19

1Bilaatv ziouc dorh Yesu mingh bun baeng longc biaav-bin mborqv. 2Naaiv deix baeng longc njimv ciqv norm hungh ningv tengx ninh ndongx jienv, aengx zorqv deix lui-ndaauv-luoqc tengx ninh zuqv jienv. 3Aengx mingh fatv nyei gorngv, “Yiutai Mienh nyei hungh aah! Ziangh duqv maanc fuix aqv.” Yaac mbaix ninh nyei hmien.
4Bilaatv aengx cuotv mingh mbuox zoux hlo wuov deix Yiutai Mienh, “Mangc gaax, yie dorh ninh cuotv daaih taux meih mbuo naaiv bun meih mbuo hiuv duqv yie zaah maiv cuotv ninh maaih haaix nyungc zuiz.” 5Yesu ziouc cuotv daaih yaac ndongx jienv longc njimv ciqv daaih nyei hungh ningv, zuqv jienv lui-ndaauv-luoqc. Bilaatv gorngv, “Naaic! Dongh naaiv laanh mienh aqv.”
6⟨Sai mienh bieiv⟩ caux goux zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei baeng yietv buatc ziouc kih kungx kaatv nyei gorngv, “Dorh ninh mingh ding ziepc nzaangc jaax! Dorh ninh mingh ding ziepc nzaangc jaax maah!”
 Bilaatv gorngv mbuox ninh mbuo, “Wuov nyungc meih mbuo gunv dorh ninh mingh ding ziepc nzaangc jaax aqv. Yie zaah maiv cuotv ninh maaih haaix nyungc zuiz.”
7Yiutai Mienh dau, “Yie mbuo maaih diuh lingc. Ei naaiv diuh lingc ninh oix zuqc daic, weic zuqc ninh ceng ninh ganh zoux Tin-Hungh nyei Dorn.”
8Bilaatv haiz naaiv joux waac ninh gauh fatv gamh nziex 9ziouc aengx bieqc dinc gu'nyuoz naaic Yesu, “Meih yiem haaix daaih?” Mv baac Yesu maiv dau.
10Bilaatv ziouc gorngv, “Meih maiv caux yie gorngv waac fai? Meih maiv hiuv duqv yie maaih lingc bungx meih, yaac maaih lingc zorqv meih ding ziepc nzaangc jaax?”
11Yesu dau, “Meih maaih lingc dunx yie nyei sic se weic Tin-Hungh bun meih hnangv. Weic naaiv, zorqv yie jiu bun meih wuov dauh, zuiz gauh hlo jiex meih nyei.” 12Yiem naaic daaih Bilaatv yietc zei lorz qangx bungx Yesu mv baac Yiutai Mienh nauc jienv gorngv, “Se gorngv meih bungx naaiv laanh mienh meih maiv zeiz Lomaa hungh, ⟨Sisaa,⟩ nyei gorx-youz. Haaix dauh ceng ninh ganh zoux hungh, wuov dauh zoux Sisaa nyei win-wangv.”
13Bilaatv haiz liuz naaiv deix waac ziouc dorh Yesu cuotv mingh yaac zueiz jienv ninh siemv zuiz nyei weic. Wuov norm dorngx nyei mbuox heuc “La'bieiv-Dimc.” Hipv^lu waac heuc “Gapc^mbaa^taa.” 14Wuov norm hnoi se dongh mbenc jiex ⟨Siex Maengc Zipv⟩ nyei hnoi. Lungh aav lamh deix aanx aqv. Bilaatv gorngv mbuox zuangx mienh, “Mangc maah! Naaiv se meih mbuo nyei hungh.”
15Wuov deix mienh nauc jienv gorngv, “Daix ninh guangc aqv. Daix ninh guangc aqv. Dorh ninh mingh ding jienv ziepc nzaangc jaax maah!”
 Bilaatv naaic, “Meih oix yie dorh meih mbuo nyei hungh mingh ding ziepc nzaangc jaax?”
 Sai mienh bieiv gorngv, “Yie mbuo maaih nduqc dauh hungh hnangv, se Lomaa Hungh.”
16Gorngv gau, Bilaatv ziouc zorqv Yesu jiu bun ninh mbuo dorh mingh ding ziepc nzaangc jaax mi'aqv.

