27

1 Đăm bi mni kơ hruê mgi ôh,
   kyuadah ih amâo thâo ôh ya srăng truh grăp hruê.
  2Brei pô mkăn bi mni kơ ih, leh anăn amâo djŏ ƀăng êgei ih pô ôh,
   sa čô tue, amâo djŏ êlah ih pô ôh.
  3Boh tâo jing ktrŏ leh anăn čuah jing ktrŏ mơh,
   ƀiădah klei mnuih mluk ngêñ jing ktrŏ hĭn kơ jih dua.
  4Klei ngêñ jing jhat ƀai, leh anăn klei ăl jing msĕ si êa kluh,
   ƀiădah hlei pô dưi tŭ klei nač?
  5Klei ƀuah ti anăp jing yuôm hĭn
   kơ klei khăp mdăp.
  6Klei sa čô mah jiăng bi êka jing năng knang hĭn,
   kơ êbâo klei pô roh čŭm.
  7Hlei pô trei leh juă êa hnuê ti gŭ jơ̆ng,
   ƀiădah kơ hlei pô êpa wăt mnơ̆ng phĭ jing mmih kơ ñu.
  8Msĕ si čĭm đuĕ kbưi mơ̆ng hruh ñu,
   msĕ snăn mơh mnuih hiu rưng mơ̆ng sang ñu.
  9Êa ƀâo mngưi leh anăn mnơ̆ng ƀâo mngưi čuh bi mơak kơ ai tiê,
   msĕ snăn mơh klei mah jiăng bi kčĕ.
  10Đăm lui ôh mah jiăng ih leh anăn mah jiăng ama ih,
   leh anăn đăm nao ôh kơ sang ayŏng adei ih êjai ih mâo klei rŭng răng.
   Sa čô riêng gah dôk giăm jing jăk hĭn kơ ayŏng adei dôk kbưi.
  11Ơ anak kâo, brei ih mâo klei thâo mĭn, leh anăn bi mơak kơ ai tiê kâo,
   snăn kâo dưi lŏ wĭt lač kơ hlei pô ƀuah kâo.
  12Mnuih thâo răng ƀuh klei jhat leh anăn đuĕ dăp,
   ƀiădah phung mluk hlŏng nao phă anăp leh anăn tŭ klei knap mñai.
  13Djă pioh čhiăm ao sa čô tue čiăng ngă klei rơ̆ng,
   leh anăn brei ñu mâo mnơ̆ng mgơ̆ng mơ̆ng pô rơ̆ng kơ mniê tue.
  14Hlei pô mdih aguah ưm čiăng hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ mah jiăng ñu hŏng asăp kraih ktang,
   arăng srăng yap jing pô tăm pah.
  15Sa čô mô̆ kreh mneh msao
   jing msĕ si ênai êa rôč nanao êjai hjan.
  16Hlei pô čiăng ghă gơ̆ jing msĕ si ghă angĭn
   amâodah djă êa prăi ôliwơ hlăm kngan.
  17Msei asah mgoh msei,
   msĕ snăn mơh sa čô mnuih mjuăt mnuih mkăn.
  18Hlei pô kiă ana boh hra srăng ƀơ̆ng boh gơ̆,
   leh anăn hlei pô mgang khua ñu srăng mâo klei mpŭ.
  19Msĕ si dlăng ƀô̆ mta hlăm êa,
   snăn mơh ai tiê mnuih bi êdah si knuih ñu jing.
  20Ƀuôn Phung Djiê leh anăn Ƀăng Êlam amâo tuôm thâo trei ôh,
   msĕ snăn mơh ală mnuih kăn tuôm thâo hrăp rei.
  21Anôk bi lik pioh kơ prăk, kpur pui pioh kơ mah,
   ƀiădah arăng ksiêm sa čô mnuih tui si klei arăng bi mni kơ ñu.
  22Tơdah ih yua hlâo leh anăn tlê mnuih mluk hlăm êsŭng,
   bi lŭk hŏng braih, klei mluk ñu amâo srăng kbiă đuĕ mơ̆ng ñu ôh.

  23Brei ih thâo kral si biăp ih jing,
   brei ih răng kriê bi jăk êmô ih.
  24Kyuadah klei mdrŏng amâo dôk nanao ôh,
   kăn klei jing mtao srăng dôk hlŏng lar rei.
  25Rơ̆k krô đung đuĕ leh, rơ̆k mda bi êdah leh,
   leh anăn rơ̆k hlăm čư̆ arăng wiă ba,
  26êđai biăp srăng brei čhiăm ao kơ ih,
   leh anăn hŏng bê knô ih dưi blei hma.
  27Ih srăng mâo êa ksâo bê djăp kơ mnơ̆ng ih ƀơ̆ng huă,
   wăt kơ phung mnuih hlăm sang ih,
   leh anăn kơ phung dĭng buăl mniê ih.