19

Brah Yêsu Khĭt Ta Si Tâm Rkăng

1Pôri Pilat sŏk Brah Yêsu jêh ri đă bu dong, ôbăl ma mâng. 2Phung tahan tanh du mlâm đon hadăch ma lok jêh ri ndô ta bôk Brah Yêsu. Khân păng ăn Brah Yêsu nsoh ao chăng hadăch. 3Khân păng hăn dăch ta Brah Yêsu jêh ri lah: "Mbah ma Hadăch phung Yuđa, "jêh ri khân păng tap Brah Yêsu ma ti. 4Pilat luh du tơ̆ đŏng jêh ri lah ma phung Yuđa: "Aơ gâp njŭn leo păng padih mplơ̆ ma khân may, gay ma khân may gĭt, gâp mâu saơ du ntil nau tih toyh tâm Păng." 5Pôri Brah Yêsu luh ndô đon lok, nsoh ao chăng hadăch. Pilat lah ma khân Păng: "Uănh aơ, du huê bunuyh." 6Lah phung kôranh ƀư brah ndrel ma phung tahan gak nây saơ Brah Yêsu, khân păng nter huy: "Pâng Păng ta si tâm rkăng! Pâng păng ta si tâm rkăng!" Pilat lah: "Sŏk djôt Păng ma khân may nơm jêh ri pâng Păng ta si tâm rkăng, gâp be, gâp mâu saơ du ntil nau tih ôh tâm Păng." 7Phung Yuđa plơ̆ lah đŏng: "Hên geh du ntil nau vay, jêh ri tĭng nâm nau vay, nây păng dơi khĭt yorlah păng njêng păng nơm jêng Kon Brah Ndu." 8Lah Pilat tăng nau nây lơ hâu klach đŏng.
9Păng plơ̆ lăp đŏng tâm ngih phat dôih jêh ri ôp Brah Yêsu: "Mbah tă luh may?" Ƀiălah Brah Yêsu mâu hôm plơ̆ lah ôh ma păng. 10Pilat lah đŏng ma Brah Yêsu: "Mâm ƀư may mâu ŭch ngơi đah gâp? May mâu gĭt gâp dơi mƀơk may mâu lah pâng may ta si tâm rkăng?" 11Brah Yêsu plơ̆ lah: "Lah tă bơh klơ mâu ăn, may mâu geh nau dơi ƀư ma gâp ôh, yor ri mbu nơm jao gâp ma may jêng geh nau tih jru lơn đŏng." 12Rnôk nây Pilat joi nau ŭch mƀơk Brah Yêsu, ƀiălah phung Yuđa lah huy pô aơ: "Lah may mƀơk bunuyh aơ, may mâu jêng băl đah Sêsar ôh, mbu nơm njêng păng nơm jêng hadăch păng tâm rlăng đah Sêsar." 13Jêh Pilat tăng nau nây păng njŭn leo Brah Yêsu luh padih, jêh ri păng gŭ ta sưng phat dôih ta ntŭk bu moh Ntŭk Ndring Lŭ, tâm nau Hêbrơ moh, Gabatha. 14Nar nây jêng nar bu nkra Nau Găn hŏ geh prau mông jêh bơh ôi, păng lah ma phung Yuđa, "Aơ, hadăch khân may." 15Pôri khân păng nter huy ngăn: "Ƀư ngroh lơi Păng, pâng Păng ta si tâm rkăng" Pilat lah: "Khân may ŭch hĕ gâp pâng hadăch khân may ta si tâm rkăng?" Phung kôranh ƀư brah lah đŏng: "Hên mâu hôm geh hadăch êng ôh, knŏng Sêsar nây dơm." 16Jêh nây Pilat jao Brah Yêsu ma khân păng, ăn khân păng pâng Ôbăl ta si tâm păng.

