32

Xenakhawli tuaj ntaus Yeluxalee

(2Vntx. 18:13-37, 19:14-19,35-37; Yxy. 36:1-22, 37:8-38)

1Thaus dhau tej xwm txheej nuav hab tej num kws Hexikhiya mob sab ua nuav lawd, Axilia tug vaajntxwv Xenakhawli txawm tuaj ua rog rua Yuta hab tsuam chaw vej tej moos kws muaj ntsaa loog, npaaj sab yuav txeeb kuas tau. 2Thaus Hexekhiya pum tas Xenakhawli tuaj yuav ua rog rua Yeluxalee, 3nwg txawm nrug nwg cov thawj rog hab cov tub rog sab luj sab tuab ntaus tswvyim txhub tej qhov dej txhawv kws nyob ib ncig lub nroog, mas puab kuj paab nwg ua. 4Cov pejxeem sau zog coob coob tuaj, mas puab txhub txhua lub qhov dej txhawv hab txhub lub hauv dej kws ndwg hlaa lub tebchaws. Puab has tas, “Ua caag yuav ca Axilia tej vaajntxwv tuaj ntswb tej dej kws ntau le nuav?” 5Hexekhiya rau sab ntso ua tej ntsaa loog kws pob taag dua tshab hab ua tej chaw tsom faaj sau ntsaa loog, hab tseed ua dua ib txheej ntsaa loog rua saab nrau, hab nwg ua lub loog Milau huv Tavi lub nroog khov dua. Nwg kuj ua tej cuab yeej ua rog hab tej daim hlau thaiv ntau kawg. 6Nwg tsaa cov thawj rog saib cov pejxeem hab sau puab lug ua ke rua huv lub tshaav puam ntawm rooj loog lug rua nwg hab has lug txhawb puab lub sab has tas, 7“Ca le ua khov kho hab ua sab luj sab tuab. Tsw xob ntshai tsw xob poob sab rua Axilia tug vaajntxwv hab tej paab tub rog coob coob kws nrug nwg tuaj hov, tsua qhov tug kws nrug peb luj dua tug kws nrug nwg. 8Nwg tsuas yog muaj txhais npaab nqaj tawv xwb tassws peb muaj Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv nrug nraim peb kws paab peb hab nyob peb chaw ua rog.” Hexekhiya tej lug txhad txhawb tau cov pejxeem tug zug.
9Dhau ntawd thaus Axilia tug vaajntxwv Xenakhawli hab nwg cov tub rog huvsw tseed saamswm vej lub moos Lakhi, mas nwg tso nwg cov tub teg tub taw moog rua lub nroog Yeluxalee moog cuag Yuta tug vaajntxwv Hexekhiya hab cuag cov tuabneeg Yuta suavdawg kws nyob huv Yeluxalee, has tas, 10“Axilia tug vaajntxwv Xenakhawli has le nuav tas, Mej vaam khom daabtsw es mej yuav nyob huv Yeluxalee thev qhov kws raug vej le nuav? 11Thaus Hexekhiya has rua mej tas, ‘Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv yuav cawm peb dim huv Axilia tug vaajntxwv txhais teg,’ tsw yog Hexekhiya coj mej yuam kev moog tuag tshaib tuag nqhes lov? 12Tug Hexikhiya nuav nwg tsw yog tug kws rhuav tshem Vaajtswv tej chaw sab hab tej thaaj kws xyeem rua Vaajtswv lov? Hab has rua cov Yuta hab cov huv Yeluxalee tas, ‘Mej yuav tsum pe rua tuab lub thaaj hab hlawv xyeem rua lub thaaj hov xwb.’ 13Mej tsw paub tas kuv hab kuv tej laug tub ua le caag rua txhua haiv tuabneeg huv lwm tebchaws lawm lov? Cov tuabneeg huv tej tebchaws hov le daab paab cawm tau puab tej tebchaws dim huv kuv txhais teg lov? 14Tej daab huvsw huv tej tebchaws kws kuv tej laug muab ua puam tsuaj taag nrho muaj ib tug daab twg kws paab tau nwg cov tuabneeg dim huv kuv txhais teg? Mas mej tug Vaajtswv tseed yuav paab tau mej dim huv kuv txhais teg lov? 15Vem le nuav tsw xob ca Hexekhiya daag ntxag mej lossws coj mej yuam kev, tsw xob ntseeg nwg, tsua qhov tsw muaj ib tug daab huv haiv tuabneeg twg hab lub tebchaws twg kws cawm tau nwg haiv tuabneeg dim huv kuv txhais teg lossws huv kuv tej laug txhais teg. Mej tug Vaajtswv yimfuab tsw txawj paab mej dim huv kuv txhais teg le lauj!”
16Xenakhawli cov tub teg tub taw tseed thuaj Vaajtswv Yawmsaub hab Hexekhiya kws yog Vaajtswv tug tub qhe ntau dua le nuav. 17Hab Xenakhawli tseed sau ntawv has saib tsw taug Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv hab thuaj has tas, “Cov tuabneeg huv ib tsoom tebchaws le daab paab tsw tau puab haiv tuabneeg dim huv kuv txhais teg le caag, Hexekhiya tug Vaajtswv kuj yuav paab tsw tau nwg haiv tuabneeg dim huv kuv txhais teg le hov hab.” 18Tes puab txawm qw tej lug hov nrov nrov ua lug Yuta rua cov tuabneeg Yeluxalee kws nyob sau lub ntsaa loog nov es kuas puab ntshai hab poob sab heev sub txhad le txeeb tau lub nroog hov. 19Puab has txug Yeluxalee tug Vaajtswv ib yaam le puab has txug ib tsoom tuabneeg huv nplajteb tej daab kws yog tuabneeg txhais teg ua.
20Tes vaajntxwv Hexekhiya hab Amoj tug tub Yaxaya kws yog xwbfwb cev Vaajtswv lug txawm quaj thov txug zaaj nuav rua sau ntuj. 21Yawmsaub txhad khaiv ib tug tubkhai ntuj lug mas nwg tua cov tub rog sab luj sab tuab hab cov thawj tub rog hab cov kws kaav tej paab tub rog huvsw tuag taag rua huv vaajntxwv Axilia lub yeej. Yog le nuav Xenakhawli txhad le rov qaab moog rua nwg lub tebchaws ua poob ntsej muag kawg. Thaus nwg moog rua huv lub tsev kws teev nwg tug daab nwg cov tub qee leej xuas ntaaj muab nwg tua rua hov ntawd. 22Yawmsaub txhad cawm Hexekhiya hab cov kws nyob huv Yeluxalee dim huv Axilia tug vaajntxwv Xenakhawli txhais teg hab huv nwg tej yeeb ncuab suavdawg txhais teg le nuav. Yawmsaub pub puab tau su tsw ua rog rua txhua faab. 23Tuabneeg coob coj hov txhua chaw tuaj rua huv Yeluxalee pub rua Yawmsaub hab coj tej kws tswm txaj tuaj pub rua Yuta tug vaajntxwv Hexekhiya, Hexekhiya txhad tau koob meej taab meeg ib tsoom tebchaws suavdawg txwj thaus ntawd lug.

