2

1Tui anŭn, ih, Ơ Timothe ană kâo hơi, dŏ kơjăp kơtang bĕ hăng tơlơi Krist Yêsu pơdưi hĭ ih. 2Laih anŭn hơdôm mơta tơlơi ih hơmâo hơmư̆ laih kâo pơhiăp ƀơi anăp lu mơnuih ngă gơ̆ng jơlan kiăng kơ jao brơi kơ ƀing mơnuih lăp kơnang, jing ƀing mơnuih ăt či năng lăp kiăng kơ pơtô kơ ƀing mơnuih pơkŏn mơ̆n. 3Gir run bĕ amăng tơlơi gleh tơnap hrŏm hăng ƀing gơmơi jing kar hăng sa čô tơhan hiam klă Krist Yêsu yơh. 4Ƀu hơmâo hlơi pô ôh jing sa čô tơhan samơ̆ tĕk djơ̆ tơlơi bruă ană plei, sĭt ñu anŭn kiăng pơmơak kơ pô khua pơđar kơ ñu yơh. 5Ăt kar kaĭ mơ̆n, tơdah hlơi pô pơkơtưn kar hăng sa čô pơlông đuaĭ, ñu anŭn ƀu či tŭ mă guang muk tơlơi dưi ôh tơdah ñu ƀu pơlông đuaĭ djơ̆ tui hăng hơdôm tơlơi phiăn. 6Pô mă bruă hơma gleh, sĭt ñu yơh jing pô blung hlâo tŭ mă črăn pơpha gơnam tăm. 7Pơmĭn bĕ kơ tơlơi kâo hlak pơhiăp anŭn, yuakơ Khua Yang či pơdưi hĭ kơ ih kiăng kơ thâo hluh abih bang tơlơi anŭn.
8Hơdơr bĕ kơ Yang Yêsu Krist, jing Pô hơdip glaĭ laih mơ̆ng mơnuih djai, jing Pô tơbiă rai mơ̆ng ană tơčô pơtao Dawid. Anŭn yơh jing tơlơi pơthâo hiam kâo, 9yuakơ tơlơi pơthâo hiam anŭn yơh kâo tŭ gleh tơnap tơl arăng krư̆ kâo mă akă kâo kar hăng mơnuih sat ƀai yơh. Samơ̆ arăng ƀu thâo akă hĭ boh hiăp Ơi Adai ôh. 10Hơnŭn yơh, kâo gir run tŭ abih bang tơlơi yuakơ ƀing mơnuih Ơi Adai ruah mă, kiăng kơ Krist Yêsu či pơklaih hĭ ƀing gơñu mơ̆n, laih anŭn ƀing gơñu či tŭ ang yang hrŏm hăng Ñu hlŏng lar yơh.
11Anai yơh jing tơlơi arăng pơhiăp djơ̆ lăp:
  Tơdah ƀing ta djai hrŏm hăng Ñu,
   sĭt ƀing ta ăt či hơdip hrŏm hăng Ñu mơ̆n.
  12Tơdah ƀing ta ăt tŏ tui gir run,
   sĭt ƀing ta ăt či git gai hrŏm hăng Ñu mơ̆n.
  Tơdah ƀing ta hơngah lui hĭ Ñu,
   sĭt Ñu ăt či hơngah lui hĭ ƀing ta mơ̆n.
  13Tơdah ƀing ta ƀu dŏ tŏng ten hăng Ñu ôh,
   sĭt Ñu ăt či dŏ dơnơ̆ng tŏng ten yơh,
   yuakơ Ñu ƀu dưi hơngah lui hĭ Ñu pô ôh.

