3

Hais rau lub moos Xadi

1“Cia li sau xa rau tus tubtxib saum ntuj hauv pawg ntseeg Xadi hais tias, Tus uas muaj Vajtswv xya tus ntsuj plig thiab muaj xya lub hnub qub hais li no tias,
 “ ‘Kuv paub koj tes haujlwm. Koj muaj lub npe hais tias muaj txojsia nyob tiamsis koj twb tuag lawm.
2Koj cia li tsim dheev los thiab cuab zog rau tej qhov uas koj tseem muaj uas twb yuav tuag, rau qhov kuv pom koj tes haujlwm tsis tau tiav zoo rau ntawm kuv tus Vajtswv lub xubntiag. 3Vim li no cia li nco txog tej uas koj tau txais thiab tau hnov lawm. Cia li tuav rawv tej ntawd thiab ntxeev dua siab tshiab. Yog koj tsis tsim dheev los, kuv yuav los ib yam li tub sab tuaj mas koj yuav tsis paub tias kuv yuav los txog koj rau lub sijhawm twg. 4Tiamsis koj tseem muaj ob peb leeg hauv lub moos Xadi uas tsis tau ua rau lawv tej tsoos tsho qias puas tsuas. Lawv yuav hnav cev tsoos dawb nrog kuv mus ua ke vim tsim nyog lawv tau li ntawd. 5Tus uas kov yeej yuav tau hnav cev tsoos dawb ib yam li lawv, thiab kuv yuav tsis rhuav nws lub npe hauv phau ntawv txojsia. Kuv yuav lees nws lub npe tab meeg kuv leej Txiv xubntiag thiab tab meeg leej Txiv cov tubtxib saum ntuj. 6Tus uas muaj qhov ntsej cia li mloog tej uas Vaj Ntsuj Plig hais rau cov pawg ntseeg.’

Hais rau lub moos Filadefia

7“Cia li sau xa rau tus tubtxib saum ntuj hauv pawg ntseeg Filadefia hais tias, Tus uas dawb huv thiab muaj tseeb, nws tuav rawv Davi tus yuam sij, yog nws qheb lawm tsis muaj leejtwg kaw tau, yog nws kaw lawm tsis muaj leejtwg qheb tau, nws hais li no tias,
8“ ‘Kuv paub koj tes haujlwm. Saib maj, kuv muab lub qhov rooj qheb cia rau ntawm koj lub xubntiag, tsis muaj leejtwg kaw tau. Kuv paub tias koj tsuas muaj zog me me xwb, txawm li ntawd los koj tseem tuav rawv kuv tej lus thiab tsis tso kuv lub npe tseg. 9Saib maj, kuv yuav ua rau cov uas yog Xatas lub tsev sablaj uas hais tias lawv yog Yudai tiamsis tsis yog, yog lawv dag xwb, mas kuv yuav ua rau lawv tuaj pe ntawm koj kotaw thiab lawv yuav paub tias kuv hlub koj. 10Vim koj ua raws li kuv tej lus uas hais tias yuav tsum ua siab ntev thev, kuv yuav tsom kwm koj kom dim lub sijhawm uas raug kev sim siab uas yuav los raug lub ntiajteb huvsi, xwv thiaj sim tau cov neeg uas nyob hauv lub ntiajteb. 11Kuv yuav los sai sai no. Cia li tuav rawv tej uas koj muaj, kom thiaj tsis muaj leejtwg txeeb tau koj lub mom kub mus. 12Tus uas kov yeej mas kuv yuav tsa nws ua ib tug ncej hauv kuv tus Vajtswv lub tuam tsev. Nws yuav tsis tawm hauv lub tuam tsev dua li thiab kuv yuav muab kuv tus Vajtswv lub npe thiab muab kuv tus Vajtswv lub nroog lub npe, yog lub nroog Yeluxalees tshiab uas yuav nqes saum ntuj ntawm kuv tus Vajtswv los, thiab muab kuv lub npe tshiab sau rau ntawm nws lub cev. 13Tus uas muaj qhov ntsej cia li mloog tej uas Vaj Ntsuj Plig hais rau cov pawg ntseeg.’

Hais rau lub moos Laudikia

14“Cia li sau xa rau tus tubtxib saum ntuj hauv pawg ntseeg Laudikia hais tias, Tus uas yog Amee, yog tus timkhawv uas tso siab tau thiab muaj tseeb, yog txhua yam uas Vajtswv tsim lub hauv paus, hais li no tias,
15“ ‘Kuv paub koj tes haujlwm. Koj tsis txias tsis kub. Kuv xav kom koj txias kiag lossis kub kiag. 16Yog li ntawd vim koj sov sem so xwb, tsis kub tsis txias, kuv yuav muab koj nti tawm hauv kuv qhov ncauj. 17Koj hais tias, “Kuv nplua nuj, kuv muaj txiag lawm, kuv tsis cheem tsum dabtsi li.” Koj tsis paub tias koj twb txom nyem kawg thiab ntxim khuvleej, koj pluag, dig muag thiab liab qab. 18Vim li no kuv qhia kom koj yuav cov kub ntawm kuv uas muab nchuav hauv cub thee lawm xwv koj thiaj li nplua nuj, thiab yuav tej tsoos tsho dawb los hnav kom thiaj tsis pom koj lub cev liab qab uas txaj muag, thiab yuav cov tshuaj los teev koj lub qhov muag kom koj thiaj pom kev. 19Cov uas kuv hlub kuv yeej qhuab ntuas thiab nplawm. Vim li no cia li kub siab lug thiab ntxeev dua siab tshiab. 20Saib maj, kuv sawv nraum qhov rooj khob. Yog leejtwg hnov kuv lub suab thiab qheb qhov rooj, kuv yuav nkag mus rau hauv thiab nrog nws noj mov ua ke thiab nws yuav nrog kuv noj mov ua ke. 21Tus uas kov yeej kuv yuav pub nws nrog kuv zaum saum kuv lub zwm txwv, ib yam li uas kuv kov yeej lawm thiab nrog kuv leej Txiv zaum saum nws lub zwm txwv. 22Tus uas muaj qhov ntsej cia li mloog tej uas Vaj Ntsuj Plig hais rau cov pawg ntseeg.’ ”