2

Giduc Yesu Nyei Kuv Baeng

1Yie nyei dorn aac, meih oix zuqc kaux Giduc Yesu ceix bun nyei en henv jiez daaih. 2Meih haiz yie dorng jienv zorng-zengx mienh camv nyei nza'hmien njaaux wuov deix waac, meih oix zuqc jiu bun ziepc zuoqv nyei mienh, dongh maaih banh zeic njaaux mienh wuov deix.
3Meih oix zuqc caux yie mbuo maaih buonc siouc kouv naanc hnangv Giduc Yesu nyei kuv baeng. 4Dorng baeng nyei mienh maiv maaih haaix dauh zanc-zanc la'nyauv ga'nyiec nyei sic. Ninh kungx oix zoux bun gunv ninh wuov dauh baeng-bieiv buangv hnyouv hnangv. 5Ndouv saaix nyei mienh saaix nyei ziangh hoc, maiv ei jienv leiz zoux nor, maiv haih duqv ⟨ningv.⟩ 6cuotv qaqv zoux ndeic nyei mienh maaih leiz duqv ninh nyei buonc laangh ziqc ndaangc. 7Meih oix zuqc longx-longx nyei hnamv taux yie gorngv nyei waac, weic zuqc Ziouv zungv oix tengx meih mengh baeqc naaiv deix yietc zungv.
8Oix zuqc jangx jienv Yesu Giduc, Ndaawitv Hungh nyei Zeiv-Fun, dongh daic mingh Tin-Hungh bun nangh daaih wuov dauh. Naaiv se yie zunh nyei kuv fienx. 9Weic naaiv kuv fienx yie zuqc siouc kouv, zungv zuqc limc ndoh jienv hnangv zoux zuiz-mienh nor. Mv baac Tin-Hungh nyei doz maiv zuqc limc ndoh. 10Hnangv naaic yie weic Tin-Hungh ginv daaih nyei mienh diev nyungc-nyungc, weic bun ninh mbuo kaux Giduc Yesu duqv njoux yaac duqv yietc liuz nyei njang-laangc. 11Naaiv joux waac za'gengh zien nyei.
  “Se gorngv mbuo caux ninh daic,
   mbuo ziouc duqv caux ninh ziangh.
  12Se gorngv mbuo diev taux daauh,
   mbuo ziouc duqv caux ninh gunv.
  Se gorngv mbuo maiv nyiemc ninh,
   ninh ziouc maiv nyiemc mbuo.
  13Maiv gunv mbuo hnyouv maiv zingx,
   ninh hnyouv zingx nyei,
   weic zuqc ninh maiv haih nduov ninh ganh.”

Tin-Hungh Horpc Hnyouv Nyei Gong-Mienh

14Oix zuqc mbuox zuangx mienh jangx jienv naaiv deix sic. Yaac oix zuqc yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien hatc ninh mbuo maiv dungx nzaeng nyinh nzaeng nyouz. Nzaeng nyinh nyouz se maiv lamh longc, kungx zoux waaic muangx nyei mienh hnangv. 15Meih oix zuqc njiec qaqv zoux nyungc-nyungc weic bun Tin-Hungh horpc hnyouv, ziouc zoux maiv zuqc nyaiv nyei gong-mienh, yaac longc duqv horpc Tin-Hungh zien leiz nyei doz. 16Oix zuqc simv nqoi maiv sienx Tin-Hungh nyei mienh nyei henh mbienx waac, weic zuqc naaiv nyungc waac kungx bun mienh gunv zoux gunv leih Tin-Hungh go hnangv. 17Naaiv nyungc waac oix faanv jienv mingh hnangv butv doqc haic nyei faang huv jienv orv mingh nor. Njaaux naaiv nyungc waac nyei mienh maaih i dauh heuc Hi^me^ne^atc caux Fi^le^tatv. 18Ninh mbuo guangc zien leiz nyei jauv yaac gorngv mienh nangh daaih nyei hnoi jiex liuz aqv, ziouc maaih deix mienh nyei sienx fim lunc nzengc. 19Mv baac Tin-Hungh liepc daaih nyei gorn-ndoqv se wuonv haic yaac maaih yienx nqaapv jienv gorngv, “Ziouv hiuv duqv haaix dauh zoux ninh ganh nyei mienh,” yaac gorngv, “Haaix dauh nyiemc Ziouv nyei mbuox, wuov dauh oix zuqc guangc nzengc yietc zungv waaic sic.”
20Yietc norm domh biauv nyei jaa-dorngx, maiv daan longc jiem longc nyaanh zoux daaih hnangv, yaac maaih longc ndiangx longc nie zoux nyei. Maaih deix longc duqv jaaix nyei. Maaih deix pou-tong nyei longc. 21Se gorngv haaix dauh fioux ganh cing-nzengc, guangc nzengc hiuang orqv nyei sic, wuov dauh ziouc hnangv longc duqv jaaix nyei jaa-dorngx, cing-nzengc nyei, puix duqv ninh nyei Ziouv longc, yaac duqv liuc leiz ziangx zoux nyungc-nyungc kuv sic. 22Hnangv naaic, oix zuqc simv nqoi, maiv dungx zoux hnangv mienh lunx mienh nyei hnyouv hanc zoux nyei sic. Oix zuqc caux yietc zungv longc cing-nzengc hnyouv heuc Ziouv tengx nyei mienh jienh zoux horpc nyei jauv, sienx longx, hnamv mienh yaac maaih baengh orn.
23Oix zuqc simv jienv mienh nzaeng hngongx haic, maiv maaih eix leiz nyei sic, weic zuqc meih hiuv duqv naaiv deix sic kungx zoux gorn bun mienh nzaeng jaax hnangv. 24Ziouv nyei bou maiv horpc zuqc nzaeng jaax. Daaux nzuonx oix zuqc zoux longx bun zuangx mienh, oix zuqc njaaux longx yaac maaih noic. 25Oix zuqc longc suonc hnyouv kuinx caux ninh doix-dekc wuov deix mienh. Nziex Tin-Hungh oix bun ninh mbuo maaih qangx goiv hnyouv, hiuv duqv zien leiz mv bei. 26Hnangv naaic ninh mbuo haih nzang daaih ziouc biaux ndutv mienv nyei hungh nyei koux, dongh hlopv ninh mbuo, aapv ninh mbuo ei ninh nyei za'eix zoux.