15

Yêsu Jing Ana Boh Kriăk Ƀâo Sĭt

1Kâo jing ana boh kriăk ƀâo sĭt, leh anăn Ama kâo jing pô pla. 2Grăp adhan hlăm kâo amâo mboh ôh, Ñu mă khăt hĕ, leh anăn grăp adhan mboh, Ñu lŏ mkra khăt, čiăng kơ gơ̆ dưi mboh lu hĭn. 3Diih jing doh leh kyua klei blŭ kâo mtô leh kơ diih. 4Dôk bĕ hlăm kâo, leh anăn kâo dôk hlăm diih. Msĕ si adhan amâo dưi mboh hjăn ñu pô ôh, knŏng tơdah ñu dôk đuôm hŏng ana, msĕ snăn mơh kăn diih dưi mboh rei, knŏng tơdah diih dôk hlăm kâo. 5Kâo jing ana boh kriăk ƀâo, diih jing adhan. Hlei pô dôk hlăm kâo leh anăn kâo dôk hlăm ñu, ñu anăn srăng mboh lu. Kyuadah tơdah amâo mâo kâo, diih amâo dưi ngă sa klei ôh. 6Tơdah sa čô mnuih amâo dôk hlăm kâo ôh, Aê Diê hwiê ñu ti tač msĕ si arăng hwiê sa ƀĕ adhan, leh anăn ñu krô. Arăng bi kƀĭn adhan anăn leh anăn hwiê hlăm pui brei pui ƀơ̆ng jih. 7Tơdah diih dôk hlăm kâo, leh anăn klei kâo blŭ dôk hlăm diih, akâo bĕ ya klei diih čiăng, leh anăn arăng srăng ngă brei kơ diih. 8Kyuadah hlăm klei anei Ama kâo mâo klei guh kơang: tơdah diih mboh lu, snăn diih jing phung ƀĭng kna kâo. 9Msĕ si Ama khăp kơ kâo leh, snăn mơh kâo khăp leh kơ diih. Dôk bĕ hlăm klei kâo khăp. 10Tơdah diih djă pioh klei kâo mtă, diih srăng dôk hlăm klei kâo khăp, msĕ si kâo djă pioh leh klei Ama kâo mtă leh anăn dôk hlăm klei Ñu khăp. 11Jih klei anăn kâo lač leh kơ diih, čiăng kơ klei mơak kâo dưi dôk hlăm diih, leh anăn čiăng kơ klei mơak diih dưi jing klă ênŭm.
12Anei jing klei kâo mtă: Brei diih bi khăp hdơ̆ng diih msĕ si kâo khăp leh kơ diih. 13Amâo mâo pô dưi mâo klei khăp prŏng hĭn kơ anei: klei sa čô mnuih djiê kyua phung mah jiăng ñu. 14Diih jing phung mah jiăng kâo, tơdah diih ngă klei kâo mtă kơ diih. 15Kâo amâo lŏ pia kơ diih dĭng buăl ôh, kyuadah dĭng buăl amâo thâo ôh ya klei khua ñu ngă. Ƀiădah kâo pia kơ diih mah jiăng, kyuadah jih jang klei kâo hmư̆ mơ̆ng Ama, kâo bi êdah leh kơ diih. 16Diih amâo tuôm ruah kâo ôh, ƀiădah kâo ruah leh diih leh anăn pioh brei diih čiăng kơ diih nao leh anăn mboh, leh anăn brei boh diih ăt dôk; čiăng kơ ya klei diih akâo kơ Ama hlăm anăn kâo, Ñu dưi brei klei anăn kơ diih. 17Klei anei kâo mtă kơ diih: brei diih bi khăp hdơ̆ng diih.

Klei Phung Lăn Ala Bi Êmut

18“Tơdah lăn ala bi êmut kơ diih, brei diih thâo kơ lăn ala bi êmut leh kơ kâo êlâo. 19Tơdah diih jing phung lăn ala, lăn ala srăng khăp kơ phung ñu pô. Ƀiădah kyuadah diih amâo jing ôh phung lăn ala, kâo ruah leh diih mơ̆ng lăn ala, kyuanăn lăn ala bi êmut kơ diih. 20Hdơr bĕ klei kâo lač leh kơ diih, ‘Sa čô dĭng buăl amâo jing prŏng hĭn kơ khua ñu ôh.’ Tơdah diñu ngă jhat leh kơ kâo, diñu srăng ngă jhat kơ diih msĕ mơh. Tơdah diñu djă pioh klei kâo blŭ, diñu srăng djă pioh klei diih blŭ msĕ mơh. 21Ƀiădah diñu srăng ngă jih klei anăn kơ diih kyua kâo, kyuadah diñu amâo thâo kral ôh Pô tiŏ hriê kâo. 22Tơdah kâo amâo hriê leh anăn blŭ kơ diñu, diñu amâo mâo klei soh ôh. Ƀiădah ară anei diñu amâo dưi hngah klei soh diñu ôh. 23Hlei pô bi êmut kơ kâo, bi êmut kơ Ama kâo msĕ mơh. 24Tơdah kâo amâo tuôm ngă ti krah diñu bruă pô mkăn amâo tuôm ngă, diñu amâo mâo klei soh ôh. Ƀiădah ară anei diñu ƀuh, leh anăn bi êmut leh kơ kâo wăt kơ Ama kâo. 25Klei anăn truh leh čiăng bi sĭt klei blŭ čih leh hlăm klei bhiăn diñu, ‘Diñu bi êmut kơ kâo leh amâo mâo klei ôh.’ 26Tơdah Pô Đru truh, Pô kâo srăng tiŏ hriê kơ diih mơ̆ng Ama, jing Mngăt Myang klei sĭt nik, Pô kbiă hriê mơ̆ng Ama, Ñu yơh srăng hưn bi sĭt kơ kâo. 27Leh anăn diih msĕ mơh jing phung hưn bi sĭt, kyuadah diih dôk leh mbĭt hŏng kâo mơ̆ng mphŭn dơ̆ng.”