9

Cov uas rov tim Npanpiloo los

(Nhm. 11:3-19)

1Ua li ntawd ib tsoom Yixayee sawvdaws sau npe cia raws li lawv caj ces li keeb kwm thiab cov npe no tau muab sau rau hauv Yixayee tej vajntxwv phau ntawv keeb kwm lawm. Mas Yuda raug kuav coj mus nyob rau hauv tebchaws Npanpiloo vim lawv lub siab tsis xib rau Vajtswv lawm.
2Thawj pab uas rov qab los nyob hauv lawv tej vaj tse uas yog lawv tug hauv lawv tej moos yog cov pov thawj, cov Levi thiab cov qhev ua haujlwm hauv lub tuam tsev. 3Muaj qee leej hauv xeem Yuda xeem Npeeyamee xeem Efa‑i thiab xeem Manaxe nyob hauv Yeluxalees, 4yog Uthai uas yog Amihu tus tub, Amihu yog Ooli tus tub, Ooli yog Ili tus tub, Ili yog Npani tus tub, Npani yog Yuda tus tub Peles li ib ceg xeeb ntxwv. 5Ntawm cum Silau yog Axaya uas yog tub hlob thiab nws cov tub. 6Ntawm Xelag caj ces yog Ye‑u‑ee thiab nws cov kwvtij, muaj rau pua cuaj caum leej. 7Ntawm xeem Npeeyamee yog Mesulas tus tub Xalu, Mesulas yog Haudaviya tus tub, Haudaviya yog Haxenu‑a tus tub, 8thiab Yelauhas tus tub Ineya, thiab Uxi tus tub Ela uas yog Mikhi tus xeeb ntxwv, thiab Sefathiya tus tub Mesulas, Sefathiya yog Le‑u‑ee tus tub, Le‑u‑ee yog Iniya tus tub, 9thiab lawv cov kwvtij raws li lawv caj ces li keeb kwm uas sau cia, muaj cuaj pua tsib caug rau leej. Cov no sawvdaws yog cov uas ua thawj hauv tej cum raws li lawv tej cum.
10Hauv cov pov thawj yog Yedaya, Yehauyali, Yakhi, 11thiab Axaliya uas yog Hikhiya tus tub, Hikhiya yog Mesulas tus tub, Mesulas yog Xadau tus tub, Xadau yog Melayau tus tub, Melayau yog Ahithu tus tub uas yog tus thawj uas saib Vajtswv lub tuam tsev. 12Thiab Adaya uas yog Yelauhas tus tub, Yelauhas yog Pasaw tus tub, Pasaw yog Makhiya tus tub, thiab Ma‑axai uas yog Adi‑ee tus tub, Adi‑ee yog Yaxela tus tub, Yaxela yog Mesulas tus tub, Mesulas yog Mesilemi tus tub, Mesilemi yog Imaw tus tub, 13thiab lawv cov kwvtij uas ua thawj hauv lawv tej cum, huvsi muaj ib txhiab xya pua rau caum leej, yog cov uas txawj txawj ua haujlwm hauv Vajtswv lub tuam tsev.
14Hauv cov Levi muaj Semaya uas yog Hasus tus tub, Hasus yog Alikhas tus tub, Alikhas yog Hasanpiya tus tub, uas yog Melali caj ces. 15Thiab Npanpakha, Helev, Kalas thiab Mathaniya uas yog Mikha tus tub. Mikha yog Xikhi tus tub, Xikhi yog Axas tus tub. 16Thiab Aunpadiya uas yog Semaya tus tub. Semaya yog Kalas tus tub, Kalas yog Yeduthu tus tub, thiab Npelekhiya uas yog Axa tus tub. Axa yog Eekhana tus tub uas nyob hauv cov Nethaufa tej zos.
17Cov uas zov tej rooj loog yog Salu, Akhu, Thamoo, Ahimas thiab lawv cov kwvtij, Salu ua tus thawj. 18Los txog niaj hnub nimno lawv nyob ntawm lub Rooj Loog Vajntxwv sab hnub tuaj. Cov no yog cov Levi uas zov tej rooj loog. 19Salu yog Khaule tus tub, Khaule yog Enpiyaxas tus tub, Enpiyaxas yog Khaula tus tub, thiab nws cov kwvtij uas yog Khaula caj ces yog cov uas saib xyuas haujlwm thiab yog cov uas zov lub qhov rooj tuam tsev ib yam li lawv tej poj koob yawm txwv tau saib thiab zov Yawmsaub lub tsev ntaub lub qhov rooj. 20Ele‑axa tus tub Fineha yog tus uas kav lawv yav thaum ub, Yawmsaub nrog nraim nws nyob. 21Meselemiya tus tub Xekhaliya yog tus uas zov lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib. 22Cov uas raug xaiv ua cov uas zov tej rooj loog muaj ob puas kaum ob leeg. Lawv nce npe raws li lawv caj ces li keeb kwm thiab raws li tej zos uas lawv nyob. Davi thiab Xamuyee uas yog xibhwb hais pom tom hauv ntej tau tsa lawv ua tes haujlwm tseem ceeb no. 23Yog li ntawd lawv thiab lawv cov tub ki ua cov uas saib thiab zov tej rooj loog ntawm Yawmsaub lub tuam tsev uas yog lub tsev ntaub. 24Cov uas zov tej rooj loog nyob rau plaub fab, yog nyob sab hnub tuaj sab hnub poob sab ped thiab sab nrad. 25Thiab tej lub sijhawm lawv cov kwvtij uas nyob hauv lawv tej zej zog yuav tsum tuaj nrog lawv nyob xya hnub pab ua haujlwm. 26Plaub leeg uas ua thawj zov tej rooj loog uas yog cov Levi ntawd yog cov uas saib xyuas tej chav tsev thiab tej txhab nyiaj hauv Vajtswv lub tuam tsev. 27Lawv muaj chaw so puag ncig Vajtswv lub tuam tsev, rau qhov lawv tej haujlwm yog zov thiab lawv yuav tsum qheb txhua tagkis.
28Muaj qee leej yog cov uas saib thiab tu tej cuab yeej uas siv ua Vajtswv tes haujlwm, rau qhov lawv yuav tsum suav txhua zaus uas rho mus thiab coj rov los cia. 29Thiab muaj qee leej raug tsa ua cov uas saib xyuas txhua yam uas nyob hauv thiab saib xyuas tej cuab yeej uas dawb huv huvsi thiab saib tej hmoov mog zoo zoo thiab tej cawv txiv hmab thiab tej roj thiab tej hmoov tshuaj tsw qab thiab tej txuj lom. 30Thiab qee leej uas yog cov pov thawj li tub mas lawv tov tej txuj lom. 31Mathithiya uas yog ib tug Levi, yog Salu tus tub hlob, yog Khaula caj ces, nws li haujlwm yog saib xyuas cov uas ua tej ncuav pliab pliab. 32Thiab lawv cov kwvtij qee leej uas yog Khauha caj ces ua cov uas saib tej ncuav uas xyeem txawb rau ntawm Yawmsaub xubntiag, thiab lawv yuav tsum npaj ua txhua hnub Xanpatau.
33No yog cov hu nkauj uas yog cov thawj hauv xeem Levi tej cum. Lawv nyob hauv tej chav hauv Vajtswv lub tuam tsev thiab tsis ua lwm yam haujlwm rau qhov lawv li haujlwm yog nyob tos nruab hnub hmo ntuj. 34Cov no yog cov thawj hauv xeem Levi tej cum, raws li lawv caj ces li keeb kwm uas sau cia, lawv yog cov thawj coj uas nyob hauv Yeluxalees.

