3

Yeluxalee lub txem hab Yawmsaub kev cawm

  1Lub nroog Yeluxalee kws faav xeeb rua Yawmsaub
   ua phem ua qas quab yuam nwg cov tuabneeg
   yuav raug txom nyem lauj!
  2Nwg tsw noog leejtwg has,
   tsw yuav leejtwg nplawm hab qhuab qha.
  Nwg tsw tso sab rua Yawmsaub
   hab nwg tsw txaav lug ze nwg tug Vaajtswv.
  3Cov num tswv huv lub nroog nuav
   yog cov tsuv ntxhuav kws nyooj quas lawg.
  Cov kws tu plaub kuj yog cov maa
   kws nrhav noj mo ntuj
   tsw kaam tseg ib qho nqaj ca txug kaaj ntug.
  4Nwg cov xwbfwb cev Yawmsaub lug
   yog tuabneeg loj leeb tuabneeg faav xeeb.
  Cov pov thawj kuj muab
   tej kws dawb huv rua Yawmsaub ua qas tsw huv,
  hab puab txhob txwm
   tsw ua lawv le Yawmsaub kevcai.
  5Yawmsaub kws nyob huv lub nroog nuav
   mas ncaaj nceeg, nwg tsw ua ib qho txhum le.
  Txhua taagkig Yawmsaub txav cai ncaaj,
   nwg ua le ntawd rua txhua nub kaaj tsw tu le,
  tassws tej tuabneeg kws ua tsw ncaaj
   tsw paub txaaj muag le.

  6“Kuv tub muab tej tebchaws rhuav tshem taag,
   ua rua puab tej chaw zuv khuav sau tej ntsaa loog
   pob taag lawm.
  Kuv ua kuas tej kev huv lub nroog hov
   pob taag nyob do cuas tsw muaj tuabneeg taug,
  hab kuv tub ua rua puab tej moos
   nyob do cuas tsw muaj tuabneeg,
   tsw muaj ib tug nyob huv puab lawm.
  7Kuv has tas ‘Lub nroog hov
   yeej yuav ntshai hab fwm kuv xwb,
  hab yuav noog kuv tej lug qhuab ntuag.
   Nwg yuav tsw muab kuv tej lug qhuab lug qha pov tseg.’
  Tassws puab yimfuab swv zug ua txhua yaam
   kuas phem kuas qas.”
  8Yawmsaub has tas,
  “Vem le nuav mej ca le nyob tog kuv,
   tog nub kws kuv sawv tseeg ua timkhawv.
  Kuv tub npaaj sab ca lawm tas
   kuv yuav sau zog ib tsoom tuabneeg
   hab txhua lub tebchaws tuaj ua ke,
  kuv yuav nchuav kuv txujkev chim
   kws npau tawg ceev kawg lug
   rua sau puab suavdawg.
  Qhov kws kuv khib xeeb hab npau tawg
   yuav hlawv ib puas tsaav yaam
   huv qaab ntuj nuav huvsw pov tseg.

  9“Thaus hov kuv yuav muab ib tsoom tuabneeg tug nplaig
   hloov kuas puab tau tug nplaig dawb nplaig huv,
  sub suavdawg txhad le txawj hu thov Yawmsaub lub npe
   hab txawj ua ib lub sab ua koom rua nwg.
  10Kuv cov tuabneeg kws thov kuv,
   cov kws raug muab lawv tswv ua saab ua sua lawm,
  puab yuav coj hov txhua chaw
   hlaa nam dej huv Khuj tebchaws
   tuaj xyeem rua kuv.
  11Nub ntawd mej yuav tsw raug txaaj muag
   tsua qhov kws mej ua phem faav xeeb rua kuv,
  vem lub swjhawm hov kuv yuav
   muab cov kws khaav theeb tuam mom
   rhu tawm huv mej moog,
  mas mej yuav tsw tshoob hawb
   rua sau kuv lub roob dawb huv dua le lawm.
  12Kuv yuav tseg cov kws tsw muab hlub,
   cov kws txu lub sab rua huv plawv mej.
  Puab yuav nrhav chaw nraim cev
   rua huv Yawmsaub lub npe.
  13Cov tuabneeg kws tshuav nyob huv cov Yixayee
   mas puab yuav tsw ua txhum
   hab tsw has tej lug pem txwv,
  yuav nrhav tsw tau ib tug nplaig daag
   huv puab tej qhov ncauj hlo le.
  Puab yuav noj yuav haus pw tso sab quas lug,
   tsw muaj leejtwg yuav ua rua puab ntshai.”

  14Xi‑oo tug ntxhais 'e, ca le hu nkauj.
   Cov Yixayee 'e, ca le qw nrov.
  Yeluxalee tug ntxhais 'e,
   ca le zoo sab xyiv faab quas hlo.
  15Yawmsaub tub tseg tsw rau txem rua mej lawm.
   Nwg tub ntab mej cov yeeb ncuab
   tawm tswv taag lawm.
  Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug vaajntxwv
   nyob huv plawv mej
  mas mej yuav tsw ntshai
   tej xwm txheej phem dua le lawm.
  16Nub hov luas yuav has rua Yeluxalee tas,
   “Xi‑oo 'e, koj tsw xob ntshai,
   koj tsw xob ca koj txhais teg tsaug leeg le.
  17Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv
   tub nyob huv plawv mej,
  nwg yog tug kws txawj ntaus rog
   paab tau mej kov yeej.
  Nwg yuav zoo sab kawg le rua mej
   hab nwg yuav muab mej tswm dua tshab
   vem yog nwg hlub mej kawg le.
  Nwg yuav hu nkauj
   zoo sab xyiv faab kawg le rua mej,
  18yaam nkaus le thaus mej ua kevcai noj haus.”

  “Kuv yuav tshem tej vej sub vej sw
   ntawm mej moog
   sub mej txhad tsw raug luas thuaj luag.
  19Txug thaus hov kuv yuav rau txem
   rua txhua tug kws quab yuam mej.
  Kuv yuav cawm cov kws ceg tawv,
   hab kuv yuav qaws cov tuabneeg kws tawg tswv
   ua saab ua sua lawd rov lug
  hab kuv yuav muab puab tej kev poob ntsej muag
   ntxeev ua kuas luas qhuas
   hab tau koob meej nrov nchaa thoob nplajteb.
  20Thaus ntawd kuv yuav qaws mej suavdawg lug ua ke
   coj mej lug nyob rua huv mej qub vaag qub tse.
  Kuv yuav ua kuas mej rov tau koob meej
   hab ib tsoom tuabneeg huv qaab ntuj
   yuav qhuas mej,
  yog thaus kws kuv pub mej rov vaam meej le qub.
   Mej qhov muag yeej yuav pum ntaag.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.