20

Davi txeeb lub nroog Lanpa

(2Xmy. 11:1, 12:26-31)

1Thaum txog lub caij ntuj qhua uas yog lub caij uas tej vajntxwv pheej tawm mus ua rog, Yau‑a coj tub rog mus ntaus yeej cov Asmoo lub tebchaws, thiab vij lub nroog Lanpa cia. Tiamsis Davi nyob hauv Yeluxalees xwb. Mas Yau‑a ntaus tau lub nroog Lanpa thiab muab lub nroog ntawd ua puam tsuaj tag. 2Davi hle lub mom kub ntawm lawv tus vajntxwv lub taubhau los. Davi muab luj mas muaj kub hnyav ib tala thiab muaj ib lub qe zeb hlaws muaj nqes nyob rau hauv. Lawv muab lub mom kub ntawd rau Davi ntoo. Davi sau tej qhov txhia chaw uas txeeb tau hauv lub nroog ntawd ntau kawg li coj mus. 3Nws kuav cov neeg hauv lub nroog ntawd tawm los thiab yuam kom lawv xuas kaw xuas hlau xuas taus ua haujlwm. Davi ua ib yam li no rau cov Asmoo txhua lub moos huvsi. Ces Davi thiab cov tub rog sawvdaws rov mus rau hauv Yeluxalees.

Ua rog rau cov Filixatee

(2Xmy. 21:15-22)

4Dhau ntawd rov qab ua rog rau cov Filixatee ntawm lub moos Kexaw. Zaum ntawd Xinpekhai uas yog Husa cum tua tau Xipai uas yog neeg loj loj siab siab li noob. Mas cov Filixatee thiaj swb lawm. 5Thiab rov qab ua rog rau cov Filixatee. Mas zaum ntawd Ya‑i tus tub Eehanas tau tua Lami uas yog Kaulia uas yog neeg Ka tus kwv lawm. Lami rab hmuv tus ko luaj li rab nqos ntos ntaub. 6Thiab rov qab ua rog ntawm lub moos Ka, yog lub moos uas muaj ib tug txivneej loj kawg li, muaj rau tus ntiv tes thiab rau tus ntiv taw huvsi muaj nees nkaum plaub tug ntiv tes ntiv taw. Nws yog cov neeg loj loj siab siab li noob. 7Thaum nws twv ntxhias cov Yixayee mas Davi tus tijlaug Sime‑i tus tub Yaunathas kuj muab nws tua kiag. 8Cov neeg no yog cov neeg loj loj siab siab hauv lub moos Ka li noob. Lawv tuag tag rau Davi tes thiab tuag rau Davi cov tub teg tub taws tes.