17

Tơlơi Khă Kơ Tơlơi Ƀơ̆ng Drah

1Yahweh pơhiăp hăng Môseh, 2“Laĭ bĕ kơ A̱rôn, kơ ƀing ană đah rơkơi ñu laih anŭn kơ abih bang ƀing Israel tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Yahweh hơmâo pơtă laih: 3Hlơi pô amăng ƀing Israel ngă yang sa drơi rơmô, sa drơi ană triu ƀôdah sa drơi bơbe amăng gah lăm ƀôdah gah rơngiao anih jưh 4pơala kơ tơlơi ba rai ñu ƀơi bah amăng mŭt nao pơ Sang Khăn Pơjơnum kiăng kơ pơyơr ñu jing sa gơnam pơyơr kơ Yahweh ƀơi anăp sang khăn Yahweh, pô anŭn arăng khŏm yap ñu jing tơlơi tuh drah yơh; ñu hơmâo ngă tuh drah laih anŭn arăng khŏm puh pơđuaĭ hĭ ñu mơ̆ng ƀing ană plei ñu. 5Ngă tui anŭn yơh ƀing Israel či ba rai kơ Yahweh khul gơnam ngă yang gơñu hơmâo pơkra ră anai amăng khul đang hơma yơh. Ƀing gơñu khŏm ba khul hlô anŭn kơ khua ngă yang, jing kơ Yahweh yơh, ƀơi bah amăng mŭt nao pơ Sang Khăn Pơjơnum laih anŭn ngă yang gơñu jing khul gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir. 6Khua ngă yang či añăh drah anŭn klă̱ ƀơi kơnưl Yahweh ƀơi bah amăng mŭt nao amăng Sang Khăn Pơjơnum laih anŭn čuh rơmuă jing sa mơnâo ƀâo mơngưi pơmơak kơ Yahweh. 7Ƀing gơñu ƀu či pơyơr dơ̆ng tah khul gơnam ngă yang gơñu kơ khul rup trah bơbe, kơkuh pơpŭ kơ rup trah anai yơh jing tơlơi ƀing gơñu pơrĭh răm gơñu pô. Anai či jing sa tơlơi phiăn hlŏng lar kơ ƀing gơñu laih anŭn kơ lu rơnŭk tơdơi yơh.’
8“Laĭ bĕ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Hlơi pô amăng ƀing Israel ƀôdah ƀing tuai hơdip amăng ƀing gơñu jing pô pơyơr sa gơnam pơyơr čuh ƀôdah gơnam ngă yang pơkŏn, 9laih anŭn ƀu ba rai gơnam pơyơr anŭn pơ bah amăng Sang Khăn Pơjơnum ôh kiăng kơ ngă yang kơ Yahweh, pô anŭn arăng či puh pơđuaĭ hĭ mơ̆ng kơnung djuai ñu yơh.
10“ ‘Hlơi pô amăng ƀing Israel ƀôdah tuai hơdip amăng ƀing gơñu jing pô ƀơ̆ng drah, Kâo či wir ƀô̆ Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pô anŭn laih anŭn puh pơđuaĭ hĭ ñu mơ̆ng kơnung djuai ñu yơh. 11Yuakơ tơlơi hơdip sa drơi hlô mơnơ̆ng jing amăng drah anŭn yơh, laih anŭn Kâo hơmâo brơi laih ñu kơ ƀing gih kiăng kơ pơkra tơlơi pap brơi kơ gih pô ƀơi kơnưl; anŭn jing drah pơkra tơlơi pap brơi kơ tơlơi hơdip sa čô mơnuih yơh. 12Tui anŭn yơh, Kâo laĭ kơ ƀing Israel, “Anăm hơmâo hlơi pô amăng ƀing gih ƀơ̆ng drah ôh, ƀôdah tuai hơdip amăng ƀing gih kŏn dưi ƀơ̆ng drah lơi.”
13“ ‘Hlơi pô amăng ƀing Israel ƀôdah tuai hơdip amăng ƀing gih jing pô hyu lua hlô mơnơ̆ng ƀôdah čim dưi ƀơ̆ng, ñu khŏm pơhŏk hĭ drah hăng go̱m hĭ hăng tơnah, 14yuakơ rĭm tơlơi hơdip hlô mơnơ̆ng jing mơ̆ng drah ñu yơh. Anŭn yơh jing tơlơi yua hơget Kâo hơmâo pơhiăp laih hăng ƀing Israel, “Ƀing gih ƀu dưi ƀơ̆ng drah mơ̆ng hlô mơnơ̆ng hơget ôh, yuakơ rĭm hlô mơnơ̆ng tơlơi hơdip ñu jing ƀơi drah ñu yơh; hlơi pô ƀơ̆ng drah, ƀing gih khŏm puh pơđuaĭ hĭ ñu yơh.”
15“ ‘Hlơi pô amăng Israel ƀôdah tuai, jing pô ƀơ̆ng čơđeh añăm mơ̆ng hlô mơnơ̆ng pă arăng ƀuh djai laih ƀôdah khul hlô mơnơ̆ng glai hek pơdjai hĭ, ñu anŭn khŏm bŏh sum ao ñu hăng mơnơi hĭ ñu pô hăng ia, laih anŭn ñu či jing hĭ grĭ grañ tui tơlơi phiăn truh kơ hrơi klăm; giŏng anŭn ñu či jing rơgoh yơh. 16Samơ̆ tơdah ñu ƀu boh rao khul sum ao ñu ôh hăng kŏn mơnơi ñu pô lơi, ñu či grơ̆ng glăm mă tơlơi anŭn yơh.’ ”