3

Ziouv Yesu Laengz Aengx Daaih

1Yie hnamv nyei gorx-youz aah! Ih zanc yie fiev bun meih mbuo naaiv zeiv fienx se da'nyeic zeiv. Yie fiev naaiv deix i zeiv fienx weic tengx meih mbuo jangx jienv ziouc dongz zuqc meih mbuo nyei hnyouv ziepc zuoqv nyei hnamv taux naaiv deix jauv. 2Yie oix meih mbuo jangx jienv loz-hnoi Tin-Hungh nyei cing-nzengc douc waac mienh gorngv nyei waac. Yaac oix meih mbuo jangx jienv mbuo nyei Njoux Ziouv longc meih mbuo nyei ⟨gong-zoh⟩ mbuo zunh mbuox meih mbuo wuov diuh lingc.
3Da'yietv longc jienv jiex, meih mbuo oix zuqc bieqc hnyouv taux setv mueiz nyei hnoi-nyieqc oix maaih deix mienh cuotv daaih kungx sueih ganh nyei hnyouv hanc zoux. Ninh mbuo oix guatc doqc jatv meih mbuo 4yaac naaic gaax, “Ninh laengz ninh aengx daaih. Wuov nyungc, ninh yiem haaix? Weic zuqc yiem mbuo nyei ong-taaix mbuo daic mi'aqv, nyungc-nyungc corc hnangv zeix lungh zeix ndau wuov zanc nor.” 5Ninh mbuo duqv-eix la'kuqv loz-hnoi Tin-Hungh gorngv cuotv waac, lungh caux ndau ziouc cuotv daaih aqv. Ndau-beih yiem wuom cuotv daaih, yaac longc wuom zeix cuotv. 6Yaac dongh wuov deix wuom yiemx nzengc, mietc nzengc wuov gitv lungh ndiev. 7Mv baac ih zanc nyei lungh caux ndau maaih Tin-Hungh nyei waac beu jienv, liouh jienv zuov taux maiv muangx Tin-Hungh nyei waac nyei mienh zuqc siemv, zuqc mietc wuov hnoi, ziouc longc douz buov qui.
8Hnamv nyei gorx-youz aac, maaih yietc nyungc sic meih mbuo maiv dungx la'kuqv. Naaiv se ei Ziouv mangc, yietc hnoi se hnangv yietc cin hnyangx, yietc cin hnyangx yaac hnangv yietc hnoi. 9Ziouv za'gengh ei ninh laengz nyei waac zoux, ninh maiv ngaih hnangv maaih deix mienh hnamv daaih ninh ngaih nor. Daaux nzuonx ninh zoux hnyouv ndaauv zuov meih mbuo, maiv oix haaix dauh zuqc mietc. Ninh oix dauh dauh goiv hnyouv guangc zuiz.
10Mv baac Ziouv aengx daaih nyei hnoi oix hnangv janx-zaqc daaih wuov nor. Wuov hnoi lungh ziouc njunh njunh nyei jiex nzengc. Yiem lungh nyei yietc zungv zuqc douz buov yuqc. Ndau caux yiem ndau-beih nyei nyungc-nyungc ga'naaiv yaac zuqc buov qui nzengc. 11Naaiv deix yietc zungv oix hnangv naaiv nor zuqc mietc. Wuov nyungc meih mbuo horpc zuqc zoux haaix nyungc mienh? Oix zuqc zoux cing-nzengc mienh yaac gan longx Tin-Hungh, 12zuov jienv Tin-Hungh siemv zuiz nyei hnoi taux. Yaac oix zuqc longc hnyouv zoux bun wuov norm hnoi daaih siepv. Wuov norm hnoi lungh zungv oix zuqc douz buov qui nzengc. Yiem lungh nyei nyungc-nyungc yaac zuqc douz buov yuqc nzengc. 13Mv baac ziux Tin-Hungh laengz nyei waac mbuo zuov jienv siang-lungh siang-ndau, yiem wuov kungx maaih zoux horpc nyei jauv hnangv.
14Hnamv nyei gorx-youz aac, hnangv naaic meih mbuo zuov jienv naaiv deix sic cuotv, oix zuqc yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien longc hnyouv zoux cing-nzengc, maiv maaih dorngx nqemh, yaac caux ninh horpc. 15Oix zuqc funx mbuo nyei Ziouv zoux hnyouv ndaauv weic bun meih mbuo maaih qangx duqv njoux, hnangv mbuo hnamv haic nyei youz, Baulo, longc Tin-Hungh ceix nyei cong-mengh fiev fienx mbuox meih mbuo wuov nor. 16Yiem Baulo fiev nyei zeiv-zeiv fienx ninh yaac gorngv taux naaiv deix jauv. Fienx gu'nyuoz maaih deix dorngx aqc duqv mengh baeqc. Aengx maaih deix mienh hiuv maiv toux yaac sienx maiv wuonv ziouc zorqv naaiv deix waac aaux benx jaav waac mi'aqv, hnangv ninh mbuo aaux camv-douc Ging-Sou nyei waac benx jaav nyei waac. Ninh mbuo ziouc zoux bun ninh mbuo ganh zuqc mietc.
17Hnamv haic nyei zuangx gorx-youz aac, meih mbuo zungv hiuv naaiv deix sic. Hnangv naaic, oix zuqc faix fim maiv dungx bun zoux waaic sic nyei mienh nduov meih mbuo gan jienv ninh mbuo zoux waaic sic ziouc bun meih mbuo wuonv nyei hnyouv ndortv mingh. 18Oix zuqc yietc zei hiuv duqv mbuo nyei Njoux Ziouv Yesu Giduc caux ninh nyei en ceix camv jienv faaux.
 Mbuo ih zanc oix zuqc ceng ninh yaac yietc liuz ceng taux maanc gouv maanc doic. ⟨Aamen.⟩