15

Yexu yog tsob tseem txwv maab

1“Kuv yog tsob tseem txwv maab, hab kuv leej Txwv yog tug kws tu. 2Txhua ceg huv kuv kws tsw txw txwv nwg yuav muab txav pov tseg, hab txhua ceg kws txw txwv nwg yuav muab taav kuas yimfuab txw ntau heev. 3Mej tub raug ntxuav kuas dawb huv ntawm tej lug kws kuv has rua mej lawm. 4Mej ca le nyob ruaj rua huv kuv hab kuv yuav nyob rua huv mej. Tug ceg kws nyob ib caag yuav txw txwv tsw tau, tsuas yog koom lub hauv paug txhad txw tau. Mej kuj ib yaam nkaus, yog mej tsw nyob ruaj rua huv kuv, mej yuav txw txwv tsw tau. 5Kuv yog lub hauv paug txwv maab, mej yog cov ceg. Tug kws nyob ruaj rua huv kuv hab kuv nyob huv nwg, tug hov yuav txw txwv ntau. Yog mej ncaim ntawm kuv lawm mej yuav ua tsw tau ib yaam daabtsw le. 6Yog leejtwg tsw nyob ruaj rua huv kuv, tug hov yuav raug muab txav pov tseg ib yaam le tej ceg hab yuav qhuav taag. Tej ceg hov yuav raug muab sau moog nrum rua huv suavtawg hlawv kub nyab taag.
7“Yog mej nyob ruaj rua huv kuv hab kuv tej lug nyob ruaj huv mej lawm, mej ca le thov yaam twg kws mej xaav yuav mas mej yuav tau yaam ntawd. 8Yog mej tawg paaj txw txwv ntau txhad ua kuv le thwjtim, qhov ntawd yuav ua rua kuv leej Txwv tau koob meej. 9Leej Txwv hlub kuv le caag, kuv kuj hlub mej ib yaam le ntawd. Mej ca le nyob ruaj rua huv kuv txujkev hlub. 10Yog mej tuav rawv kuv tej lug nkaw mej kuj nyob ruaj rua huv kuv txujkev hlub ib yaam le kuv tuav rawv kuv Txwv tej lug nkaw hab nyob ruaj huv nwg txujkev hlub. 11Kuv has tej nuav rua mej lawm sub kuv txujkev xyiv faab txhad nyob huv mej hab mej txhad muaj txujkev xyiv faab puv npo.
12“Kuv nkaw lug tseg rua mej tas mej ib leeg yuav tsum hlub ib leeg ib yaam le kuv hlub mej. 13Tsw muaj txujkev hlub luj dhau txuj nuav lawm, yog qhov kws ib tug tso txujsa thij nwg cov kwvluag. 14Yog mej ua tej kws kuv kuas mej ua, mej kuj yog kuv le kwvluag. 15Kuv tsw hu mej ua tub qhe dua le lawm tsua qhov tug tub qhe tsw paub tas nwg tug lospaav ua daabtsw. Tassws kuv hu mej ua kwvluag tsua qhov txhua yaam kws kuv tau nov ntawm leej Txwv kuv tub qha rua mej paub lawm. 16Mej tsw tau xaiv kuv tassws kuv xaiv mej hab tsaa mej kuas moog tawg paaj txw txwv hab ua rua tej txwv hov yuav nyob moog le, sub thaus mej tuav kuv lub npe thov ib yaam daabtsw ntawm leej Txwv, nwg txhad pub yaam hov rua mej. 17Tej kws kuv nkaw lug tseg rua mej nuav yog qhov kws ib leeg yuav tsum hlub ib leeg.

Nplajteb yuav ntxub mej

18“Yog lub nplajteb nuav ntxub mej, mej ca le paub tas lub nplajteb tub xub ntxub kuv ua ntej lawm. 19Yog mej ua tuabneeg nplajteb, lub nplajteb yeej yuav hlub cov kws yog nplajteb le. Vem mej tsw yog tuabneeg nplajteb, tsua qhov kuv tub xaiv mej tawm huv lub nplajteb lawm, vem le nuav lub nplajteb txhad ntxub mej. 20Mej ca le ncu txug tej lug kws kuv has rua mej lawm tas, ‘Tug tub qhe luj tsw dhau nwg tug lospaav.’ Yog puab tub tswm txom kuv lawm puab yeej yuav tswm txom mej hab. Yog puab tuav rawv kuv tej lug, puab yeej yuav tuav rawv mej tej lug hab. 21Tassws puab yuav ua txhua yaam nuav rua mej vem yog tim kuv lub npe, tsua qhov puab tsw paub tug kws khaiv kuv lug. 22Yog kuv tsw tau lug qha puab, puab yuav tsw muaj txem. Tassws nwgnuav puab tsw muaj ib lus has daws puab lub txem. 23Tug kws ntxub kuv kuj yog ntxub kuv leej Txwv hab. 24Yog kuv tsw tau ua tej kws lwm tug tsw ua rua puab pum, puab yuav tsw muaj txem. Tassws nwgnuav puab tub pum tej nuav los puab tseed ntxub kuv hab kuv leej Txwv. 25Tej nuav yog tav lawv le tej lug sau ca rua huv Vaajtswv txuj kevcai has tas, ‘Puab laam ntxub kuv do do.’ 26Tassws thaus tug kws taw qha lug, kws kuv khaiv ntawm leej Txwv lug rua mej, yog Vaaj Ntsuj Plig kws qha qhov tseeb hab lug ntawm leej Txwv lug, nwg yuav ua timkhawv txug kuv. 27Hab mej kuj yuav ua timkhawv tsua qhov mej tub nrug kuv nyob thaus chiv thawj lug.”