33

Klei Ƀuôn Yêrusalem Srăng Lŏ Čăt Đĭ

1Yêhôwa blŭ kơ Y-Yêrêmi tal dua êjai arăng ăt krư̆ ñu hlăm wăl anôk phung kahan gak: 2“Snei Yêhôwa lač, pô hrih leh lăn ala, Yêhôwa pô mjing gơ̆ leh čiăng bi kjăp gơ̆ — Yêhôwa jing anăn ñu: 3‘Iêu wah lač bĕ kơ kâo, leh anăn kâo srăng lŏ wĭt lač kơ ih, leh anăn srăng hưn kơ ih mnơ̆ng prŏng leh anăn hgăm, mnơ̆ng ih amâo tuôm thâo ôh.’ 4Kyuadah snei Yêhôwa Aê Diê Israel lač klei djŏ kơ sang hlăm ƀuôn anei leh anăn sang phung mtao Yuđa arăng ruh leh čiăng mjing mnư̆ mgang klei arăng wang ngă leh anăn mgang kơ đao gưm 5phung Kaldê hriê mŭt čiăng bi blah: ‘Kâo srăng bi bŏ sang anăn hŏng atâo phung êkei srăng djiê hŏng klei kâo ngêñ leh anăn ăl, kyuadah kâo mdăp leh ƀô̆ mta kâo mơ̆ng ƀuôn anei kyua klei ƀai diñu. 6Ƀiădah nĕ anei, kâo srăng bi truh klei suaih asei mlei leh anăn klei bi hlao, kâo srăng bi hlao leh anăn bi êdah kơ diñu klei čăt đĭ êbeh dlai leh anăn klei hơĭt mđao. 7Kâo srăng lŏ brei klei jăk jĭn kơ phung Yuđa leh anăn kơ phung Israel, leh anăn lŏ mdơ̆ng msĕ si diñu jing leh êlâo. 8Kâo srăng bi doh diñu mơ̆ng jih jang klei diñu jing soh leh hŏng kâo, leh anăn kâo srăng pap brei jih jang klei diñu jing soh leh anăn klei diñu bi kdơ̆ng leh hŏng kâo. 9Ƀuôn anei srăng jing kơ kâo sa anăn klei hơ̆k mơak, klei bi mni, leh anăn klei guh kơang ti anăp jih jang phung găp djuê mnuih ti lăn ala, phung srăng hmư̆ kơ jih klei jăk kâo ngă kơ gơ̆; digơ̆ srăng huĭ leh anăn ktư̆ yơ̆ng kyuadah jih klei jăk leh anăn jih klei čăt đĭ kâo srăng brei kơ ƀuôn anei.’
10Snei Yêhôwa lač: ‘Hlăm anôk anei diih lač, “Anôk êhŏng amâo mâo mnuih leh anăn hlô mnơ̆ng ôh,” hlăm jih jang ƀuôn čar Yuđa leh anăn hlăm êlan prŏng ƀuôn Yêrusalem jing ênguôl leh, amâo mâo mnuih dôk kăn mâo hlô mnơ̆ng rei, 11 arăng srăng lŏ hmư̆ tinăn asăp hơ̆k leh anăn mơak, asăp êkei dơ̆ng dôk mô̆ leh anăn asăp mniê dơ̆ng dôk ung, asăp phung mmuñ êjai diñu ba mnơ̆ng myơr bi mni hlăm sang Yêhôwa:
  “Bi mni bĕ kơ Yêhôwa kơ phung kahan,
   kyuadah Yêhôwa jing jăk;
   kyuadah klei jăk ñu dôk nanao hlŏng lar!”
Kyuadah kâo srăng lŏ brei klei jăk jĭn kơ čar anei msĕ si tal êlâo,’ Yêhôwa lač.
