5

Klei Wah Lač Akâo Klei Pap Brei

  1Ơ Yêhôwa, hdơr bĕ kơ klei truh kơ hmei;
   dlăng leh anăn ƀuh klei hêñ hmei!
  2Ngăn dưn hmei bha leh phung tue,
   phung tue plah mă leh sang hmei.
  3Hmei jing leh anak êrĭt, amâo mâo ama ôh;
   amĭ hmei jing mniê djiê ung.
  4Hmei blei êa čiăng mnăm,
   hmei blei wăt djuh mơh.
  5Phung tiŏ hmei hmao leh hmei!
   Hmei êmăn, amâo mâo mdei ôh.
  6Hmei mŭt leh phung Êjip leh anăn phung Asiri,
   čiăng bi mâo djăp mnơ̆ng ƀơ̆ng huă.
  7Phung aê hmei ngă soh leh, diñu djiê leh,
   leh anăn hmei gui klei wê diñu.
  8Phung hlŭn jing khua kơ hmei;
   amâo mâo pô bi mtlaih hmei mơ̆ng kngan diñu ôh.
  9Hmei săn asei mlei čiăng bi mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă,
   kyua arăng kăp bi mdjiê hmei hŏng đao gưm hlăm kdrăn tač.
  10Klĭt hmei hlơr msĕ si kpur
   kyua ư̆ êpa tơl êngoh.
  11Arăng gô̆ phung mniê hlăm ƀuôn Siôn,
   wăt phung mniê êra hrông hlăm ƀuôn čar Yuđa.
  12Arăng kă yuôl phung khua ti kngan digơ̆,
   arăng amâo mpŭ ôh kơ phung mduôn.
  13Arăng mgô̆ phung êkei hlăk ai kwă êsŭng;
   leh anăn phung êkei êdam êbat ting ring rang kyua klam djuh ktrŏ đei.
  14Phung êkei mduôn đuĕ amâo lŏ nao kơ ƀăng jang ƀuôn ôh,
   phung êkei êdam amâo lŏ mmuñ ôh.
  15Klei mơak hlăm ai tiê hmei đuĕ leh,
   klei hmei kdŏ jing hĕ leh klei kơŭ kyăm.
  16Đuôn mtao lĕ leh mơ̆ng boh kŏ hmei;
   knap mñai yơh kơ hmei, kyuadah hmei ngă soh leh!
  17Kyua klei anei ai tiê hmei djiê hwăt,
   kyua klei anei ală hmei dliu leh,
  18kyua čư̆ Siôn jing ênguôl leh,
   phung asâo tan êrô hiu tinăn.
  19Ƀiădah ih, Ơ Yêhôwa, kiă kriê nanao hlŏng lar;
   jhưng mtao ih ăt dôk nanao hlăm jih jang ênuk.
  20Si ngă ih wơr bĭt hĕ hmei nanao?
   Si ngă ih hngah kơ hmei sui leh?
  21Lŏ bi wĭt hmei bĕ, Ơ Yêhôwa, čiăng kơ hmei dưi lŏ wĭt;
   lŏ bi mrâo bĕ hruê hmei msĕ si mphŭn dô!
  22Amâodah ih tuôm hngah kơ hmei hlŏng lar mơ̆?
   Ih ăl kơ hmei êgao hnơ̆ng mơ̆?