11

1Tơdang pơtao Rehabam glaĭ truh amăng plei Yerusalaim, ñu iâu pơƀut glaĭ abih bang ƀing tơhan blah mơ̆ng kơnung djuai Yudah wơ̆t hăng kơnung djuai Benyamin, jing hơmâo truh kơ sa-rơtuh sapănpluh-rơbâo čô, kiăng pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing kơnung djuai Israel laih anŭn kiăng mă glaĭ tơlơi git gai brơi kơ Rehabam.
2Samơ̆ anai yơh jing boh hiăp Yahweh pơtă kơ Semayah jing pô pơala Ơi Adai tui anai,
3Laĭ bĕ kơ Rehabam ană đah rơkơi Solomôn pơtao Yudah laih anŭn kơ ƀing Israel dŏ glaĭ hrŏm hăng ƀing kơnung djuai Yudah hăng ƀing kơnung djuai Benyamin tui anai, 4“Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ: Anăm nao blah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ayŏng adơi gih ôh. Rĭm čô ƀing gih glaĭ pơ sang gih pô bĕ, yuakơ anai jing bruă Kâo hlak ngă yơh.” Tui anŭn, ƀing gơñu gưt tui boh hiăp Yahweh laih anŭn glaĭ pơ sang gơñu pô. Ƀing gơñu kŏn nao pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Yaboram lơi.

Rehabam Pơdơ̆ng Đĭ Kơđông Kơjăp Amăng Lŏn Čar Yudah

5Rehabam hơdip amăng plei Yerusalaim laih anŭn pơkơjăp khul plei kơđông kiăng pơgang brơi kơ lŏn čar Yudah tui anai: 6plei pơnăng Bêtlehem, Êtam, Tekoa, 7Bêt-Zur, Sôkhô, Adullam, 8Gat, Marêsah, Zip, 9Adôrayim, Lakhis, Azêkah, 10Zorah, Aiyalôn laih anŭn Hebrôn. Anŭn jing hơdôm plei kơđông amăng tring Yudah laih anŭn tring Benyamin. 11Tơdơi kơ ñu pơkơjăp laih plei pơgang anŭn, ñu ruah ƀing khua kiăng kơ git gai amăng hơdôm anih anŭn, laih anŭn pha brơi gơnam ƀơ̆ng, rơmuă ôliwơ laih anŭn tơpai boh kơƀâo kơ ƀing gơñu. 12Ñu ăt pioh mơ̆n khul khiơl laih anŭn khul tơbăk amăng abih bang plei anŭn kiăng kơ pơkơjăp hơdôm anih anŭn kơtang biă mă yơh. Tui anŭn yơh, anih tring Yudah hăng Benyamin jing dŏ kơjăp gah yŭ tơlơi git gai ñu.
13Ƀing khua ngă yang laih anŭn ƀing Lêwi pơkŏn rai mơ̆ng abih bang tring trang gơñu amăng lŏn čar Israel laih anŭn dŏ gah Yarobam yơh. 14Ƀing Lêwi anŭn ăt đuaĭ lui hĭ anih lŏn kŏng ngăn đang rơ̆k mơda gơñu kiăng kơ nao pơ anih lŏn Yudah laih anŭn pơ plei phŭn Yerusalaim yơh yuakơ pơtao Yarobam hăng ƀing ană đah rơkơi ñu hơmâo hơngah hĭ laih ƀu brơi kơ ƀing Lêwi anŭn ngă bruă khua ngă yang Yahweh ôh. 15Kơđai glaĭ, Yarobam ruah ƀing khua ngă yang ñu pô kơ hơdôm khul anih glông pioh kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng laih anŭn kiăng kơ pioh khul rup trah bơbe hăng rup trah ană rơmô ñu hơmâo pơkra laih. 16Abih bang ƀing ană plei mơ̆ng rĭm kơnung djuai Israel, jing ƀing hơmâo pran jua hơduah sem kơkuh pơpŭ kơ Yahweh Ơi Adai ƀing Israel, ƀing gơñu le̱ng kơ đuaĭ tui ƀing Lêwi nao pơ plei Yerusalaim kiăng pơyơr khul gơnam pơyơr kơ Yahweh, Ơi Adai kơ ƀing ơi adon gơñu. 17Ƀing gơñu pơkơtang brơi kơ dêh čar ƀing Yudah laih anŭn djru kơ pơtao Rehabam ană đah rơkơi Solomôn amăng klâo thŭn. Amăng khul thŭn anŭn, ƀing gơñu đuaĭ tui hơdôm hơdră jơlan pơtao Dawid hăng pơtao Solomôn yơh.

Sang Anŏ Rehabam

18Rehabam dŏ kơ HʼMahalat, jing ană đah kơmơi Yerimôt hăng HʼAbihail. Yerimôt jing ană đah rơkơi Dawid, laih anŭn HʼAbihail jing ană đah kơmơi Eliab, laih anŭn jing tơčô Yissai. 19HʼAbihail tơkeng brơi kơ Rehabam klâo čô ană đah rơkơi jing: Yeus, Semaryah laih anŭn Zaham. 20Tơdơi kơ anŭn, Rehabam dŏ kơ HʼMaakhah, ană đah kơmơi Absalôm, laih anŭn HʼMaakhah tơkeng brơi kơ Rehabam pă̱ čô ană đah rơkơi jing: Abiyah, Attai, Ziza laih anŭn Selômit.
21Abih bang Rehabam hơmâo pluh-sapăn čô bơnai laih anŭn nămpluh čô bơnai hle̱, laih anŭn duapluh-sapăn čô ană đah rơkơi laih anŭn nămpluh čô ană đah kơmơi. Ñu khăp kơ HʼMaakhah, ană đah kơmơi Absalôm, hloh kơ abih bang ƀing bơnai ñu pơkŏn. 22Tui anŭn, Rehabam ruah Abiyah, ană kơčoa đah rơkơi HʼMaakhah, jing pô khua prŏng hloh amăng ƀing ayŏng adơi gơ̆, kiăng kơ gơ̆ jing pơtao tŏ tui ñu. 23Ñu jao brơi bruă jao kơ ƀing ană đah rơkơi ñu pơkŏn ƀơi khul plei kơđông phara phara amăng djŏp anih tring Yudah hăng Benyamin. Ñu ăt pha brơi kơ ƀing gơ̆ gơnam ƀơ̆ng bă blai laih anŭn ăt ruah brơi lu bơnai kơ ƀing gơ̆ mơ̆n. Tơlơi ñu ngă anŭn jing tơlơi rơgơi biă mă.