12Snei Yêhôwa kơ phung kahan lač: ‘Hlăm anôk êhŏng leh anei amâo mâo ôh mnuih amâodah hlô mnơ̆ng dôk, leh anăn hlăm jih jang ƀuôn srăng lŏ jing anôk kơ phung mgăt biăp brei biăp diñu mdei. 13Hlăm jih jang ƀuôn čar kngư, hlăm jih jang ƀuôn čar lăn dap, hlăm jih jang ƀuôn čar dhŭng, hlăm čar Benjamin, anôk jŭm dar ƀuôn Yêrusalem, leh anăn hlăm jih jang ƀuôn čar Yuđa, biăp srăng lŏ găn ti gŭ kngan pô yap diñu,’ Yêhôwa lač.
14 ‘Nĕ anei, ênuk srăng truh,’ Yêhôwa lač, ‘tơdah kâo srăng bi sĭt klei kâo ƀuăn leh kơ sang Israel leh anăn sang Yuđa.
  15Hlăm hruê anăn leh anăn hlăm ênuk anăn,
   kâo srăng brei sa ƀĕ Adhan kpă ênô čăt kơ Y-Đawit;
   leh anăn ñu srăng ngă klei kpă ênô leh anăn klei djŏ hlăm čar.
  16Hlăm hruê anăn čar Yuđa srăng tlaih,
   leh anăn ƀuôn Yêrusalem srăng dôk hŏng klei hơĭt.
  Leh anăn anei anăn arăng srăng pia kơ ƀuôn anăn:
   Yêhôwa Klei Kpă Ênô Drei.’
17 Kyuadah snei Yêhôwa lač: ‘Y-Đawit amâo srăng kƀah ôh sa čô dôk gŭ ti jhưng mtao sang Israel, 18 leh anăn phung khua ngă yang Lêwi amâo srăng kƀah ôh sa čô dôk ti anăp kâo čiăng myơr mnơ̆ng myơr čuh, mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ, leh anăn dôk ngă yang nanao.’ ”
19Yêhôwa blŭ kơ Y-Yêrêmi: 20“Snei Yêhôwa lač: ‘Tơdah diih dưi gao klei kâo bi mguôp hŏng hruê leh anăn klei kâo bi mguôp hŏng mlam tơl hruê leh anăn mlam amâo srăng lŏ truh ôh tui si klei bi kčah leh kơ diñu, 21snăn mơh arăng dưi gao klei kâo bi mguôp hŏng Y-Đawit dĭng buăl kâo tơl ñu amâo srăng mâo ôh sa čô anak êkei jing mtao kiă kriê ti jhưng mtao ñu, leh anăn dưi gao klei kâo bi mguôp hŏng phung khua ngă yang Lêwi, phung mă bruă kơ kâo. 22Msĕ si arăng amâo dưi yap ôh mtŭ hlăm adiê leh anăn amâo dưi mkă čuah êa ksĭ, msĕ snăn mơh kâo srăng bi lar êngŭm phung anak čô dĭng buăl kâo Y-Đawit, leh anăn phung khua ngă yang Lêwi mă bruă kơ kâo.’ ”
23Yêhôwa blŭ kơ Y-Yêrêmi: 24“Ih amâo tuôm ksiêm hĕ klei phung ƀuôn sang anei blŭ, ‘Yêhôwa hngah leh dua găp djuê ñu ruah leh?’ Snăn diñu bi êmut kơ phung ƀuôn sang kâo tơl digơ̆ amâo lŏ jing ôh sa găp djuê ti anăp ală diñu. 25Snei Yêhôwa lač: ‘Tơdah kâo amâo tuôm bi kjăp ôh klei kâo bi mguôp hŏng hruê leh anăn mlam leh anăn klei bhiăn kơ adiê leh anăn lăn ala, 26snăn kâo srăng hngah kơ phung anak čô Y-Yakôp leh anăn dĭng buăl kâo Y-Đawit, leh anăn kâo amâo srăng ruah ôh sa čô anak čô ñu brei kiă kriê phung anak čô Y-Abraham, Y-Isăk, leh anăn Y-Yakôp. Kyuadah kâo srăng lŏ brei klei jăk jĭn kơ diñu, leh anăn srăng pap kơ diñu.’ ”