă gih. Lăng bĕ, Kâo hơmâo pioh laih gah anăp gih sa boh bah amăng pŏk ƀu hơmâo hlơi pô dưi krư̆ hĭ ôh. Kâo thâo krăn kơ tơlơi ƀing gih kơnơ̆ng hơmâo tơlơi kơtang ƀơƀiă đôč, samơ̆ ƀing gih hơmâo djă̱ pioh laih boh hiăp Kâo laih anŭn ƀu hơngah hĭ ôh anăn Kâo. 9Kâo či ngă kơ ƀing hlơi pô lŏm kơ sang yang Satan, jing ƀing yap gơñu pô jing ƀing Yehudah samơ̆ ƀu djơ̆ ôh, kơđai glaĭ, ƀing gơñu jing ƀing ƀlŏr yơh. Kâo či ngă kơ ƀing gơñu rai bon rơbuh ƀơi plă̱ tơkai gih laih anŭn thâo krăn kơ tơlơi Kâo hơmâo khăp laih kơ ƀing gih yơh. 10Yuakơ ƀing gih hơmâo djă̱ pioh laih tơlơi Kâo pơđar kiăng kơ dŏ gir run ư̆ añ, sĭt Kâo ăt či pơklaih hĭ ƀing gih mơ̆ng hrơi mông gleh tơnap, jing tơlơi či truh kơ abih bang lŏn tơnah kiăng kơ lông lăng hlơi pô hơdip ƀơi lŏn tơnah anai yơh.
11“Kâo či rai tañ yơh. Djă̱ kơjăp bĕ kơ tơlơi ƀing gih hơmâo laih, kiăng kơ ƀu hơmâo hlơi pô ôh či mă hĭ đoăn pơtao gih. 12Kơ hlơi pô dưi hĭ, Kâo či brơi kơ ñu jing yom kar hăng tơmĕh amăng sang yang Ơi Adai Kâo yơh. Ñu ƀu či tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng anŭn ôh. Kâo či čih ƀơi ñu anăn Ơi Adai Kâo laih anŭn anăn plei Ơi Adai Kâo, jing plei Yerusalaim phrâo, jing plei či trŭn rai mơ̆ng adai adih, jing mơ̆ng Ơi Adai Kâo yơh. Laih anŭn Kâo ăt či čih ƀơi ñu mơ̆n anăn phrâo Kâo. 13Hlơi pô hơmâo tơngia kiăng kơ hơmư̆, brơi kơ ñu hơmư̆ bĕ kơ tơlơi Yang Bơngăt Hiam laĭ kơ ƀing Sang Ơi Adai.

Boh Hiăp Mơit Kơ Sang Ơi Adai Laôdisê

14“Čih bĕ kơ ling jang hiam Sang Ơi Adai Laôdisê tui anai:
“Anai jing hơdôm boh hiăp mơ̆ng Pô Amen, jing Pô ngă gơ̆ng jơlan tŏng ten hăng tơpă, jing khua git gai kơ abih bang tơlơi mơnơ̆ng Ơi Adai hơmâo hrih pơjing laih yơh.
15Kâo thâo krăn hơdôm bruă ngă gih, anŭn jing tơlơi ƀing gih ƀu rơŏt hĭ laih anŭn ăt kŏn pơiă lơi. Kâo kwưh kiăng biă mă kơ ƀing gih rơŏt sĭt ƀôdah pơiă sĭt yơh! 16Sĭt yuakơ ƀing gih jing kar hăng pơđao yơh, ƀu pơiă laih anŭn kŏn rơŏt lơi, tui anŭn yơh, Kâo jĕ či ek tơbiă hĭ ƀing gih mơ̆ng amăng bah Kâo. 17Ih laĭ tui anai, ‘Kâo jing pơdrŏng săh. Kâo hơmâo pơkom pioh laih mŭk dram laih anŭn ƀu kơƀah kiăng hơget gĕt ôh.’ Samơ̆ ƀing gih ƀu thâo kơnăl ôh kơ tơlơi ƀing gih jing gleh glan tơnap tap, ƀun rin, bum mơta laih anŭn dŏ mơhlŭn. 18Kâo djru pơmĭn kơ ƀing gih kiăng kơ blơi mă mơ̆ng Kâo mah phŭn čruih laih amăng apui, kiăng kơ ƀing gih dưi jing hĭ pơdrŏng săh. Laih anŭn blơi sum ao kô̱̆ mơ̆ng Kâo kiăng buh hơô, kiăng kơ ƀing gih dưi go̱m hĭ tơlơi mơhlŭn mlâo hyâo anŭn, laih anŭn ăt blơi mơ̆n jrao pik kiăng pik ƀơi mơta ƀing gih kiăng kơ ƀing gih dưi buh.
19“Ƀing hlơi pô Kâo khăp, Kâo či ƀuăh hăng pơkhư̆ pơkra yơh. Tui anŭn yơh, brơi kơ ƀing gih hur har kơhma̱l hĭ bĕ tơlơi soh gih. 20Kơčăng bĕ! Kâo dŏ ƀơi bah amăng laih anŭn khŏk. Hlơi pô hơmư̆ hiăp Kâo laih anŭn pŏk brơi bah amăng, Kâo či mŭt hăng ƀơ̆ng huă hrŏm hăng ñu laih anŭn ñu hrŏm hăng Kâo yơh.
21“Kơ hlơi pô dưi hĭ, Kâo či pha brơi tơlơi dưi kiăng kơ dŏ be̱r hrŏm hăng Kâo ƀơi grê pơtao Kâo, kar hăng Kâo dưi hĭ hăng dŏ be̱r laih hrŏm hăng Ama Kâo ƀơi grê pơtao Ñu. 22Hlơi pô hơmâo tơngia kiăng kơ hơmư̆, brơi kơ ñu hơmư̆ bĕ kơ tơlơi Yang Bơngăt Hiam laĭ kơ ƀing Sang Ơi Adai.”