6

1Yahweh pơhiăp hăng Môseh: 2“Hơmutu sa čô mơnuih ngă soh ƀu tŏng ten hăng Yahweh, plŏm ƀlŏr kơ pô re̱ng gah ñu kơ tơlơi jao dram gơnam ƀôdah brơi kơ ñu wai lăng brơi, ƀôdah arăng klĕ hĭ, ƀôdah tơdah ñu pleč ƀlŏr kơ gơ̆, 3ƀôdah ñu hơduah ƀuh gơnam rơngiă laih anŭn ƀlŏr kơ tơlơi anŭn, ƀôdah tơdah ñu ƀuăn hăng tơlơi ƀu tơpă ôh, ƀôdah tơdah ñu ngă tơlơi soh ƀing mơnuih juăt ngă, 4tơdang ñu ngă soh hrup hăng anŭn, ñu jing hĭ mơnuih soh yơh, ñu anŭn khŏm pơglaĭ hĭ hơget gơnam ñu hơmâo klĕ ƀôdah plŏm ƀlŏr laih, ƀôdah jao kơ ñu wai brơi, ƀôdah ñu hơduah ƀuh gơnam rơngiă, 5ƀôdah hơget tơlơi ñu ƀuăn ƀu tơpă. Ñu khŏm kla glaĭ tu̱m abih bang, thim sa črăn amăng rơma nua anŭn kơ gơnam kla anŭn mơ̆n laih anŭn brơi glaĭ abih bang kơ pô gơnam amăng hrơi ñu pơyơr gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh ñu anŭn. 6Laih anŭn ñu khŏm ba rai gơnam pơkơhma̱l kơ khua ngă yang kiăng pơyơr kơ Yahweh, jing gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh ñu yơh. Gơnam pơyơr anai jing sa drơi triu tơno mơ̆ng tơpul hlô rong ƀu hơmâo rơnam rơka hơget ôh laih anŭn hơmâo nua yom mơ̆n. 7Amăng jơlan anai yơh, khua ngă yang či pơkra tơlơi pap brơi kơ ñu ƀơi anăp Yahweh, laih anŭn ñu či hơmâo tơlơi pap brơi yơh kơ hơget khul tơlơi ñu hơmâo ngă soh laih.”

Gơnam Pơyơr Čuh Hlo̱m

8Yahweh pơhiăp hăng Môseh: 9“Brơi bĕ kơ A̱rôn laih anŭn kơ ƀing ană đah rơkơi ñu tơlơi pơtă anai, ‘Anai yơh jing khul tơlơi phiăn kơ gơnam pơyơr čuh: Gơnam pơyơr čuh či lui ƀơi kơnưl amăng abih mlam hlŏng truh kơ mơguah laih anŭn khŏm răk brơi apui jă̱ nanao ƀơi kơnưl. 10Giŏng anŭn, pô khua ngă yang buh hơô khul ao blâo ƀlĭ ñu, wơ̆t hăng ao blâo ƀlĭ gah lăm jĕ drơi jan ñu mơ̆n, laih anŭn či mă pơđuaĭ hĭ khul tơpur mơ̆ng gơnam pơyơr čuh amăng apui ƀơi kơnưl hăng pioh trŭn tơpur anŭn jĕ ƀơi kơnưl. 11Giŏng anŭn, ñu tŏh hĭ khul ao anai hăng buh ao pơkŏn, laih anŭn yŏng khul tơpur anŭn nao gah rơngiao kơ anih jưh truh pơ sa anih kŏm rơgoh. 12Apui ƀơi kơnưl khŏm răk brơi jă̱ nanao; anăm brơi ñu thăm hĭ ôh. Rĭm mơguah khua ngă yang či pioh mŭt djŭh hăng dap gơnam pơyơr čuh ƀơi apui laih anŭn čuh rơmuă khul gơnam pơyơr kơ tơlơi pơgop pơlir ƀơi anŭn. 13Apui anŭn khŏm răk brơi jă̱ nanao ƀơi kơnưl anŭn, ƀu brơi ñu thăm hĭ ôh.

