2

Khul Gơnam Pơyơr Pơdai

1“ ‘Tơdang hlơi pô ba rai sa gơnam pơyơr pơdai kơ Yahweh, gơnam pơyơr ñu jing sa tơpŭng ƀlĭ. Ñu či tuh ia rơmuă ôliwơ gah ngŏ, laih anŭn gơnam ƀâo mơngưi gah ngŏ kơ anŭn, 2laih anŭn mă ba nao kơ ƀing ană đah rơkơi A̱rôn jing ƀing khua ngă yang. Sa čô mơnuih amăng ƀing khua ngă yang anai či mă sa kơpŏt tơpŭng wơ̆t hăng ia rơmuă boh ôliwơ, hrŏm hăng abih bang gơnam ƀâo mơngưi, laih anŭn čuh gơnam anai kar hăng sa črăn djă̱ hơdơr ƀơi gah ngŏ kơnưl, jing sa gơnam pơyơr čuh hăng apui, sa mơnâo ƀâo mơngưi pơmơak kơ Yahweh. 3Gơnam pơyơr pơdai dŏ glaĭ jing lŏm kơ A̱rôn hăng ƀing ană đah rơkơi ñu yơh; anŭn jing sa črăn rơgoh hiam biă mă amăng khul gơnam pơyơr kơ Yahweh hăng apui.
4“ ‘Tơdah ih ba rai sa gơnam pơyơr pơdai ŏm laih ƀơi tơpur apui, ƀañ anŭn jing hăng tơpŭng ƀlĭ ƀu hơmâo tơpơi ôh laih anŭn lŭk hăng ia rơmuă ôliwơ ƀôdah ƀañ rơpi̱h anai ƀu ngă hăng tơpơi ôh laih anŭn pik hăng ia rơmuă ôliwơ. 5Tơdah gơnam pơyơr pơdai ih hơmâo pơkra ƀơi sa boh gŏ hơna, ƀañ anai či pơkra hăng tơpŭng ƀlĭ lŭk hăng ia rơmuă ôliwơ laih anŭn ƀu hơmâo tơpơi ôh. 6Pơphač hĭ bĕ ñu laih anŭn tuh ia rơmuă ƀơi gah ngŏ anŭn; anŭn yơh jing sa gơnam pơyơr pơdai. 7Tơdah gơnam pơyơr pơdai ih hơna ƀơi sa boh gŏ, gơnam pơyơr anai či ngă hăng tơpŭng ƀlĭ laih anŭn hăng ia rơmuă ôliwơ yơh. 8Ba rai bĕ gơnam pơyơr pơdai anai kơ Yahweh; pơyơr bĕ ñu kơ khua ngă yang jing pô či mă ba nao ƀơi kơnưl. 9Ñu či mă hĭ črăn djă̱ hơdơr mơ̆ng gơnam pơyơr pơdai hăng čuh hĭ ƀơi kơnưl kar hăng sa gơnam pơyơr čuh hăng apui, jing sa mơnâo ƀâo mơngưi pơmơak kơ Yahweh. 10Gơnam pơyơr pơdai dŏ glaĭ či lŏm kơ A̱rôn laih anŭn kơ ƀing ană đah rơkơi ñu yơh; anŭn yơh jing sa črăn rơgoh hiam biă mă amăng khul gơnam pơyơr kơ Yahweh hăng apui.
11“ ‘Rĭm gơnam pơyơr pơdai ih ba rai kơ Yahweh, khŏm anăm pơkra hăng tơpơi ôh, yuakơ ih ƀu năng čuh tơpơi ƀôdah ia hơni amăng sa gơnam pơyơr pơkra kơ Yahweh hăng apui ôh. 12Ih či ba ƀing gơñu kơ Yahweh kar hăng gơnam pơyơr blung hlâo, samơ̆ ih ƀu năng pơyơr pioh khul gơnam pơyơr anai ƀơi kơnưl kar hăng sa mơnâo ƀâo mơngưi pơmơak ôh. 13Buh mŭt bĕ hra amăng abih bang gơnam pơyơr pơdai ih. Anăm lui hĭ ôh hra mơ̆ng khul gơnam pơyơr ih yuakơ hra pơala kơ tơlơi pơgop Ơi Adai ih.
14“ ‘Tơdah ih ba rai sa gơnam pơyơr pơdai jing khul gơnam blung hlâo kơ Yahweh, pơyơr bĕ khul mŭng pơdai phrâo, ŏm bĕ ƀơi apui laih anŭn pơsăn hĭ. 15Tuh mŭt bĕ ia rơmuă laih anŭn gơnam ƀâo mơngưi ƀơi anŭn; anŭn yơh jing sa gơnam pơyơr pơdai. 16Khua ngă yang či čuh črăn djă̱ hơdơr jing pơdai pơsăn hăng ia rơmuă anŭn, hrŏm hăng abih bang gơnam ƀâo mơngưi jing sa gơnam pơyơr pơkra kơ Yahweh hăng apui yơh.