3

Hrơi Khua Yang

1Ơ ƀing gơyut gơyâo khăp hơi, anai jing hră tal dua kâo čih kơ ƀing gih. Amăng abih dua pŏk hră kâo čih anŭn, kâo pơhơdơr kơ ƀing gih kiăng kơ pơtrŭt ƀing gih pơmĭn tơpă sĭt. 2Kâo kiăng kơ ƀing gih hơdơr glaĭ hơdôm boh hiăp ƀing pô pơala rơgoh hiam hơmâo laĭ lui hlâo laih đưm hlâo adih laih anŭn Khua Yang hăng Pô Pơklaih ta hơmâo pơđar laih kơ ƀing gih mơ̆ng ƀing ding kơna pơjao Ñu.
3Hlâo kơ abih bang, ƀing gih khŏm thâo bĕ kơ tơlơi amăng khul hrơi hơnăl tuč, ƀing djik djak hlak rai, djik mưč laih anŭn đuaĭ tui khul tơlơi amoaih kiăng soh sat gơñu pô yơh. 4Ƀing gơñu či pơhiăp djik kơ ƀing gih tui anai, “Pơpă jing tơlơi ‘trŭn rai dơ̆ng’ Ñu ƀuăn brơi laih lĕ? Wơ̆t tơdah čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi ƀing ơi adon ta djai laih, abih bang tơlơi bruă ăt kar kaĭ nanao mơ̆n čơdơ̆ng mơ̆ng blung hlâo kơ tơlơi hrih pơjing.” 5Samơ̆ ƀing gơñu pơrơ̆ng wơr bĭt hĭ kơ tơlơi mơ̆ng sui laih yua mơ̆ng boh hiăp Ơi Adai yơh hơmâo jing rai laih adai laih anŭn lŏn tơnah jing rai mơ̆ng ia laih anŭn tŭ pơjing hăng ia. 6Yua mơ̆ng khul ia anŭn mơ̆n, lŏn tơnah amăng rơnŭk anŭn tŭ lip hĭ laih anŭn răm rai hĭ. 7Ăt yua mơ̆ng boh hiăp Ơi Adai pơhiăp anŭn mơ̆n, adai laih anŭn lŏn tơnah anai či tŭ djă̱ pioh kơ apui či tŭ pơrai lui hĭ ƀơi hrơi Ơi Adai phat kơđi laih anŭn pơrai hĭ ƀing mơnuih ƀu hơdip hơdơ̆ng huĭ pơpŭ kơ Ñu.
8Samơ̆ Ơ ƀing gơyut gơyâo khăp hơi, anăm ƀing gih wơr bĭt hĭ ôh tơlơi anai: Ƀơi anăp Khua Yang sa hrơi jing kar hăng sa-rơbâo thŭn, laih anŭn sa-rơbâo thŭn jing kar hăng sa hrơi yơh. 9Khua Yang ƀu akaih hĭ ôh kơ tơlơi Ñu hơmâo ƀuăn laih, tui hăng đơđa mơnuih pơmĭn. Ñu dŏ ư̆ añ hăng ƀing gih, ƀu kiăng ôh hlơi pô či răm rơngiă hĭ, samơ̆ Ñu kiăng kơ rĭm čô wơ̆t glaĭ kơhma̱l hĭ yơh.
10Samơ̆ hrơi Khua Yang či truh kar hăng tơlơi mơnuih klĕ truh yơh. Khul tal adai či rơngiă hĭ thĕng hăng tơlơi pơgrao kơtang. Hơdôm tơlơi mơnơ̆ng anŭn či răm rai hĭ hăng apui laih anŭn lŏn tơnah wơ̆t hăng abih bang amăng anŭn či rơngiă hĭ abih yơh.
11Yuakơ abih bang tơlơi mơnơ̆ng či răm rai hĭ tui hăng hơdră anŭn, bơ kơ ƀing gih, hiư̆m ƀing gih či jing lĕ? Sĭt ƀing gih khŏm hơdip hơdơ̆ng rơgoh hiam laih anŭn hơdip thâo huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai yơh, 12tơdang ƀing gih čang tơguan kơ hrơi Krist truh tañ. Yuakơ hrơi anŭn apui či ƀơ̆ng pơrai hĭ khul tal adai laih anŭn khul tơlơi mơnơ̆ng či lê̱k hĭ amăng apui ngur yơh. 13Samơ̆ tơdang dŏ tơguan kơ tơlơi Ơi Adai ƀuăn, ƀing ta čang tơguan kơ adai phrâo laih anŭn lŏn tơnah phrâo yơh, jing anih dŏ pioh kơ mơnuih tơpă hơnơ̆ng.
14Tui anŭn, Ơ ƀing gơyut gơyâo khăp hơi, yuakơ ƀing gih hlak čang tơguan biă mă kơ tơlơi anŭn, ƀing gih gir hơdip hơdơ̆ng hiam klă bĕ kiăng kơ ƀu hơmâo nam rơka, arăng ƀu thâo ƀuăh ôh laih anŭn hơdip rơnŭk rơno̱m hăng Ñu. 15Brơi kơ ƀing gih thâo bĕ kơ tơlơi Khua Yang ư̆ añ biă mă yuakơ kiăng pơklaih hĭ ƀing gih yơh, kar hăng ayŏng adơi ta Paul, ăt čih laih kơ ƀing gih hăng tơlơi rơgơi Ơi Adai pha brơi kơ ñu. 16Ñu čih ăt kar hăng anŭn mơ̆n amăng abih bang hră ñu čih, pơruai kơ hơdôm tơlơi bruă anŭn. Khul hră ñu đơđa hơmâo tơlơi tơnap thâo hluh, laih anŭn ƀing ƀu thâo phe pho gah bơngăt hăng ƀing đaŏ ƀu kơjăp pơblang soh hĭ, tơdang ƀing gơñu pơblang kơ anih pơkŏn amăng Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam. Tui anŭn, ƀing gơñu pơjing hĭ tơlơi răm rai kơ gơñu pô yơh.
17Samơ̆ bơ kơ ƀing gih, Ơ ƀing gơyut gơyâo khăp hơi, yuakơ ƀing gih thâo krăn laih tơlơi anŭn, brơi kơ ƀing gih dŏ răng kiăng kơ ƀing mơnuih ƀu hơmâo tơlơi phiăn anŭn ƀu či ba hĭ ƀing gih amăng tơlơi soh gơñu laih anŭn kiăng kơ ƀing gih ƀu rơngiă hĭ anih kơjăp gih ôh. 18Samơ̆ prŏng tui bĕ amăng tơlơi khăp pap tơlơi thâo hluh Khua Yang ta laih anŭn Pô Pơklaih ta Yang Yêsu Krist. Kơ Ñu yơh hơmâo tơlơi ang yang čơdơ̆ng mơ̆ng ră anai hlŏng truh pơ hlŏng lar! Amen.