Bu Pâng Brah Yêsu Ta Si Tâm Rkăng

17Pôri yơh khân Păng sŏk Brah Yêsu jêh ri Păng luh tă bơh nây, tuy si tâm rkăng Păng nơm tât ta ntŭk bu ntơ yôk Nting Bôk, nau Hêbrơ ntơ Gôgôtha. 18Ta nây bu pâng Brah Yêsu ta si tâm rkăng, jêh ri geh bar hê bunuyh êng bu pâng ta si tâm rkăng lĕ, du huê pachiau, du huê pama, jêh ri Brah Yêsu tâm nklang.
19Pilat nchih tâm kđar jêh ri pla ta klơ si tâm rkăng. Tâm rplay samƀŭt nây lah: "Brah Yêsu Ƀon Nasaret Hadăch Phung Yuđa." 20Yorlah ntŭk bu pâng Brah Yêsu ta si tâm rkăng dăch ƀon toyh jêh ri nau păng nchih ta klơ kđar nây tâm nau Hêbrơ, nau Latin, jêh ri nau Grek. Âk phung Yuđa uănh rplay samƀŭt nây. 21Phung kôranh ƀư brah Yuđa lah ma Pilat: "Lơi may nchih ôh: 'Hadăch Yuđa, 'ƀiălah nchih nau: 'Păng nơm lah: Gâp jêng hadăch phung Yuđa.'" 22Pilat lah: "Nau gâp lĕ nchih pô nây, gâp nchih pô nây yơh."
23Phung tahan hŏ pâng jêh Brah Yêsu ta si tâm rkăng, khân păng sŏk ao jâr Brah Yêsu, jêh ri tâm pă ndrăng khân păng puăn kô̆, du huê sŏk du kô̆. Khân păng sŏk lĕ ao mbâl Brah Yêsu, ao mbâl nây jong mâu geh trong ndrem jĭm ôh, bu tanh păng knŏng nguay bơh klơ tât tâm dâng. 24Pôri khân păng tâm lah: "Ndrăng khân păng nơm. Lơi he nkhêk ôh ao Păng aơ, he tâm chroh sŏk mrô. Mbu di mrô sŏk ao ma păng." Nây jêng di tĭng nau bu hŏ nchih tâm nau Brah Ndu Ngơi pô aơ:
 "Khân păng tâm pă jêh ao gâp ndrăng khân păng, jêh ri
 Khân păng tâm chroh sŏk mrô, ŭch geh ao mbâl gâp."
 Pôri phung tahan nây ƀư.
25Ta ntŭk nây geh mê̆ Brah Yêsu, jêh ri nur mê̆ păng, H'Mari ur Y-Klôpa, jêh ri H'Mari Mađala, gŭ dăch ta si tâm rkăng Brah Yêsu. 26Lah Brah Yêsu saơ ma păng jêh ri du huê oh mon Păng rŏng nây gŭ dăch ndrel ta nây, Brah Yêsu lah ma mê̆ Păng: "Hơi bu ur, aơ kon bu klâu ay." 27Jêh ri păng lah ma oh mon Păng nây: "Hơi nâu, aơ mê̆ may, "jêh ri ntơm bơh mông nây, oh mon nây leo ôbăl sĭt ta vâl păng nơm.

Nau Brah Yêsu Khĭt

28Jêh nau nây, Brah Yêsu gĭt ma lĕ rngôch kan ƀư hŏ rĭng dadê jêh, jêng di tĭng nâm nau bu nchih jêh păng lah: "Gâp ji hir." 29Ta ntŭk nây geh du mlâm ngan grưng n'gâr dak srat bêng nây. Phung tahan mbŭk bok mpon tâm dak srat bêng nây, jêh ri kât ta chiông n'gĭng hisôp. Khân păng mbŏm ta mbung Brah Yêsu. 30Lah Brah Yêsu hŏ dơn jêh dak srat nây, păng lah: "Lĕ rngôch nau kan hŏ lôch dadê jêh, "jêh ri păng kŭnh bôk, tăch n'hâm.
31Nar nây jêng nar ndrăp nkra ma nar Saƀat, yorlah nar Saƀat nây jêng nar bu yơk ngăn. Pôri phung Yuđa dăn ma Pilat ăn bu ƀư deh lơi jâng Păng bu pâng ta si tâm rkăng, jêh ri njŭr lơi săk Păng, yorlah khân păng klach ma săk jăn phung nây hôm yông ta si tâm rkăng dôl tâm nar Saƀat. 32Pôri phung tahan hăn ƀư deh lơi jâng du huê lor saơm nây, jêh ri ƀư deh đŏng jâng du huê êng bu pâng ta si tâm rkăng ndrel ma Brah Yêsu. 33Lah tahan tât ta ntŭk Brah Yêsu, khân păng saơ Brah Yêsu lĕ khĭt jêh, khân păng mâu hôm ƀư deh jâng ôh, 34ƀiălah du huê tahan sŏk tak ntâp ta pŭng vĕ Brah Yêsu jêh ri mham ndrel ma dak luh hoch ro. 35Nơm saơ nau nây păng mbơh ma bu, nau păng mbơh nây jêng ngăn, păng gĭt păng nơm ngơi ngăn, gay ma ăn bu chroh tâm ban lĕ. 36Nau tât nây jêng di tĭng nâm nau bu nchih tâm Nau Brah Ndu Ngơi lah: "Mâu geh du mlâm nting Păng mra deh rai ôh." 37Jêh ri geh bu nchih lĕ tâm ntŭk êng pô aơ đŏng: "Khân păng mra saơ Nơm khân Păng hŏ ntâp jêh."

Nau Tâp Brah Yêsu

38Jêh nau nây, Y-Yôsep, bunuyh ƀon Arimathê, ƀư oh mon Brah Yêsu ma nau ndâp, yor klach ma phung Yuđa, păng hăn dăn ma Pilat gay ma dơi sŏk săk Brah Yêsu. Pilat ăn lĕ, pôri păng hăn sŏk săk Brah Yêsu ro. 39Y-Nikôđem nôk saơm dơh păng hăn khâl ma Brah Yêsu dôl măng, hăn lĕ djôt tâm prăm jât kilô dak si tăng ƀâu kah tâm rlŭk đah dak si alôs. 40Pôri bar hê khân păng sŏk lơi săk Brah Yêsu jêh ri put ma bok jong sŏk dak si ƀâu kah rao jêh ri nsrom ta săk Brah Yêsu tĭng nau vay phung Yuđa vay tâp bunuyh khĭt. 41Ta ntŭk bu pâng Brah Yêsu ta si tâm rkăng nây geh du ntŭk đang kao, tâm đang nây geh du ntu môch mhe ê mâp bu tâp bunuyh ôh. 42Nây jêng ntŭk phung bar hê nây tâp Brah Yêsu, yorlah mông nar nây phung Yuđa ndrăp nkra tâm nar ver, jêh ri ntu môch geh dăch ta nây lĕ.