27

  1Anăm pơư pơang ôh kơ tơlơi bruă ih či ngă amăng hrơi pơgi,
   yuakơ ih ƀu thâo ôh hơget tơlơi hrơi anŭn či ba rai.
  2Anăm brơi kơ amăng bah ih pơư pơang kơ ih pô ôh, samơ̆ lui brơi bĕ kơ arăng pơư pơang kơ ih,
   tơdah arăng pơkŏn ngă tơlơi anŭn jing hiam yơh, samơ̆ ƀu hiam ôh tơdah tơƀông bah ih pô ngă.

  3Boh pơtâo hăng čuah jing kơtraŏ yơh kiăng kơ gui,
   samơ̆ tơlơi pơčôih mơ̆ng mơnuih mlŭk jing tơlơi kơtraŏ hloh kơ dua mơta gơnam anŭn kiăng kơ gui yơh.
  4Pô hil jing kar hăng hlô mơnơ̆ng kheñ đet laih anŭn pô ƀrŭk hil kar hăng ia rô blai yơh,
   samơ̆ ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi dŏ grơ̆ng hăng pô rơkơi ga̱r.

  5Sa tơlơi ƀuăh pơtô rơđah rơđo̱ng kơ sa čô gơyut
   jing hiam hloh kơ sa tơlơi khăp hơeng pơdŏp hơgŏm ƀu pơrơđah ôh.
  6Sa čô mơnuih dưi đaŏ kơnang kơ gơyut gơyâo ƀuăh pơtô kơ ñu,
   samơ̆ tơlơi čum čit mơ̆ng mơnuih rŏh ayăt jing kơnơ̆ng kơ pleč ƀlŏr đôč yơh.

  7Tơdang mơnuih trơi laih, wơ̆t tơdah ia hơni hiam, ñu ăt hơngah hĭ mơ̆n;
   samơ̆ bơ kơ mơnuih ư̆ rơpa, wơ̆t tơdah hơget tơlơi jing phĭ̱, ăt jing gơnam ƀơ̆ng jơma̱n mơ̆n.

  8Mơnuih khŏm đuaĭ hyu ataih hĭ mơ̆ng sang ñu
   jing kar hăng čim khŏm pŏr hyu jrôk ataih hĭ mơ̆ng hruh ñu yơh.

  9Tơlơi djru pơmĭn mơ̆ng gơyut gơyâo ba rai tơlơi mơak,
   kar hăng ia ƀâo mơngưi laih anŭn jrao ƀâo hiam pơmơak kơ pran jua yơh.

  10Anăm đuaĭ lui hĭ ôh gơyut ih laih anŭn gơyut ama ih,
   laih anŭn anăm đuaĭ nao pơ sang ayŏng adơi ih ataih ôh tơdang tơlơi răm rai truh tơl ƀơi ih,
   yuakơ hiam hloh nao kơnang kơ pô gơyut dŏ jĕ ih anŭn hloh kơ nao kơnang kơ ayŏng adơi ih dŏ ataih mơ̆ng ih.

  11Ơ dăm, jing hĭ rơgơi bĕ! Tui anŭn, ih či pơmơak kơ pran jua kâo,
   laih anŭn tơdang hlơi pô djik djak kơ kâo, kâo dưi pơư ih kơ pô anŭn yơh.

  12Mơnuih răng pơñen ƀuh tơlơi hyưt huĭ laih anŭn pơpĕ đuaĭ hĭ,
   samơ̆ mơnuih ƀu thâo phe pho mŭt nao amăng tơlơi anŭn laih anŭn tŭ ruă nuă yơh.

  13Tơdah sa čô pơkơjăp kơ mơnuih tuai, mă djă̱ lui bĕ ao jao ñu,
   sĭt ih khŏm djă̱ kơ̆ng lui bĕ ao anŭn huĭdah pô tuai anŭn ƀu kla ôh.

  14Tơdah hlơi pô pơhiăp ju̱m čơkă kraih hăng pô re̱ng gah ñu amăng mơguah ưm,
   pô anŭn či yap tơlơi ñu ngă anŭn jing kar hăng tơlơi hơtŏm păh yơh.

  15Sa čô bơnai juăt pơrơdjơ̆ pơrơsao
   jing hrup hăng ia tơdjŏh ƀlĕ amăng sang nanao amăng hrơi hơjan yơh.
  16Kiăng kơ rơkơi pơkhư̆ hĭ bơnai ñu anŭn jing tơnap biă mă yơh
   jing tơnap hloh kơ pơgăn hĭ angĭn ƀôdah păn mă ia rơmuă ƀơi tơngan yơh.

  17Tơdah dua čô mơnuih pơtô pơhrăm kơ tơdruă, tơlơi thâo rơđah abih dua gơñu jing tơma,
   jing kar hăng pơsơi săh tơma kơ pơsơi yơh.

  18Hlơi pô răng wai brơi tơlơi bruă khua ñu, ñu anŭn či hơmâo tơlơi pơpŭ pơyom mơ̆ng khua ñu yơh,
   pô răk wai khul kơyâo hra, či ƀơ̆ng boh kơyâo hra anŭn yơh.

  19Jua pơmĭn mơnuih pơrơđah hĭ kơnuih ñu pô
   jing hrup hăng ia pơdah pơčrang ƀô̆ mơta yơh.

  20Ƀing mơnuih mơnam mơta amoaih kiăng gơñu kơ dram gơnam ƀu thâo hrăp ôh,
   kar hăng anih ƀing djai Seôl ƀu či bă hrăp ôh.

  21Tơlơi lông lăng kơ mơnuih jing mơ̆ng tơlơi arăng pơpŭ pơyom kơ ñu,
   kar hăng mơnuih mơnam čruih pơrơgoh amrăk hăng mah amăng gŏ tuh yơh.

  22Wơ̆t tơdah ih juă jơlit mơnuih mlŭk amăng rơsŭng jơlit
   jing kar hăng juă jơlit braih mơ̆ng hơkam,
   samơ̆ ih ƀu dưi mă pơđuaĭ hĭ ôh tơlơi kơmlư mơ̆ng mơnuih mlŭk anŭn.

  23Brơi ih thâo sĭt bĕ anih hơdip hơdơ̆ng khul triu bơbe ih,
   pơñen răk rong brơi hiam bĕ khul rơmô ih.
  24Ih khŏm ngă tui anŭn yuakơ tơlơi pơdrŏng ƀu či dŏ dơnơ̆ng hlŏng lar ôh,
   wơ̆t tơdah gơnam yom biă mă kar hăng đoăn pơtao kŏn pơkơjăp lơi kơ abih bang rơnŭk hơdip.
  25Samơ̆ tơdơi kơ ih yuă laih rơ̆k krô kơ hlô mơnơ̆ng, rơ̆k mơda yơh či čă rai,
   laih anŭn ih ăt dưi pơƀut glaĭ mơ̆n rơ̆k mơ̆ng tơdron đang amăng čư̆ čan.
  26Giŏng anŭn, blâo khul ană triu ih dưi yua mơñam ƀôdah pơkra ao,
   laih anŭn nua bơbe tơno yua kiăng blơi đang hơma yơh.
  27Ih či hơmâo bă blai ia tơsâo bơbe ania
   kiăng kơ čem rong abih sang anŏ ih
   laih anŭn ăt kiăng kơ rong ba ƀing ding kơna đah kơmơi ih mơ̆n.