3

Hră Mơĭt kơ Phung Sang Aê Diê Sarđis

1“Čih bĕ kơ dĭng buăl jăk Phung Sang Aê Diê ti ƀuôn Sarđis snei: Nĕ snei Pô mâo kjuh čô yang mngăt Aê Diê leh anăn kjuh asăr mtŭ lač,
 ‘Kâo thâo bruă ih. Ih mâo anăn hing ang dôk hdĭp, ƀiădah ih djiê leh.
2Mdih bĕ leh anăn bi ktang mnơ̆ng ăt dôk păt čiăng djiê, kyuadah kâo amâo ƀuh ôh bruă ih jing klă ênŭm ti anăp Aê Diê kâo. 3 Snăn brei ih hdơr klei ih mă tŭ leh anăn hmư̆ leh; brei ih djă pioh klei anăn leh anăn kmhal hĕ. Tơdah ih amâo mdih ôh, kâo srăng hriê msĕ si sa čô mnuih knĕ, leh anăn ih amâo srăng thâo ôh ya mông kâo srăng truh kơ ih. 4Ƀiădah ih ăt mâo ti ƀuôn Sarđis đa đa mnuih amâo tuôm bi čhŏ ôh ao diñu; diñu srăng êbat mbĭt hŏng kâo hơô ao kô̆, kyuadah diñu jing năng. 5 Hlei pô dưi srăng hơô ao kô̆ msĕ snăn, leh anăn kâo amâo srăng lăm ôh anăn ñu mơ̆ng hdruôm hră klei hdĭp; leh anăn kâo srăng hưn anăn ñu ti anăp Ama kâo leh anăn ti anăp phung dĭng buăl jăk Ñu. 6Hlei pô mâo knga, brei ñu hmư̆ klei Mngăt Myang lač kơ Phung Sang Aê Diê.’ ”

Hră Mơĭt kơ Phung Sang Aê Diê Philađelphi

7 “Čih bĕ kơ dĭng buăl jăk Phung Sang Aê Diê ti ƀuôn Philađelphi snei: Nĕ snei Pô doh jăk lač, Pô sĭt nik, Pô mâo kliăng Y-Đawit; Ñu pŏk leh anăn amâo mâo pô kđăl ôh, Ñu kđăl leh anăn amâo mâo pô pŏk ôh:
8‘Kâo thâo bruă ih. Nĕ anei kâo dưm leh ti anăp ih sa boh ƀăng bhă pŏk leh, amâo mâo pô dưi kđăl ôh. Kâo thâo ih mâo knŏng ƀiă klei myang, ih ăt djă pioh klei kâo blŭ, leh anăn amâo hngah ôh kơ anăn kâo. 9 Nĕ anei kâo srăng brei phung kkuh mpŭ kơ Satan, phung lač diñu jing phung Yuđa ƀiădah amâo jing ôh, diñu luar yơh — nĕ anei kâo srăng brei diñu hriê buôn kkuh ti jơ̆ng ih leh anăn thâo kâo khăp kơ ih leh. 10Kyuadah ih djă pioh leh klei kâo blŭ kơ klei gĭr, kâo srăng mgang ih mơ̆ng mông mâo klei lông dlăng srăng truh kơ jih lăn ala, čiăng lông dlăng phung mnuih dôk ti lăn ala. 11Kâo srăng hriê djăl. Djă pioh kjăp ya klei ih mâo leh, čiăng kơ arăng amâo plah mă hĕ ôh đuôn mtao ih. 12 Hlei pô dưi, kâo srăng mjing ñu sa ƀĕ kmeh hlăm sang kkuh mpŭ Aê Diê kâo; ñu amâo srăng kbiă mơ̆ng anăn ôh, leh anăn kâo srăng čih ti ñu anăn Aê Diê kâo, leh anăn anăn ƀuôn Aê Diê kâo, ƀuôn Yêrusalem Mrâo trŭn hriê mơ̆ng Aê Diê kâo mơ̆ng adiê, leh anăn anăn mrâo kâo pô. 13Hlei pô mâo knga, brei ñu hmư̆ klei Mngăt Myang lač kơ Phung Sang Aê Diê.’ ”

Hră Mơĭt kơ Phung Sang Aê Diê Laôdisê

14 “Čih bĕ kơ dĭng buăl jăk Phung Sang Aê Diê ti ƀuôn Laôdisê snei: Nĕ snei Pô Amen lač, Pô hưn sĭt suôr leh anăn sĭt nik, Pô phŭn kơ klei Aê Diê hrih.
15‘Kâo thâo bruă ih. Ih amâo jing êăt, kăn jing hlơr rei. Kâo čiăng kơ ih jing êăt amâodah hlơr! 16Snăn kyuadah ih jing mđao, leh anăn amâo jing êăt, kăn hlơr rei, kâo dơ̆ng čiăng alĕ ih mơ̆ng ƀăng êgei kâo. 17Kyuadah ih lač, Kâo jing mdrŏng, kâo čăt đĭ lu, leh anăn kâo amâo kƀah mnơ̆ng ôh. Ƀiădah ih amâo thâo kơ ih jing ƀun ƀin, hin tap, knap mñai, bum ală, leh anăn lưng mlŭn. 18Snăn kâo kčĕ kơ ih brei blei mơ̆ng kâo mah bi doh leh hŏng pui, čiăng kơ ih dưi jing mdrŏng, leh anăn blei čhiăm ao kô̆ ih srăng hơô čiăng kơ klei hêñ lưng mlŭn ih arăng amâo ƀuh ôh, leh anăn blei êa drao mia ală ih čiăng kơ ih dưi ƀuh. 19 Phung kâo khăp, kâo ƀuah leh anăn mkra mjuăt. Snăn brei ih jing hur har leh anăn kmhal bĕ. 20Nĕ anei kâo dôk dơ̆ng ti ƀăng bhă leh anăn khŏk; tơdah arăng hmư̆ asăp kâo leh anăn pŏk ƀăng bhă, kâo srăng mŭt hlăm sang ñu, ƀơ̆ng huă mbĭt hŏng ñu, leh anăn ñu mbĭt hŏng kâo. 21Hlei pô dưi, kâo srăng brei ñu dôk gŭ mbĭt hŏng kâo ti jhưng mtao kâo, msĕ si kâo pô dưi leh, leh anăn dôk gŭ leh mbĭt hŏng Ama kâo ti jhưng mtao Ñu. 22Hlei pô mâo knga, brei ñu hmư̆ klei Mngăt Myang lač kơ Phung Sang Aê Diê.’ ”