27

1Tsis txhob khav rau tagkis. Koj twb tsis paub hais tias thaum tseem tsis tau txog tagkis yuav muaj xwm dabtsi.
2Cia lwm tus thiab tej qhua qhuas koj, koj tsis txhob rov qhuas koj.
3Tej kev nyuaj siab uas cov neeg ruam rhawv muaj hnyav dua pobzeb thiab suabzeb.
4Kev chim yog kev nruj tsiv thiab kev puastsuaj, tiamsis txojkev khib tseem phem heev dua.
5Tabmeeg sib qhia zoo dua li cia nws xav hais tias koj tsis quavntsej nws.
6Koj tus phoojywg ua rau koj mob siab tsis txog txij twg, tiamsis thaum koj tus yeebncuab cev tes puag koj xubpwg yuav tsum ceevfaj.
7Thaum koj tsau plab, txawm yog zib ntab los tsis xav noj lawm, tiamsis thaum koj tshaib plab, txawm yog noj zaub mov iab los yeej qab zib.
8Tus neeg uas ncaim nws lub tsev mus deb lawm, zoo ib yam li tus noog uas nrug deb ntawm nws lub zes.
9Roj thiab tshuaj tsw qab ua rau koj txaus siab heev, tiamsis kev nyuaj siab ua rau kev kaj siab ploj mus.
10Tsis txhob tso koj tej phoojywg lossis koj txiv tej phoojywg tseg. Thaum koj raug kev nyuaj siab, tsis txhob mus cuag koj cov kwvtij uas nyob deb, tej phoojywg zejzog uas nyob ze tseem pab tau koj dua cov kwvtij uas nyob deb.
11Metub, cia li ua neeg ntse, kuv thiaj yuav zoo siab thiab muaj lus teb tej neeg uas saib tsis taus kuv.
12Tus neeg paub qabhau pom tej xwm uas yuav raug nws, nws txawm zam kev lawm, tiamsis tus neeg ruam too hau ntsoov mus rau qhov ntawd, thaum uas nws tau chaw ti nws mam li xeev xwm.
13Yog tus neeg ruam mus coglus them lwm tus tej nuj nqi, yuav tau kom muab nws tej qhov txhia chaw mus yuam nqi ua ntej.
14Yog koj mus tsa koj tus phoojywg thaum sawv ntxov, ces ib yam li yog koj cem nws ntag.
15Tus pojniam uas yws taus zoo ib yam li dej nag nrog tuj tauv. 16Koj yuav txwv tsis tau nws kom tsis txhob yws ib yam li koj txwv tsis tau cua lossis muab phoovtes cug roj.
17Hlau hov hlau li cas, tej neeg ib leeg kawm ntawm ib leeg ib yam li ntawd.
18Tu koj tej txiv ncuavpias kom zoo koj thiaj tau noj. Tus tubtxib uas tu nws tus tswv zoo yuav tau txais lus qhuas.
19Koj pom koj tus duab hauv dej li cas thiab koj lub siab xav li cas, ces koj tes haujlwm zoo li ntawd.
20Txojkev tuag txhaws tsis paub puv li cas, neeg txojkev ntshaw tsis paub txaus ib yam li ntawd.
21Nyiaj thiab kub muab hluavtaws sim; kev qhuas sim neeg lub siab.
22Txawm yog koj yuav muab tus neeg ruam ntaus tshuav tuag los nws tseem ruam nws li qub.
23Saib koj tej yaj tej nyuj kom zoo, 24rau qhov kev npluanuj tsis nyob mus ibtxhis. Txawm yog txhua haivneeg los yeej tsis nyob mus ibtxhis. 25Thaum koj sau tej zaub nyuj qhuav thiab hlais tej nyom pem tej ntav toj tas lawm, ces tej zaub twb pib hlav mos nyoos tuaj lawm. 26Koj muab tej plaub yaj los xaws ris tsho hnav thiab muab tej nyiaj uas koj muag tshis mus yuav teb. 27Dua li tej tshis uas seem cia tso kua mis yug koj thiab koj tsevneeg, thiab koj tej ntxhais qhev kom muaj noj muaj haus tsis tu.