27

  1Tsis txhob khav txog tagkis
   rau qhov koj tsis paub tias
  ib hnub yuav muaj
   xwm txheej dabtsi tshwm los.
  2Cia lwm tus qhuas koj,
   tsis txhob cia koj lub qhov ncauj rov qhuas koj.
  Cia luag qhuas,
   tsis txhob cia koj daim tawv ncauj qhuas.
  3Pob zeb kuj hnyav thiab xuab zeb kuj hnyav,
   qhov uas tus neeg ruam pheej zes luag
   tseem hnyav dua ob yam no huvsi.
  4Kev npau taws kuj ua nruj ua tsiv,
   kev chim kuj nyab kiag,
   tiamsis leejtwg thev tau kev khib siab?
  5Raug luag ntuas tab meeg
   kuj zoo dua li luag hlub yus twjywm xwb.
  6Phoojywg ntaus yus kuj tso siab tau,
   tiamsis yeeb ncuab mas nwj ntau dhau.
  7Tus uas noj tsau lawm,
   zib ntab nws kuj dhuav,
  tiamsis tus uas tshaib
   mas txhua yam uas iab kuj qab zib.
  8Tus uas khiav tawm ntawm nws lub tsev mus,
   kuj zoo li tus noog uas khiav
   tawm hauv lub zes mus.
  9Roj thiab tshuaj tsw qab ua rau zoo siab,
   tiamsis phoojywg lo lus ntuas uas qab zib
   ua rau lub siab kaj.
  10Tsis txhob tso koj tej kwvluag
   thiab koj txiv tej kwvluag tseg.
  Hnub uas koj raug ceeblaj
   tsis txhob mus rau koj tej kwvtij tsev.
  Tej phoojywg uas nyob ze
   zoo dua tej kwvtij uas nyob deb.
  11Kuv tub 'e, cia li ntse
   thiab ua rau kuv zoo siab,
  xwv kuv thiaj li teb tau
   cov neeg uas thuam kuv.
  12Tus uas paub tab pom xwm txheej phem
   ces nws tsiv nraim lawm,
  tiamsis tus tsis thoob tsib
   tseem phoom qas qees mus thiaj raug ceeblaj.
  13Cia li txais lub tsho
   ntawm tus uas muab qhwv lwm tus li nuj nqes,
  thiab cia li khaws tej tiv thawj
   uas nws muab qhwv lwm tus.
  14Tus uas sawv ntxov tsaus ntuj nti mus
   foom koob hmoov nrov nrov rau kwvtij zej zog,
  luag yuav suav tias
   tej lus ntawd yog foom tsis zoo.
  15Los nag tshauv ib hnub
   dej nrog tuj tauv tsis tu li cas,
   tus pojniam tsawm taus zoo ib yam li ntawd.
  16Qhov uas cheem nws
   kuj ib yam li cheem cua xwb,
  lossis zoo ib yam li txhais tes xis
   tuav tsis tau roj.
  17Muab hlau txhuam tau hlau ntse,
   neeg ib leeg kuj qhia tau ib leeg kom ntse.
  18Tus uas tu tej txiv cev
   kuj yuav tau noj cov txiv ntawd,
  tus qhev uas tu nws tus lospav zoo
   yuav tau koob meej.
  19Neeg pom neeg lub plhu hauv dej li cas,
   mas saib tej uas neeg xav
   kuj pom tias neeg lub siab zoo li cas.
  20Tub tuag teb thiab qhov puam tsuaj
   txhaws tsis paub puv li,
  thiab tej uas neeg lub qhov muag ntshaw
   kuj tsis txawj txaus.
  21Lub yeej vub siv nchuav cov tseem nyiaj,
   lub cub thee siv nchuav cov tseem kub,
   tej lus qhuas yog sim neeg lub siab.
  22Txawm yog muab tus neeg ruam
   tuav xyaw qoob rau hauv qhov cos
   los nws txojkev ruam tsis tawm mus.
  23Koj yuav tsum paub koj pab tshis pab yaj
   nyob zoo li cas,
   thiab ua tib zoo saib koj pab nyuj,
  24rau qhov tej txhab nyiaj
   yuav tsis nyob mus ib txhis,
  thiab lub mom vajntxwv yuav tsis nyob
   rau txhua tiam neeg.
  25Thaum hlais tej nroj uas qhuav tag lawm
   mas hlav dua zaub tshiab tuaj,
   thiab thaum sau tej zaub pem roob tag lawm,
  26mas koj yuav tau tsho hnav
   ntawm menyuam yaj
   thiab yuav tau nqe yuav teb ntawm tshis.
  27Yuav muaj kua mis tshis txaus ua zaub mov
   rau koj thiab koj tsev neeg tau noj,
   thiab yug tau koj tej nkauj qhev.