3

Klei Kmhal Klei Soh leh anăn klei Čang Hmăng

  1Kâo jing sa čô mnuih tuôm ƀuh leh klei knap mñai
   kbiă hriê mơ̆ng giê klei Aê Diê ngêñ.
  2Ñu atăt gai kâo leh brei kâo êbat
   hlăm klei mmăt amâo mâo klei mngač ôh;
  3sĭt nik ñu yơr kngan ñu bi kdơ̆ng hŏng kâo
   nanao, nanao jih hruê.
  4Ñu brei kđeh leh anăn klĭt kâo tĭ rai,
   leh anăn bi joh klang kâo.
  5Ñu wang kâo leh anăn guôm kâo
   hŏng klei ênguôt ktrŏ leh anăn klei knap mñai.
  6Ñu brei kâo dôk leh hlăm anôk mmăt
   msĕ si mnuih djiê mơ̆ng sui leh.
  7Ñu bư̆ leh mnư̆ jŭm dar kâo, snăn kâo amâo dưi đuĕ ôh;
   ñu kă leh kâo hŏng klei săng đai ktrŏ.
  8Wăt tơdah kâo iêu leh anăn kwưh kơ klei đru,
   ñu hngah amâo hmư̆ ôh klei kâo wah lač.
  9Ñu bi gun êlan kâo hŏng boh tâo arăng krah leh,
   ñu brei leh êlan kâo jing wê.
  10Ñu jing kơ kâo msĕ si sa drei kgâo dôk buôn kăp mă,
   msĕ si sa drei êmông gu dôk kŭp lua anôk hgăm.
  11Ñu bi weh êlan kâo leh anăn hiêk kâo đơ điêt;
   ñu lui kâo dôk hjăn.
  12Ñu ƀêč hna ñu
   leh anăn brei kâo jing mnơ̆ng ñu čiăng mnah.
  13Ñu mnah ƀrăm mơ̆ng đĭng tiông ñu
   djŏ kma hlăm tiê kơiêng kâo;
  14kâo jing leh mnơ̆ng jih jang phung ƀuôn sang djă djik djak,
   jih hruê diñu mmuñ mưč kơ kâo.
  15Ñu bi bŏ kâo leh hŏng klei ênguôt phĭ,
   ñu bi trei bŏ kâo hŏng kyâo brŭ.
  16Ñu bi joh êgei kâo hŏng boh tâo,
   leh anăn juă lin kâo hlăm ƀruih lăn.
  17Ih mđuĕ leh mngăt kâo kbưi mơ̆ng klei êđăp ênang,
   kâo wơr bĭt leh ya jing klei jăk mơak.
  18Snăn kâo lač, “Klei ktang leh anăn klei kâo čang hmăng kơ Yêhôwa rai luč jih.”
  19Kâo hdơr kơ klei knap mñai leh anăn klei kâo hiu rưng,
   jing kyâo brŭ leh anăn klei ênguôt phĭ!
  20Kâo hdơr nanao kơ klei anăn,
   leh anăn mngăt kâo dlưh ai.
  21Ƀiădah klei anei kâo bi mĭn,
   snăn yơh kâo mâo klei čang hmăng:
  22kyua klei khăp sĭt suôr Yêhôwa, hmei amâo tuôm tuč ruê̆ ôh,
   klei ñu pap amâo tuôm kƀah ôh;
  23jih klei anăn jing mrâo grăp aguah;
   klei sĭt suôr ih jing prŏng snăk.
  24Mngăt kâo lač, “Yêhôwa jing ngăn dưn kơ kâo, snăn kâo srăng čang hmăng kơ ñu.”
  25Yêhôwa jing jăk kơ hlei pô dôk čang guôn ñu,
   kơ hlei pô tui duah ñu.
  26Jing klei jăk dôk čang guôn hŏng klei ñăt kriêp
   klei bi mtlaih mơ̆ng Yêhôwa.
  27Jing klei jăk kơ sa čô mnuih gui knông êjai ñu hlăk ai.
  28Brei ñu dôk gŭ hjăn leh anăn ñăt kriêp,
   kyuadah Yêhôwa brei klei anăn truh kơ ñu;
  29brei ñu kŭp ƀô̆ ti ƀruih lăn —
   năng ai ăt dưi mâo klei čang hmăng.
  30Brei ñu jao miêng ñu kơ pô čăm,
   leh anăn tŭ klei arăng bi hêñ.
  31Kyuadah Yêhôwa amâo srăng hngah nanao ôh,
  32wăt tơdah ñu bi truh klei ênguôt,
   ñu srăng pap brei tui si klei khăp sĭt suôr ñu êbeh dlai.
