27

  1Tsw xob khaav txug pigkig
   tsua qhov koj tsw paub tas ib nub
   yuav muaj xwm txheej daabtsw tshwm lug.
  2Ca lwm tug qhuas koj,
   tsw xob ca koj lub qhov ncauj rov qhuas koj.
  Ca luas qhuas,
   tsw xob ca koj daim tawv ncauj qhuas.
  3Pob zeb kuj nyaav hab xuab zeb kuj nyaav,
   qhov kws tug tuabneeg ruag pheej zwg luas
   tseed nyaav dua ob yaam nuav huvsw.
  4Kev npau tawg kuj ua nruj ua tswv,
   kev chim kuj nyaab hlo,
   tassws leejtwg thev tau kev khib sab?
  5Raug luas ntuag taab meeg
   kuj zoo dua le luas hlub yug tuabywv xwb.
  6Phoojywg ntaus yug kuj tso sab tau,
   tassws yeeb ncuab mas nwj ntau dhau.
  7Tug kws noj tsau lawm,
   zwb ntaab nwg kuj dhuav,
  tassws tug kws tshaib
   mas txhua yaam kws ab kuj qaab zwb.
  8Tug kws tswv tawm ntawm nwg lub tsev moog,
   kuj zoo le tug noog kws tswv tawm
   huv lub zeg moog.
  9Roj hab tshuaj tsw qaab ua rua zoo sab,
   tassws phoojywg lu lug ntuag kws qaab zwb
   ua rua lub sab kaaj.
  10Tsw xob tso koj tej kwvluag
   hab koj txwv tej kwvluag tseg.
  Nub kws koj raug ceblaaj
   tsw xob moog rua koj tej kwvtij tsev.
  Tej phoojywg kws nyob ze
   zoo dua tej kwvtij kws nyob deb.
  11Kuv tub 'e, ca le ntse hab ua rua kuv zoo sab,
   sub kuv txhad le teb tau
   cov tuabneeg kws thuaj kuv.
  12Tug kws paub taab pum xwm txheej phem
   tes nwg tswv nraim lawm,
  tassws tug tsw thoob tswb tseed
   phoom quas qeeg moog txhad raug ceblaaj.
  13Ca le txais lub tsho
   ntawm tug kws muab laav lwm tug le nuj nqes,
  hab ca le khaws tej tiv thawj
   kws nwg muab laav lwm tug.
  14Tug kws sawv ntxuv tsaus ntuj nti moog
   foom koob moov nrov nrov rua kwvtij zej zog,
   luas yuav suav tas tej lug hov yog foom tsw zoo.
  15Naag lug kua tshauv
   ib nub dej nrug tuj tawv tsw tu le caag,
   tug quaspuj tsawm taug zoo ib yaam le ntawd.
  16Qhov kws cheem nwg
   kuj ib yaam le cheem cua xwb,
  lossws zoo ib yaam le txhais teg xws
   tuav tsw tau roj.
  17Muab hlau txhuam tau hlau ntse,
   tuabneeg ib leeg kuj qha tau ib leeg kuas ntse.
  18Tug kws tu tej txwv cua
   kuj yuav tau noj cov txwv ntawd,
  tug qhev kws tu nwg tug lospaav zoo
   yuav tau koob meej.
  19Tuabneeg pum tuabneeg lub plhu
   huv dej le caag,
  mas saib tej kws tuabneeg xaav
   kuj pum tas tuabneeg lub sab zoo le caag.
  20Tub tuag teb hab qhov puam tsuaj
   txhaws tsw paub puv le,
  hab tej kws tuabneeg lub qhov muag ntshaw
   kuj tsw txawj txaus.
  21Lub yeej vub swv nchuav cov tseem nyaj,
   lub cub thee swv nchuav cov tseem kub,
   tej lug qhuas yog swm tuabneeg lub sab.
  22Txawm yog muab tug tuabneeg ruag
   tuav xyaw qoob rua huv qhov cug
   los nwg txujkev ruag tsw tawm moog.
  23Koj yuav tsum paub koj paab tshws
   paab yaaj nyob zoo le caag,
   hab ua tuab zoo saib koj paab nyuj,
  24tsua qhov tej txhaab nyaj
   yuav tsw nyob moog ib txhws,
  hab lub mom vaajntxwv
   yuav tsw nyob rua txhua tam tuabneeg.
  25Thaus hlais tej nroj kws qhuav taag lawm
   mas hlaav dua zaub tshab tuaj,
   hab thaus sau tej zaub peg roob taag lawm,
  26mas koj yuav tau tsho naav
   ntawm mivnyuas yaaj
   hab yuav tau nqe yuav teb ntawm tshws.
  27Yuav muaj kua mig tshws
   txaus ua zaub mov rua koj
  hab koj tsev tuabneeg tau noj,
   hab yug tau koj tej nkauj qhev.