Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ding kơna pơjao Pêtrôs
Ƀing mă tŭ: Ƀing đaŏ amăng kuăl Asia Anet gah yŭ̱
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 65 hăng thŭn 68 Tơdơi Kơ Krist
Atŭt akŏ: Pêtrôs pơtô kơ tơlơi hiư̆m kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing nai pơtô soh laih anŭn hăng ƀing ngă sat ƀai jing ƀing hơmâo mŭt rai laih amăng Sang Ơi Adai.

Hră Tal Dua Tui Hăng Pêtrôs Čih jing hră Pêtrôs čih kơ lu ƀing đaŏ Krist hlâo adih amăng djŏp djang anih. Tơlơi pơmĭn ƀlơ̆ng phŭn jing kơ tơlơi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi bruă ƀing nai pơtô soh laih anŭn tơlơi soh sat tơbiă rai mơ̆ng hơdôm tơlơi ƀing gơñu pơtô. Tơlơi laĭ glaĭ kơ tơlơi soh anŭn jing tơlơi khŏm thâo krăn sĭt kơ Ơi Adai hăng Khua Yang Yêsu, tơlơi thâo krăn tơlơi bruă Yang Yêsu hơmâo pơrơđah laih mơ̆ng ƀing mơnuih ƀuh hăng hơmư̆ laih Ñu pơtô. Boh nik ñu pô čih hră anai pơmĭn ƀlơ̆ng kơ tơlơi pơtô mơ̆ng ƀing mơnuih pơhaih kơ tơlơi Krist ƀu či trŭn rai dơ̆ng tah. Ñu laĭ kơ tơlơi tơhơnal tơlơi hơmâo tơlơi pơtrưĭ amăng tơlơi Krist trŭn rai yuakơ Ơi Adai “ƀu kiăng kơ hlơi pô răm rơngiă hĭ ôh, samơ̆ Ñu kiăng kơ abih bang wơ̆t glaĭ pơ Ñu mơ̆ng tơlơi soh gơñu yơh.”

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi pơhiăp hlâo (1:1, 2)
Tơlơi Ơi Adai iâu ƀing đaŏ (1:3-21)
Ƀing nai pơtô soh (2:1-22)
Tơlơi Krist trŭn rai hơnăl tuč (3:1-18)