24

Tus Vajntxwv uas Muaj Hwjchim

  1Lub ntiajteb thiab txhua tsav
  yam uas nyob hauv lub qab ntuj no
   puavleej yog tus TSWV li,
  lub ntiajteb thiab txhua tus uas nyob
   hauv lub ntiajteb puavleej yog nws tug huv tibsi.
  2Nws tsim lub ntiajteb rau saum cov
   dej hiavtxwv
  thiab muab lub ntiajteb teeb rau hauv qab thu hiavtxwv.

  3Leejtwg thiaj mus tau rau saum
   tus TSWV lub roob?
  Leejtwg thiaj mus tau rau hauv nws
   lub Tuamtsev uas dawbhuv?
  4Cov neeg uas tau mus rau hauv,
   yog cov ua ncaj thiab ua zoo,
  yog cov uas tsis pe dab tsis peb
   mlom lossis tsis hais tej lus tsis tseeb.
  5Tus TSWV yuav foom koob hmoov
   rau lawv cov ntawd thiab yuav cawm kom lawv dim,
  Vajtswv yuav hais tias lawv yog cov neeg tsis muaj txim.
  6Cov neeg no yog cov uas los cuag
   Vajtswv lawm,
  lawv yog cov uas los sawv tabmeeg
   ntawm Yakhauj tus Vajtswv.

  7Muab tej roojvag qhib kom dav fo,
   muab tej qhovrooj qub thaum ub qhib cia,
  tus vajntxwv uas muaj hwjchim yuav tuaj rau hauv.
  8Leejtwg yog tus vajntxwv uas muaj
   hwjchim?
  Nws yog tus TSWV uas muaj zog thiab muaj hwjchim,
  yog tus TSWV uas ntaus yeej rog.
  9Muab tej roojvag qhib kom dav fo,
   muab tej qub qhovrooj thaum ub qhib cia,
  tus vajntxwv uas muaj hwjchim yuav tuaj rau hauv.
  10Leejtwg yog tus vajntxwv uas muaj
   hwjchim?
  Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
  nws yog tus vajntxwv uas muaj hwjchim ntawd.