Mienh Dorh Yesu Mingh Ding Ziepc Nzaangc Jaax

(Beiv mangc Matv^taai 27:32-44; Maako 15:21-32; Lugaa 23:26-43)

17Ninh mbuo ziouc dorh Yesu mingh, bun ninh ndaam jienv ninh ganh nyei ziepc nzaangc jaax cuotv mingh taux norm dorngx, mbuox heuc M'nqorngv-Korqv Dorngx. Hipv^lu waac heuc Gon^go^taa. 18Taux wuov ninh mbuo ziouc zorqv Yesu ding jienv ziepc nzaangc jaax. Aengx maaih i dauh mienh zuqc ding yiem wuov, yietc dauh yiem bung. Yesu yiem mbu'ndongx. 19Bilaatv yaac fiev baaih bun mienh naetv jienv ziepc nzaangc jaax. Baaih gorngv, “Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu, Yiutai Mienh nyei Hungh.”
20Yiutai Mienh camv nyei doqc wuov norm baaih nyei waac, weic zuqc Yesu zuqc ding wuov norm dorngx leih Ye^lu^saa^lem Zingh maiv go. Baaih yaac fiev jienv buo nyungc waac. Maaih Hipv^lu waac, Laa^din waac, caux Gikc waac.
21Sai mienh bieiv tov Bilaatv, “Maiv dungx fiev ‘Yiutai Mienh nyei Hungh.’ Oix zuqc fiev, ‘Naaiv dauh gorngv, yie zoux Yiutai Mienh nyei Hungh.’+”
22Bilaatv dau, “Yie hnangv haaix nor fiev, cinh ninh hnangv wuov nor aqv.”
23Baeng zorqv Yesu ding ziepc nzaangc jaax liuz, ninh mbuo zorqv ninh nyei lui-houx bun nqoi zoux biei gouv, yietc dauh duqv gouv. Aengx maaih gu'nyuoz wuov yiemc lui, se ndatv daaih benx yietc deix, maiv maaih lunh nyei ngutv. 24Wuov deix baeng, laanh mbuox laanh, “Naaiv deix lui, mbuo maiv betv aqv orqc? Ndouv mangc gaax, haaix dauh duqv.”
 Naaiv deix sic cuotv daaih weic bun doix-diuc nzengc Ging-Sou nyei waac. Ging-Sou gorngv,
  “Ninh mbuo zorqv yie nyei lui-houx bun nqoi,
   yaac zorqv yie nyei lui ndouv mangc haaix dauh duqv.”
Naaiv deix baeng ziouc hnangv naaiv nor zoux.
25Souv jienv Yesu nyei ziepc nzaangc jaax ga'hlen maaih Yesu nyei maa, caux ninh nyei nziez-maac, aengx maaih Ke^lo^batv nyei auv, Maa^li^yaa, caux Makv^ndaa^laa Mungv nyei Maa^li^yaa. 26Yesu buatc ninh nyei maa yaac buatc ninh hnamv wuov dauh sai-gorx, i dauh souv nitv jienv wuov, ninh gorngv mbuox ninh nyei maa, “Aa Maa aac, naaic dauh se meih nyei dorn.” 27Ninh yaac gorngv mbuox wuov dauh sai-gorx, “Naaiv dauh se meih nyei maa oc.” Yiem naaic daaih, wuov dauh sai-gorx ziouc dorh Yesu nyei maa mingh caux ninh juangc biauv yiem.

Yesu Daic Mi'aqv

(Beiv mangc Matv^taai 27:45-56; Maako 15:33-41; Lugaa 23:44-49)

28Hoz daaih, Yesu hiuv duqv nyungc-nyungc zoux ziangx aqv. Weic oix bun Ging-Sou nyei waac cuotv daaih doix nzengc, Yesu ziouc gorngv, “Yie jaang nqaatv haic.” 29Maaih norm baengh zaangh buangv a'ngunc diuv-sui don jienv wuov ndau. Baeng ziouc zorqv lai-nzeix-sortv ziemx a'ngunc diuv-sui daaih, aengx longc ⟨husopc biaav⟩ baqv jienv cunv faaux taux Yesu nyei nzuih. 30Yesu hopv liuz a'ngunc diuv-sui ninh gorngv, “Nzoih zunh aqv loh!” Gorngv setv, Yesu nyei m'nqorngv hnaaiv njiec ziouc dangx qiex mi'aqv.