  33Amâo djŏ hŏng klei čŏng čiăng ôh ñu bi knap
   amâodah bi ênguôt phung anak mnuih.
  34Čiăng juă lin ti gŭ jơ̆ng
   jih jang phung mnă hlăm lăn čar,
  35čiăng hngah klei kpă kơ sa čô mnuih
   ti anăp Pô Ti Dlông Hĭn,
  36Čiăng mplư bi luč klei găl sa čô mnuih,
   Yêhôwa amâo tŭ ôh jih klei anăn.
  37Hlei dưi mtă leh anăn klei anăn truh sĭt,
   tơdah Yêhôwa amâo mtă ôh klei anăn?
  38Amâo djŏ hĕ mơ̆ng ƀăng êgei Pô Ti Dlông Hĭn
   kbiă hriê klei jăk leh anăn klei jhat?
  39Si ngă sa čô mnuih hdĭp srăng blŭ dŭñ dŭñ
   kơ klei bi kmhal klei soh ñu?
  40Brei drei lông dlăng leh anăn ksiêm êlan drei,
   leh anăn lŏ wĭt kơ Yêhôwa!
  41Brei drei yơr kngan leh anăn ai tiê duah Aê Diê hlăm adiê
   leh anăn wah lač kơ ñu:
  42“Hmei ngă soh leh anăn bi kdơ̆ng leh,
   leh anăn ih amâo pap brei ôh.
  43Ih guôm leh ih pô hŏng klei ngêñ leh anăn tiŏ hmei leh,
   bi mdjiê hmei leh amâo mâo klei pap ôh.
  44Ih guôm ih pô hŏng knam
   tơl klei wah lač amâo dưi găn truh kơ ih ôh.
  45Ih mjing hmei leh mnơ̆ng čhŏ leh anăn djah
   ti krah phung ƀuôn sang.
  46Jih jang phung roh hmei mưč kơ hmei.
  47Klei huĭ leh anăn ƀăng êlam truh leh kơ hmei,
   wăt mâo klei bi luč leh anăn klei bi rai msĕ mơh.”
  48Ală kâo ƀlĕ êa ală lu msĕ si hnoh êa
   kyuadah klei bi rai truh kơ phung ƀuôn sang kâo.
  49Ală kâo srăng ƀlĕ êa amâo mdei ôh,
  50tơl Yêhôwa mơ̆ng adiê iêp dlăng leh anăn ƀuh.
  51Klei kâo ƀuh bi ênguôt mngăt kâo,
   kyua klei truh kơ jih jang phung mniê ƀuôn kâo.
  52Phung roh kâo duah mnah kâo msĕ si duah mnah sa drei čĭm,
   phung anăn jing phung roh kâo amâo mâo klei.
  53Diñu dlăm kâo hdĭp hlăm ƀăng êlam
   leh anăn bhĭr boh tâo ti kâo;
  54êa guôm klŭn boh kŏ kâo;
   kâo lač, “Kâo luč leh.”
  55“Kâo iêu wah lač kơ anăn ih, Ơ Yêhôwa,
   mơ̆ng anôk êlam hlăm ƀăng.
  56Ih hmư̆ leh klei kâo kwưh:
   ‘Đăm kăt hĕ knga ih kơ klei kâo ur kwưh kơ klei đru.’
  57Ih hriê giăm kâo leh tơdah kâo iêu wah lač kơ ih;
   ih lač leh, ‘Đăm huĭ ôh!’
  58Ih mgang leh kđi kâo, Ơ Yêhôwa,
   ih bi tui leh klei hdĭp kâo.
  59Ih ƀuh leh klei jhat arăng ngă kơ kâo, Ơ Yêhôwa;
   brei ih phat brei kđi kâo.
  60Ih ƀuh leh jih jang mnêč klei diñu rŭ ênua,
   jih jang klei diñu čiăng ngă kơ kâo.
  61Ih hmư̆ leh klei diñu djă djik djak kơ kâo, Ơ Yêhôwa,
   jih jang klei diñu čiăng ngă kơ kâo.
  62Phung roh hŏng kâo blŭ leh anăn mĭn klei jhat
   bi kdơ̆ng hŏng kâo jih hruê.
  63Dlăng bĕ, thâodah diñu dôk gŭ amâodah dôk dơ̆ng,
   diñu mmuñ mưč kơ kâo.
  64Brei ih bi wĭt kơ diñu, Ơ Yêhôwa,
   tui si bruă kngan diñu ngă leh.
  65Brei ih bi khăng ai tiê diñu,
   brei ih tăm pah kơ diñu.
  66Brei ih tiŏ diñu hŏng klei ngêñ leh anăn bi rai hĕ diñu
   mơ̆ng ti gŭ phung adiê ih, Ơ Yêhôwa.”