Khul Gơnam Pơyơr Pơdai

14“ ‘Anai jing khul tơlơi phiăn kơ gơnam pơyơr pơdai: Ƀing ană đah rơkơi A̱rôn či ba rai gơnam pơyơr anŭn ƀơi anăp Yahweh, jing gah anăp kơ kơnưl. 15Khua ngă yang anai či mă sa kơpŏt tơngan tơpŭng ƀlĭ hăng ia rơmuă, hrŏm hăng gơnam ƀâo mơngưi ƀơi gơnam pơyơr pơdai, laih anŭn čuh črăn djă̱ hơdơr anŭn ƀơi kơnưl jing sa mơnâo ƀâo mơngưi pơmơak kơ Yahweh. 16A̱rôn hăng ƀing ană đah rơkơi ñu či ƀơ̆ng črăn dŏ glaĭ, samơ̆ ƀing gơñu či ƀơ̆ng ƀañ mơ̆ng črăn dŏ glaĭ anŭn amăng sa boh anih rơgoh hiam, jing anih amăng wăl tơdron Sang Khăn Pơjơnum yơh. 17Gơnam ƀơ̆ng anŭn ƀu či ŏm hăng tơpơi ôh; Kâo hơmâo brơi laih gơnam anŭn jing gơnam pơpha kơ ƀing gơñu amăng khul gơnam pơyơr hơmâo čuh laih kơ Kâo hăng apui. Hrup hăng gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ laih anŭn gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh mơ̆n, jing khul gơnam rơgoh hiam biă mă. 18Rĭm ƀing đah rơkơi amăng kơnung djuai A̱rôn dưi ƀơ̆ng gơnam anŭn. Anŭn jing tơlơi phiăn pơpha hơmâo amăng khul gơnam pơyơr arăng hơmâo pơyơr laih kơ Yahweh; ih či ngă hrup anai amăng abih rơnŭk pơanăp. Hơget tơlơi tĕk djơ̆ khul gơnam pơyơr anŭn, či jing hĭ rơgoh hiam yơh.’ ”
19Yahweh ăt pơhiăp hăng Môseh, 20“Anai jing gơnam pơyơr A̱rôn hăng ƀing ană đah rơkơi ñu či ba rai kơ Yahweh ƀơi hrơi arăng trôč ia jâo kơ ñu: sa črăn amăng pluh amăng sa ephah tơpŭng ƀlĭ jing sa gơnam pơyơr pơdai juăt pơpha, sămkrah amăng črăn anŭn kơ mơguah laih anŭn sămkrah dŏ glaĭ kơ klăm. 21Prap rơmet bĕ ñu hăng ia rơmuă ƀơi gŏ hơna; lŭk lăk ñu ten laih anŭn pơyơr gơnam pơyơr pơdai pơphač hĭ laih amăng lu čơđeh jing sa gơnam ƀâo mơngưi pơmơak kơ Yahweh. 22Ană đah rơkơi jing pô či tŏ tui A̱rôn, jing khua ngă yang phŭn arăng trôč ia jâo laih ƀơi ñu; ñu či pơkra gơnam pơyơr anai yơh. Anŭn yơh jing gơnam juăt pơpha Yahweh laih anŭn arăng či čuh hĭ gơnam anai hlo̱m abih yơh. 23Rĭm gơnam pơyơr pơdai mơ̆ng sa čô khua ngă yang pô, arăng či čuh hlo̱m hĭ laih anŭn ƀu dưi ƀơ̆ng ôh.”

Khul Gơnam Pơyơr Yuakơ Tơlơi Soh Djơ̆

24Yahweh pơhiăp hăng Môseh, 25“Laĭ bĕ kơ A̱rôn laih anŭn hăng ƀing ană đah rơkơi ñu, ‘Anai jing khul tơlơi phiăn kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆: Hlô pơyơr kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆, arăng či pơdjai hĭ ñu ƀơi anăp Yahweh jing anih arăng hơmâo pơyơr gơnam pơyơr čuh; gơnam pơyơr anai jing rơgoh hiam biă mă yơh. 26Pô khua ngă yang jing pô pơyơr gơnam pơyơr anŭn či ƀơ̆ng gơnam anŭn yơh; ñu či ƀơ̆ng gơnam ƀơ̆ng anai amăng sa anih rơgoh hiam, jing amăng wăl tơdron Sang Khăn Pơjơnum yơh. 27Hơget tơlơi ƀôdah hlơi pô tĕk djơ̆ čơđeh añăm anŭn či jing hĭ rơgoh hiam yơh, laih anŭn tơdah drah ñu kơčaĭ ƀơi ao, ƀing gih khŏm bŏh hĭ ñu amăng sa anih rơgoh hiam. 28Gŏ lŏn arăng yua hơtŭk añăm mơnơ̆ng anŭn, khŏm taih pơčah hĭ; samơ̆ tơdah hơtŭk amăng sa boh gŏ ko̱ng, gŏ anai arăng či kuăh laih anŭn rao hĭ hăng ia yơh. 29Đah rơkơi amăng khul sang anŏ khua ngă yang dưi ƀơ̆ng gơnam anai; tơlơi anŭn jing rơgoh hiam biă mă yơh. 30Anăm ƀơ̆ng ôh añăm gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ jing gơnam arăng ba mŭt drah ñu amăng Sang Khăn Pơjơnum kiăng kơ pơkra tơlơi pap brơi amăng Anih Rơgoh Hiam anŭn, samơ̆ khŏm čuh hĭ gơnam pơyơr anai.