Vajntxwv Xa‑u caj ces

(1VKk. 8:29-38)

35Ye‑i‑ee uas yog Kinpe‑oo txiv nyob hauv lub moos Kinpe‑oo, nws pojniam hu ua Ma‑akha. 36Nws tus tub hlob hu ua Adoo, thiab muaj Xuv, Khij, Npa‑as, Naw, Nada, 37Kedau, Ahiyau, Xekhaliya thiab Milauj. 38Milauj yog Sime‑am txiv. Cov no nyob npuas lawv cov kwvtij thiab nrog lawv nyob ua ke hauv Yeluxalees. 39Naw yog Khij txiv, Khij yog Xa‑u txiv. Xa‑u yog Yaunathas, Makhisuva, Anpinada thiab Esanpa‑as txiv. 40Yaunathas tus tub yog Melinpa‑as, Melinpa‑as yog Mikha txiv. 41Mikha cov tub yog Pithau, Mele, Thale‑a thiab Aha. 42Aha yog Yala txiv, Yala yog Aleme thiab Amave thiab Xili txiv. Xili yog Mauxa txiv. 43Mauxa yog Npine‑a txiv, Npine‑a tus tub yog Lefaya. Lefaya tus tub yog Ele‑axas, Ele‑axas tus tub yog Axee. 44Axee muaj rau tus tub. No yog nws cov tub li npe, yog Axikhas, Npaukhelu, Yisama‑ee, Se‑aliya, Aunpadiya thiab Hanas. Cov no puavleej yog Axee cov tub.