Hexekhiya mob

(2Vntx. 20:1-3, 12-21; Yxy. 38:1-3, 39:1-8)

24Lub swjhawm ntawd Hexekhiya mob nyaav heev tub yuav tuag, mas nwg thov Yawmsaub. Yawmsaub kuj teb nwg hab ua ib yaam txujci phemfwj tshwm rua nwg. 25Tassws Hexekhiya tsw ncu tej txaj ntswg kws Yawmsaub paab nwg, vem yog nwg lub sab khaav theeb. Vem le nuav txujkev npau tawg txhad lug raug nwg hab cov Yuta hab Yeluxalee. 26Tes Hexekhiya txawm txu nwg lub sab khaav theeb hov hab cov tuabneeg kws nyob huv Yeluxalee kuj ua ib yaam le nwg, tes Yawmsaub txujkev npau tawg txhad tsw lug raug puab rua huv Hexekhiya swm neej.

Hexekhiya nplua nuj

27Hexekhiya muaj nyaj txag ntau kawg hab muaj koob meej luj, mas nwg ua tej txhaab nyaj rua nwg rau nyaj rau kub, rau tej qai zeb hlaws muaj nqes, rau txum lom, rau tej daim phaj hlau thaiv hab tej pestwj tswm txaj txhua yaam. 28Hab nwg ua txhaab rau qoob, rau cawv txwv maab hab roj, hab ua nkuaj rua txhua yaam tsaj txhu hab nkuaj yaaj. 29Hab nwg tswm tej moos rua nwg hab nwg muaj tej paab yaaj tej paab tshws tej paab nyuj ntau nplua mag, vem yog Vaajtswv pub cuab txhaj cuab taam rua nwg ntau heev. 30Tug vaajntxwv Hexekhiya nuav yog tug kws cais lub hauv dej Kihoo saab peg kuas ndwg moog rua Tavi lub nroog saab nub poob. Hexekhiya vaam meej rua nwg tej num huvsw. 31Thaus cov thawj huv lub nroog Npanpiloo khaiv tuabneeg tuaj nug txug tej txujci phemfwj kws tshwm rua huv lub tebchaws, mas Vaajtswv muab nwg tso nyob kaab ntsaab sub txhad swm tau nwg hab paub txhua yaam kws nyob huv nwg lub sab.
32Lwm yaam num kws Hexekhiya ua hab tej yaam zoo kws nwg ua, tub muab sau ca rua huv tej zaaj yug quas toog kws Amoj tug tub Yaxaya kws yog xwbfwb cev Vaajtswv lug has nyob rua huv phoo ntawv kws has txug Yuta hab Yixayee tej vaajntxwv. 33Tes Hexekhiya txawm tuag moog nrug nwg tej laug nyob. Puab muab nwg log rua sau caaj roob kws yog Tavi caaj ceg le toj ntxaa. Taag nrho cov Yuta hab cov kws nyob huv Yeluxalee suavdawg tuaj paam nwg lub nteeg luj kawg fwm nwg. Mas nwg tug tub Manaxe sawv nwg chaw ua vaajntxwv kaav.