11

1Nej cia li yoog raws li kuv, ib yam li kuv yoog raws li Khetos.

Kev pe hawm Vajtswv

2Kuv qhuas nej vim nej nco txog kuv rau txhua yam thiab nej tuav rawv tej lus qhia raws li uas kuv muab cob rau nej. 3Kuv xav kom nej nkag siab tias Khetos yog txhua tus txivneej lub taubhau, tus txiv yog tus pojniam lub taubhau thiab Vajtswv yog Khetos lub taubhau. 4Txhua tus txivneej uas thov Vajtswv lossis cev Vajtswv lus yog nws ntoo phuam kuj yog saib tsis taus nws lub taubhau, 5tiamsis txhua tus pojniam uas thov Vajtswv lossis cev Vajtswv lus yog nws tsis kauv taubhau kuj yog saib tsis taus nws lub taubhau, ib yam li nws plaubhau raug muab chais tag lawm. 6Yog tus pojniam tsis kauv taubhau, tsim nyog muab nws cov plaubhau txiav, tiamsis yog qhov uas txiav plaubhau lossis chais plaubhau ntawd ua rau tus pojniam poob ntsej muag, kuj cia nws kauv taubhau. 7Tus txivneej tsis tsim nyog ntoo phuam rau qhov nws yog Vajtswv tus yam ntxwv thiab yog Vajtswv lub meej mom, tiamsis tus pojniam yog tus txiv lub meej mom. 8Rau qhov tsis yog tsim txivneej ntawm pojniam los tiamsis tsim pojniam ntawm txivneej los, 9thiab tsis yog tsim txivneej rau pojniam tiamsis tsim pojniam rau txivneej. 10Vim li no pojniam yuav tsum kauv taubhau thiaj muaj cai thov vim yog saib rau cov tubtxib saum ntuj. 11Txawm li cas los xij nyob hauv tus Tswv yog tsis muaj txivneej kuj tsis txawj muaj pojniam, yog tsis muaj pojniam kuj tsis txawj muaj txivneej, 12vim tias ib yam li pojniam tsim ntawm txivneej los, txivneej kuj yug ntawm pojniam los ib yam nkaus. Tiamsis txhua yam puavleej los ntawm Vajtswv los. 13Nej cia li sim xav saib qhov uas pojniam tsis kauv taubhau rau thaum thov Vajtswv tsim nyog lov? 14Raws li ib txwm nej yeej paub tias yog txivneej tseg plaubhau ntev kuj yog nws raug txaj muag los tsis yog? 15Tiamsis yog pojniam tseg plaubhau ntev kuj yog meej mom rau nws los tsis yog? Rau qhov cov plaubhau yog pub rau nws npog taubhau. 16Yog leejtwg yuav cam, mas peb thiab Vajtswv cov pawg ntseeg tsis muaj dua lwm txoj kevcai dhau tej uas hais no.

Noj Yexus rooj mov

(Mth. 26:26-29; Mk. 14:22-25; Lk. 22:14-20)

17Tej lus nkaw no kuv yuav qhuas nej tsis tau, rau qhov thaum nej tuaj txoos ua ke tsis yog tuaj ua tau qhov zoo tiamsis yog tuaj ua tau qhov phem. 18Thawj qhov, kuv hnov tias thaum nej tuaj txoos ua ke rau hauv pawg ntseeg nej tawg ua pab ua pawg. Kuv ntseeg tias muaj tseeb ib txhia, 19vim yeej yuav tsum muaj kev sib faib hauv nej li ntawd kom thiaj pom nej cov uas ua raug cai tshwm tuaj. 20Thaum nej tuaj txoos ua ke tsis yog tuaj noj tus Tswv rooj mov. 21Vim tias thaum noj mov ntawd nyias taus nyias noj tsis sib tos, muaj ib txhia tseem tshaib ib txhia twb haus qaug lawm. 22Nej tsis muaj vag tsis muaj tse noj haus lov? Lossis nej saib tsis taus Vajtswv pawg ntseeg thiab ua rau cov uas tsis muaj dabtsi noj txaj muag lov? Kuv yuav hais li cas rau nej? Kuv yuav qhuas nej txog zaj no lov? Kuv yuav tsis qhuas kiag li.
23Tej uas kuv muab cob rau nej lawm kuv tau txais ntawm tus Tswv los, yog hmo uas luag fav xeeb rau tus Tswv Yexus, nws muab lub ncuav los. 24Thaum nws ua Vajtswv tsaug lawm nws txawm muab ntais thiab hais tias, “No yog kuv lub cev uas muab pub rau nej. Cia li ua li no thiaj nco ntsoov kuv.” 25Thaum noj hmo tag lawd, nws txawm muab lub khob los ua ib yam nkaus thiab hais tias, “Lub khob no yog lo lus cog tseg tshiab hauv kuv cov ntshav. Thaum twg nej haus lub khob no nej yuav tsum haus ua lub chaw nco ntsoov kuv.” 26Vim tias thaum twg nej noj cov ncuav no thiab haus lub khob no nej kuj qhia tus Tswv txojkev tuag mus txog thaum nws rov qab los.
27Yog li ntawd, yog leejtwg lam noj lub ncuav lossis lam haus tus Tswv lub khob ua yam uas tsis tsim nyog, nws kuj ua txhaum tus Tswv lub cev thiab nws cov ntshav. 28Txhua tus yuav tsum tshuaj saib nws tus kheej mam li noj lub ncuav thiab haus lub khob. 29Rau qhov tus uas noj thiab haus tsis xav txog Yexus lub cev kuj noj thiab haus ua rau nws tus kheej raug txim. 30Vim li no nej cov muaj coob leej thiaj li qaug zog thiab muaj mob muaj nkeeg, thiab qee leej kuj tuag lawm. 31Tiamsis yog peb tshuaj saib peb tus kheej peb yuav tsis raug txiav txim. 32Thaum Vajtswv txiav txim rau peb, kuj yog Vajtswv nplawm peb kom peb thiaj tsis nrog lub ntiajteb raug txim. 33Vim li no, kuv cov kwvtij, thaum nej tuaj txoos ua ke noj mov ntawd nej yuav tsum sib tos. 34Yog leejtwg tshaib plab, cia nws noj mov hauv nws tsev ua ntej xwv thaum tuaj txoos ua ke nej thiaj tsis raug rau txim. Dua li lwm zaj cia thaum kuv tuaj txog nej kuv li qhia.