Klei Hưn Mdah

Hră Tal Dua Y-Pêtrôs čih mơĭt kơ phung bi đru đăo dôk tar ƀar anôk hlăm ênuk tal êlâo čiăng bi kdơ̆ng hŏng jih bruă ngă phung khua pô mtô soh leh anăn klei hdĭp gao klei bhiăn ênuah jing boh mơ̆ng klei diñu mtô soh jhat anăn. Klei lŏ wĭt lač kơ jih klei dleh anei jing klei thâo săng sĭt klă kơ Aê Diê leh anăn Khua Yang Yêsu Krist, klei thâo săng anei mâo klei bi sĭt mơ̆ng phung tuôm ƀuh leh anăn hmư̆ leh klei Khua Yang Yêsu mtô. Pô čih hră anei kñăm bi êdah klei phung mtô soh leh anăn lač Khua Yang Yêsu amâo lŏ srăng trŭn hriê ôh. Y-Pôl mblang si ngă klei Khua Yang ka hriê, kyuadah čiăng bi êdah klei pap Aê Diê hŏng jih jang drei, Ñu “amâo čiăng kơ sa čô luč ôh, ƀiădah čiăng kơ jih jang mnuih srăng truh kơ klei kmhal kơ klei soh” (3:9).

Jar

Klei hưn bi êdah (1:1-2)
Klei iêu ruah phung đăo (1:3-21)
Phung khua pô mtô soh (2:1-22)
Klei Khua Yang Yêsu srăng lŏ hriê (3:1-18)