14

Davi tsev neeg

(2Xmy. 5:11-16)

1Vajntxwv Hilas hauv lub nroog Thailab tso neeg xa xov tuaj cuag Davi thiab xa ntoo ciab thiab cov Kws txhwm pob zeb thiab cov Kws ntoo tuaj ua lub tsev rau Davi nyob. 2Davi paub tias Yawmsaub tau tsa nws ua vajntxwv ruaj khov kav cov Yixayee thiab ua rau nws lub tebchaws vam meej vim yog saib rau nws haiv neeg Yixayee.
3Davi yuav dua niam yau thiab coj tej hluas nkauj los kav rau hauv lub nroog Yeluxalees, thiab yug dua tub thiab ntxhais. 4Cov menyuam uas Davi yug hauv Yeluxalees li npe yog li no, yog Samu‑a, Saunpam, Nathas, Xalaumoo, 5Iha, Elisu‑a, Eepele, 6Nauka, Nefe, Yafia, 7Elisama, Npe‑eeyada thiab Elifele.

Davi kov yeej cov Filixatee

(2Xmy. 5:17-25)

8Thaum cov Filixatee hnov tias Davi raug tsa ua vajntxwv kav cov Yixayee huvsi, cov Filixatee sawvdaws txawm nce tuaj nrhiav Davi. Davi hnov li ntawd nws txawm tawm mus tiv lawv. 9Cov Filixatee tau tuaj lws hauv lub hav Lefa‑i. 10Davi txawm ua nug rau Vajtswv tias, “Kuv yuav mus ntaus cov Filixatee lov? Koj yuav muab lawv rau hauv kuv txhais tes los tsis muab?” Yawmsaub teb Davi tias, “Cia li mus, kuv yeej yuav muab lawv rau hauv koj txhais tes.” 11Davi thiaj mus rau ntawm lub moos Npa‑as Pelaxi mas Davi kov yeej lawv qhov ntawd, thiab Davi hais tias, “Vajtswv siv kuv txhais tes txeem plaws rau kuv cov yeeb ncuab yam li dej txeem plaws mus nyab.” Vim li ntawd lub chaw ntawd thiaj hu ua Npa‑as Pelaxi. 12Lawv thiaj muab lawv tej dab mlom tso tseg rau qhov ntawd mas Davi hais kom muab tej dab mlom ntawd hlawv huvsi.
13Cov Filixatee rov qab tuaj dua lws hauv lub hav ntawd thiab. 14Thaum Davi rov qab ua nug rau Vajtswv dua ib zaug Vajtswv hais rau nws tias, “Koj tsis txhob ncaj mus, cia li lug mus ntaus lawv ncaj ntawm cov ntoo zaub kab. 15Thaum koj hnov suab nrov saum cov ntsis ntoo zaub kab yam li suab uas tub rog mus kev, koj cia li tawm mus ua rog, vim Vajtswv tau ua koj ntej tawm mus ntaus Filixatee cov tub rog lawm.” 16Davi ua raws li Vajtswv hais rau nws, mas ntaus cov Filixatee txij ntua lub moos Kinpe‑oo mus txog ntua lub moos Kexaw. 17Davi lub moo nrov nto moo mus thoob txhua lub tebchaws, thiab Yawmsaub ua rau txhua haiv neeg ntshai Davi.