24

Tug vaajntxwv kws muaj fwjchim

Zaaj nkauj kws Tavi sau.
  1Lub nplajteb hab txhua yaam kws nyob huv
   yog Yawmsaub le,
  taag nrho lub qaab ntuj
   hab txhua tug kws nyob huv yog nwg le.
  2Nwg tswm lub nplajteb rua sau dej havtxwv,
   hab muab txawb rua sau cov dej.

  3Leejtwg yuav nce moog
   rua sau Yawmsaub lub roob?
  Hab leejtwg yuav sawv
   rua huv nwg lub chaw dawb huv?
  4Yog tug kws txhais teg huv
   hab lub sab dawb huv,
  tsw tso sab rua tej cuav timtswv,
   hab tsw cog lug daag.
  5Nwg yuav tau Yawmsaub le koob moov,
   hab Vaajtswv kws cawm nwg dim
   yuav tsaa nwg cai.
  6Cov kws zoo le nuav
   yog cov tuabneeg kws nrhav Yawmsaub,
  kws yog nrhav Yakhauj tug Vaajtswv
   lub ntsej muag.

  7Tej rooj loog 'e,
   ca le tsaa mej lub taubhau sawv,
  tej txhwb qhov rooj kws nyob ib txwm 'e,
   ca le sawv,
  sub tug vaajntxwv kws muaj fwjchim
   ci ntsaa ab txhad tau nkaag lug.
  8Tug vaajntxwv kws muaj fwjchim
   ci ntsaa ab yog leejtwg?
  Tub yog Yawmsaub kws muaj zug
   hab muaj fwjchim luj,
  hab yog Yawmsaub
   kws muaj fwjchim ua rog.
  9Tej rooj loog 'e,
   ca le tsaa mej lub taubhau sawv,
  tej txhwb qhov rooj kws nyob ib txwm 'e,
   ca le sawv,
  sub tug vaajntxwv kws muaj fwjchim
   ci ntsaa ab txhad tau nkaag lug.
  10Tug vaajntxwv kws muaj fwjchim
   ci ntsaa ab yog leejtwg?
  Yog Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
   nwg yog tug vaajntxwv
   kws muaj fwjchim ci ntsaa ab.