3

1Khốn cho Giê-ru-sa-lem, thành phố áp bức, nổi loạn và đầy tội lỗi. 2Nó khước từ không nghe tiếng gọi, không chịu sửa dạy, không tin cậy Chúa Hằng Hữu, không đến gần Chân Thần của mình! 3Vua chúa, lãnh tụ nó giống như sư tử gầm thét. Các thẩm phán nó như muông sói ban đêm, nhai nuốt hết xương không chừa lại đến sáng mai. 4Các tiên tri nó kiêu căng, phản trắc. Các thầy tế lễ nó làm ô uế nơi thánh, bóp méo bẻ cong luật pháp. 5Chúa Hằng Hữu công chính đang ngự giữa đất nước nó; Ngài chẳng làm điều gian ác. Mỗi buổi sáng, Ngài thi hành công lý dưới ánh sáng. Ngài chẳng bao giờ thất bại. Tuy nhiên, kẻ bất công bất nghĩa vẫn không biết xấu hổ.
6Ta đã tiêu diệt nhiều nước, hủy phá các tháp cao lũy mạnh. Ta làm cho các phố xá hoang vắng không một người lai vãng. Các thành phố nó điêu tàn, không còn ai cư trú. 7Ta bảo: "Chắc hẳn ngươi sẽ kính sợ Ta, ngươi sẽ chịu sửa dạy, nhờ đó nhà cửa ngươi khỏi bị tiêu diệt và tất cả những tai hoạ Ta định giáng xuống cho ngươi sẽ bị bãi bỏ. Nhưng trái lại, nhân dân ngươi dậy sớm để làm những việc đồi bại."
8Vì thế, Chúa Hằng Hữu phán: Ngươi hãy đợi Ta cho đến ngày Ta vùng dậy bắt mồi. Ta dự định tập họp các quốc gia, các vương quốc, để đổ trên chúng cơn phẫn nô và cả cuộc đoán phạt nóng bỏng của Ta. Vì cả thế giới sẽ bị ngọn lửa ghen của Ta thiêu hủy.
9Lúc ấy, Ta sẽ thánh hóa môi miệng các dân, để chúng kêu cầu Danh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và phục vụ Ngài cách đồng tâm nhất trí. 10Những người thờ phượng Ta- tức là con gái dân Ta bị tản lạc bên kia các sông Ê-ti-ô-pi sẽ đem lễ vật về dâng cho Ta. 11Ngày ấy, ngươi sẽ không còn hổ thẹn về các việc mình làm, tức là các lỗi lầm nghịch cùng Ta. Vì lúc ấy, Ta sẽ loại bỏ những kẻ hí hửng tự kiêu khỏi giữa ngươi. Trên núi thánh Ta ngươi sẽ không còn kiêu ngạo. 12Ta cũng sẽ để lại giữa ngươi một dân nghèo khổ yếu đuối; họ sẽ tin cậy Danh Chúa Hằng Hữu. 13Dân Y-sơ-ra-ên còn sót lại sẽ không làm ác, không nói dối, cũng không có lưỡi lừa gạt trong miệng mình. Vì họ sẽ ăn ngon ngủ yên, không còn bị ai khủng bố.
14Con gái Si-ôn hãy hớn hở! Y-sơ-ra-ên, hãy reo vui! Con gái Giê-ru-sa-lem, hãy phấn khởi mừng rỡ! 15Chúa Hằng Hữu đã ân xá các ngươi và dẹp sạch thù nghịch các ngươi. Chúa Hằng Hữu - là Vua của Y-sơ-ra-ên - đang ngự giữa các ngươi, nên ngươi không còn sợ hãi nữa. 16Ngày ấy, có tiếng phán bảo Giê-ru-sa-lem: "Si-ôn, đừng sợ hãi! Tay ngươi đừng xuôi xuống! 17Chúa Hằng Hữu, Chân Thần của ngươi đang ngự giữa ngươi là Đấng Toàn năng. Ngài sẽ cứu ngươi! Chúa sẽ hết sức vui mừng vì ngươi. Ngài im lặng vì yêu thương ngươi. Vì ngươi, Ngài sẽ reo mừng.
18Ta sẽ tập họp những người đang than khóc vì không dự được ngày đại lễ. Họ đều là dòng dõi ngươi nhưng đang bị sỉ nhục trong cảnh lưu đày. 19Khi ấy, Ta sẽ có biện pháp với tất cả những kẻ áp bức ngươi. Ta sẽ giải cứu những người què quặt, triệu tập những người bị xua đuổi. Ta sẽ làm cho họ được ca ngợi và nổi danh trong tất cả các xứ đã sỉ nhục họ. 20Khi ấy, Ta sẽ dem ngươi trở về, tập họp dân ngươi lại. Ta sẽ làm cho ngươi nổi danh và được ca ngợi giữa tất cả các dân tộc trên thế giới khi Ta đem dân lưu đày của ngươi trở về ngay trước mắt ngươi, Chúa Hằng Hữu phán vậy.