Pô Mă Bruă Hiam Ơi Adai Yap

14Brơi kơ ih pơhơdơr nanao bĕ kơ ƀing đaŏ kơ khul tơlơi anŭn. Pơkơđiăng bĕ ƀing gơñu ƀơi anăp Ơi Adai kiăng kơ ƀing gơñu ƀu pơrơjăh kơ tơlơi pơhiăp ôh. Tơlơi anŭn ƀu hơmâo nua yom hơget ôh samơ̆ kơnơ̆ng pơrăm hĭ ƀing hlơi pô hơmư̆ đôč. 15Mă bruă hăng abih jua pơmĭn ih bĕ kiăng kơ Ơi Adai pơrơklă ih. Anŭn jing pô mă bruă ƀu mlâo mlañ ôh laih anŭn thâo pơtô djơ̆ kơ boh hiăp tơlơi sĭt yơh. 16Pơbĕ đuaĭ hĭ bĕ mơ̆ng tơlơi pơrơjăh tă tăn, yuakơ hlơi pô ngă kơ tơlơi anŭn, sĭt ñu anŭn ƀrư̆ jing hĭ pô ƀu thâo huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai dơ̆ng tah. 17Tơlơi ƀing gơñu pơtô pơhrăm či pơrai hĭ arăng kar hăng hlăt kren ƀơ̆ng čơđeh asar yơh. Amăng ƀing mơnuih anŭn jing hơmâo Humenaios hăng Philêtos yơh, 18jing ƀing hơmâo lui hĭ laih tơlơi đaŏ kơnang kơ tơlơi pơtô sĭt. Ƀing gơñu laĭ kơ tơlơi ƀing djai hơdip glaĭ hơmâo truh laih yơh, tui anŭn ƀing gơñu hơmâo pơgăn hĭ laih đơđa mơnuih mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang kơ Krist. 19Samơ̆ atur khăng Ơi Adai ăt dŏ kơjăp, čih kơđŏm laih hăng boh hiăp anai, “Khua Yang thâo krăn hlơi pô jing lŏm kơ Ñu,” laih anŭn, “Hlơi pô pơhaih kơ tơlơi ñu đuaĭ tui Khua Yang, ñu anŭn khŏm pơdơi hĭ mơ̆ng tơlơi ngă sat ƀai yơh.”
20Amăng sa boh sang rơhaih prŏng, ƀu djơ̆ kơnơ̆ng hơmâo hơdôm gơnam yua amrăk mah đôč ôh, samơ̆ ăt hơmâo gơnam yua kơyâo laih anŭn lŏn kraĭ mơ̆n. Đơđa gơnam pioh kơ hơdôm tơlơi kơñăm yom pơphan laih anŭn đơđa gơnam pioh kơ hơdôm bruă ƀu yom ôh. 21Tơdah hlơi pô pơrơgoh hĭ ñu pô mơ̆ng abih bang tơlơi soh sat, ñu anŭn či jing kar hăng sa gơnam yua kơ khul tơlơi kơñăm yom pơphan yơh, jing rơgoh hiam, jing gơnam yua kơ pô Khua kiăng kơ prap pre ngă hơdôm bruă mơnuă hiam klă yơh.
22Pơbĕ đuaĭ hĭ bĕ mơ̆ng tơlơi ngă soh kar hăng ƀing hlak ai amoaih kluh kiăng kơ ngă. Kơđai glaĭ, gir run ngă bĕ tơlơi djơ̆ tơpă, tơlơi tŏng ten, tơlơi khăp kơ arăng hăng tơlơi rơnŭk rơno̱m hăng arăng. Ih năng ngă bĕ hơdôm tơlơi anŭn hrŏm hăng ƀing hlơi pô kwưh iâu kơ Khua Yang mơ̆ng jua pơmĭn jơngeh rơgoh. 23Anăm tĕk djơ̆ hăng ƀing mơnuih pơrơjăh kơ hơdôm tơlơi mlŭk mơgu đôč đač ôh, yuakơ ih thâo krăn kơ tơlơi anŭn pơjing rai tơlơi pơrơdjơ̆ pơrơsao yơh. 24Sa čô ding kơna Ơi Adai khŏm anăm pơrơdjơ̆ pơrơsao ôh, samơ̆ ñu khŏm ngă hiam klă kơ rĭm čô, dưi pơtô pơhrăm laih anŭn ƀu hil ƀrŭk ôh. 25Ƀing hlơi pô pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu, brơi kơ ñu khŏm pơkra tơdu rơun laih anŭn čang rơmang Ơi Adai či kơčŭt ƀing gơñu kiăng kơ kơhma̱l hĭ kiăng kơ dui ba ƀing gơñu thâo krăn kơ tơlơi sĭt, 26laih anŭn kiăng kơ ƀing gơñu thâo pơmĭn glaĭ dơ̆ng laih anŭn đuaĭ tơklaih hĭ mơ̆ng mơneč čơđo̱ng yang sat git gai ƀing gơñu, jing pô mă pơgŏ̱ hĭ ƀing gơñu kiăng kơ ngă tui hăng tơlơi ñu kiăng yơh.