15

Cây nho thật

1“Ta là cây nho thật, Cha ta trồng cây ấy. 2Cành nào trong ta không kết quả đều bị Ngài cắt bỏ. Ngài tỉa những cành ra trái để trái càng sai trĩu. 3Các con đã được Cha ta tỉa sửa do lời ta dạy bảo. 4Các con cứ sống trong ta, ta sẽ sống trong các con luôn. Cành nho không thể ra trái khi lìa thân cây, cũng vậy các con không thể tự kết quả một khi lìa khỏi ta.
5“Ta là cây nho, các con là cành. Người nào sống trong ta và được ta sống trong lòng sẽ kết quả dồi dào, vì ngoài ta các con chẳng làm chi được. 6Người nào rời khỏi ta sẽ bị vứt bỏ như những cành như bị cắt, phơi khô, người ta gom lại đốt. 7Nếu các con tiếp tục ở trong ta và lời ta ở trong các con, các con muốn xin gì được nấy. 8Các con kết nhiều quả, tỏ ra xứng đáng làm môn đệ ta, là các con đem vinh quang về cho Cha ta.
9“Ta yêu các con tha thiết như Cha yêu ta. Hãy cứ sống trong tình yêu của ta. 10Khi các con vâng giữ mệnh lệnh ta là các con tiếp tục sống trong tình yêu của ta, cũng như ta vâng giữ mệnh lệnh Cha và sống mãi trong tình yêu của Ngài. 11Ta dạy các con những điều ấy để các con được niềm vui của ta, và niềm vui của các con càng dư dật. 12Đây là mệnh lệnh ta: Các con hãy yêu nhau như ta đã yêu các con. 13Người có tình yêu lớn nhất là người hy sinh tính mạng vì bạn hữu. 14Nếu các con vâng giữ mệnh lệnh ta thì các con là bạn hữu ta. 15Ta không gọi các con là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết đường lối của chủ. Nhưng ta gọi các con là bạn hữu ta vì ta tiết lộ cho các con mọi điều Cha ta đã dạy.
16“Không phải các con đã chọn ta, nhưng ta đã chọn, bổ nhiệm và sai các con đi để đem lại thành quả lâu dài; nhờ đó, các con nhân Danh ta cầu xin Cha điều gì, Ngài sẽ ban cho các con. 17Ta muốn các con yêu nhau tha thiết.

Thế gian ghét người theo Chúa

18“Nếu người đời thù ghét các con, đừng quên họ đã thù ghét ta trước các con. 19Nếu các con là người của thế gian, các con sẽ được họ yêu mến, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì ta đã chọn lựa các con, nên họ thù ghét các con. 20Các con hãy nhớ lời ta dạy: Tôi tớ không hơn chủ.’ Nếu thế gian bức hại ta, họ cũng sẽ bức hại các con; nếu họ vâng giữ lời ta, họ cũng sẽ vâng giữ lời các con. 21Nhưng vì thù ghét Danh ta, họ sẽ bức hại các con, bởi họ không biết Đấng đã sai ta.
22“Nếu ta không đến giảng giải cho họ, thì họ không mắc tội. Nhưng bây giờ họ không còn lý do chữa tội được nữa. 23Người nào ghét ta cũng ghét Cha ta. 24Nếu ta không thực hiện trước mắt họ những phép lạ chẳng ai làm được, thì họ khỏi mắc tội. Nhưng họ đã thấy những việc ấy mà vẫn thù ghét ta và Cha ta. 25Đúng như lời Thánh kinh, ‘Họ ghét ta vô cớ!’ 26“Ta sẽ sai Đấng An ủi đến với các con, là Thần Chân lý ra từ Cha. Ngài sẽ làm chứng cho ta. 27Các con cũng sẽ làm chứng cho ta, vì các con đã ở với ta từ ban đầu.