15

Yesu Dongh A'ngunc Hmei

1“Yie se zien ⟨a'ngunc⟩ hmei. Yie nyei Die zoux goux huingx wuov dauh. 2Haaix diuh nquaah ziangh jienv yie yaac maiv ziangh biouv nor, ninh pitv guangc. Haaix diuh nquaah ziangh biouv, ninh aengx daav nqoi dueiv bun ziangh biouv gauh gitv. 3Yie njaaux nyei waac se hnangv daav hmei-nquaah dueiv nor, liuc leiz meih mbuo nyei hnyouv. 4Meih mbuo oix zuqc ziangh jienv yie, yie ziouc ziangh jienv meih mbuo. Hmei-nquaah maiv ziangh hmei-maac, nquaah maiv haih ziangh biouv. Meih mbuo yaac fih hnangv nyei. Se gorngv maiv ziangh jienv yie nor, meih mbuo maiv haih ziangh biouv.
5“Yie se a'ngunc hmei. Meih mbuo se a'ngunc nquaah. Haaix dauh ziangh jienv yie, yie yaac ziangh jienv ninh, wuov dauh ziouc ziangh biouv gitv aqv. Meih mbuo leih nqoi yie nor, meih mbuo maiv haih zoux haaix nyungc. 6Haaix dauh maiv ziangh jienv yie, ziouc hnangv diuh hmei-nquaah zuqc pitv guangc, nqaai mingh yaac zuqc nzauz daaih dapv douz-nzauc buov guangc mingh. 7Se gorngv meih mbuo ziangh jienv yie, yie nyei waac yaac ziangh jienv meih mbuo, meih mbuo tov haaix nyungc meih mbuo ziouc duqv wuov nyungc aqv. 8Se gorngv meih mbuo ziangh biouv gitv, meih mbuo ziouc bun mienh taaih yie nyei Die. Hnangv naaic meih mbuo ziouc benx yie nyei sai-gorx.
9“Zaangc Diex hnangv haaix nor hnamv yie, yie yaac hnangv wuov nor hnamv meih mbuo. Meih mbuo oix zuqc kaux wuonv yie hnamv mienh nyei hnyouv. 10Se gorngv meih mbuo ei jienv yie nyei lingc zoux, yie ziouc zanc-zanc hnamv meih mbuo, hnangv yie ei jienv yie nyei Die nyei lingc zoux, ninh ziouc zanc-zanc hnamv yie.
11“Naaiv deix waac yie mbuox meih mbuo, bun meih mbuo haih duqv yie nyei njien-youh, yaac njien-youh taux daauh. 12Yie nyei lingc se hnangv naaiv, laanh oix zuqc hnamv laanh hnangv yie hnamv meih mbuo wuov nor. 13Maiv maaih haaix dauh haih hnamv ninh nyei gorx-youz gauh camv jiex naaiv. Se mienh weic ninh nyei gorx-youz siev maengc daic. 14Se gorngv meih mbuo ei jienv yie mbuox nyei waac zoux, meih mbuo ziouc zoux yie nyei gorx-youz aqv. 15Yangh naaiv jiex, yie maiv heuc meih mbuo zoux bou, weic zuqc bou maiv hiuv duqv ninh nyei ziouv zoux haaix nyungc. Ih zanc yie heuc meih mbuo zoux yie nyei gorx-youz weic zuqc yie nyei Die mbuox haaix nyungc yie, yie mbuox nzengc meih mbuo mi'aqv. 16Maiv zeiz meih mbuo ginv yie, se yie ginv meih mbuo. Yie paaiv meih mbuo cuotv mingh ziangh biouv camv, dongh yietc liuz maiv haih waaic nyei biouv. Hnangv naaic meih mbuo dengv yie nyei mbuox tengx Zaangc Diex tov haaix nyungc, ninh ziouc ceix wuov nyungc bun meih mbuo. 17Naaiv se yie nyei lingc, laanh oix zuqc hnamv laanh.

Mienh Nzorng Ziouv Yaac Nzorng Bou

18“Se gorngv baamh mienh nzorng meih mbuo, meih mbuo oix zuqc jangx jienv ninh mbuo nzorng yie ndaangc. 19Se gorngv meih mbuo guei baamh gen, baamh mienh oix hnamv meih mbuo hnangv hnamv caux ninh mbuo guei baamh gen wuov deix. Mv baac meih mbuo maiv guei baamh gen. Yie ginv meih mbuo cuotv daaih. Weic naaiv baamh mienh nzorng meih mbuo. 20Meih mbuo oix zuqc jangx jienv yie mbuox jiex meih mbuo naaiv deix waac,
  ‘Bou maiv gauh hlo ziouv.’
Se gorngv mienh zoux doqc bun yie, ninh mbuo yaac oix zoux doqc bun meih mbuo. Se gorngv ninh mbuo ei jienv yie nyei waac, ninh mbuo ziouc ei jienv meih mbuo nyei waac.
21Weic meih mbuo zoux yie nyei mienh, ninh mbuo oix zoux naaiv deix yietc zungv sic bun meih mbuo, laaix ninh mbuo maiv hiuv duqv paaiv yie daaih wuov dauh.
22“Se gorngv yie maiv daaih njaaux jiex ninh mbuo, ninh mbuo maiv maaih zuiz. Mv baac ih zanc, ninh mbuo maiv maaih dorngx jaiv zuiz aqv. 23Haaix dauh nzorng yie, yaac nzorng yie nyei Die. 24Se gorngv yie maiv daaih yiem ninh mbuo mbu'ndongx zoux mienh maiv gaengh zoux jiex nyei sic nor, ninh mbuo ziouc maiv maaih zuiz. Mv baac ih zanc ninh mbuo duqv buatc liuz yie zoux nyei sic, ninh mbuo corc nzorng yie, yaac nzorng yie nyei Die. 25Naaiv deix sic cuotv daaih weic bun doix nzengc fiev jienv ninh mbuo nyei ⟨Leiz-Latc⟩ naaiv deix waac,
  ‘Ninh mbuo nzorng yie yaac maiv maaih gorn-baengx.’
26“Yie oix paaiv Tengx Mienh Wuov Dauh daaih lorz meih mbuo. Ninh yiem Zaangc Diex wuov daaih, dongh ninh bun mienh hiuv duqv zien leiz wuov dauh Singx Lingh. Ninh daaih ziouc tengx yie zoux zorng-zengx. 27Meih mbuo yaac oix zuqc tengx yie zoux zorng-zengx weic zuqc yiem gorn taux ih zanc meih mbuo caux yie yiem.