Baeng Longc Cang Nzopv Yesu Nyei La'nyaapv

31Wuov hnoi se mbenc jiex ⟨Dingh Gong Hnoi⟩ nyei hnoi. Zoux hlo nyei Yiutai Mienh ziouc tov Bilaatv bun baeng mborqv ding jienv ziepc nzaangc jaax wuov deix mienh nyei zaux nauv, zorqv ninh mbuo nyei sei njiec. Maiv oix liouh sei yiem ziepc nzaangc jaax, weic zuqc da'nyeic hnoi se yietc norm longc jienv nyei Dingh Gong Hnoi. 32Baeng ziouc mingh mborqv caux Yesu zuqc ding wuov deix mienh nyei zaux nauv. Mborqv liuz da'yietv dauh, aengx mingh mborqv da'nyeic dauh nyei zaux nauv. 33Taux Yesu wuov, buatc ninh dangx qiex mi'aqv, ziouc maiv mborqv ninh nyei zaux nauv aqv. 34Mv baac maaih dauh baeng longc cang nzopv Yesu nyei la'nyaapv. Liemh zeih maaih nziaamv caux wuom liouc cuotv daaih. 35Buatc naaiv deix sic cuotv liuz wuov laanh mienh yaac zoux zorng-zengx. Ninh nyei waac yaac za'gengh zien nyei. Ninh ganh yaac hiuv duqv ninh gorngv duqv zien nyei weic bun meih mbuo haih sienx. 36Ninh mbuo hnangv naaiv nor zoux weic bun Ging-Sou nyei waac cuotv daaih doix-diuc. Maaih douc Ging-Sou gorngv,
  “Ninh nyei mbungv maiv zuqc nauv yietc diuh.”
37Aengx maaih douc Ging-Sou gorngv,
  “Ninh mbuo oix mangc jienv ninh mbuo nzopv wuov laanh mienh.”

Yosepv Dorh Yesu Nyei Sei Mingh Zangx

(Beiv mangc Matv^taai 27:57-61; Maako 15:42-47; Lugaa 23:50-56)

38Naaiv deix sic cuotv liuz, Aa^li^maa^tie Mungv nyei Yosepv tov Bilaatv bun ninh zorqv Yesu nyei sei dorh mingh. Naaiv dauh Yosepv zoux Yesu nyei sai-gorx mv baac ninh maiv dorng zuangx zoux weic zuqc ninh gamh nziex zoux hlo nyei Yiutai Mienh. Bilaatv nqoi nzuih, Yosepv ziouc mingh zorqv Yesu nyei sei dorh mingh mi'aqv. 39Aengx maaih dongh zinh ndaangc lungh muonz zanc daaih lorz Yesu wuov dauh Ni^ko^nde^matv caux Yosepv mingh. Ninh dorh jienv ⟨mu^yorc⟩ caux ⟨mu^yorc⟩ i nyungc gapv daaih leih maiv go faah ziepc hmz gilo nyei dorngx.
40Ninh mbuo i dauh zorqv Yesu nyei sei yaac ei Yiutai Mienh biopv janx-daic nyei leiz, zorqv la'maah ndie caux wuov deix ndie-ndaang beu jienv sei.
41Yesu zuqc ding ziepc nzaangc jaax daic wuov norm dorngx maaih norm huingx. Huingx gu'nyuoz maaih norm siang-zouv, maiv gaengh zangx jiex yietc dauh janx-daic. 42Weic zuqc wuov norm hnoi se Yiutai Mienh mbenc jiex Dingh Gong Hnoi nyei hnoi, naaiv norm zouv yaac nitv wuov fatv nyei, ninh mbuo ziouc dorh Yesu nyei sei mingh zangx wuov.